Jak je na tom Příbram se stavem bytů v majetku města a s výší nájemného?

Tisková zpráva 9. 9. 2015

Nedávno jsme občany informovali o tom, že město Příbram nechalo zpracovat „Podkladovou analýzu Koncepce bydlení města Příbram“ (dále analýza), která má za úkol posloužit jako podkladový materiál pro nově vznikající koncepci bydlení.

Pracovní skupina pod vedením místostarostky Aleny Ženíškové také v současné době řeší, jakým způsobem má dále město nakládat s byty ve svém vlastnictví a jak nastavit nová a komplexní pravidla pro nakládání s bytovým fondem tak, aby bytový fond dále nechátral. V této záležitosti se 9. 9. 2015 koná veřejná beseda představitelů vedení města s občany, která se uskuteční od 16 hodin v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka 121 (bývalá budova Rudných dolů Příbram).


Současná struktura bytového fondu
Město Příbram vlastní v současné době celkem 631 bytových jednotek, které jsou rozděleny do následujících kategorií: standardní byty (90 bytů), standardní byty v domech vlastněných Společenstvími vlastníků bytových jednotek (66 bytů), sociální byty (50 bytů), služební byty a byty pro veřejně prospěšné zaměstnance (52 bytů), byty pro příjmově vymezené osoby – sociální byty (19 bytů), byty se sníženou kvalitou (14 bytů), služební byty (10 bytů) a byty v domech s pečovatelskou službou (330 bytů).


Jak je to s cenou nájemného v městských bytech

V současné době je nájemné ve většině bytů vlastněných městem (175 bytů) - mimo Domů s pečovatelskou službou (DPS) - stanoveno na částku 18 Kč za m2. U bytů v DPS je nájemné 15 a 21 Kč za m2 (322 bytů). Další částky nájemného jsou za m2 následující: 10 Kč (6 bytů), 13 Kč (7 bytů), 20 Kč (30 bytů), 23 Kč (5 bytů), 25 Kč (20 bytů), 26 Kč (5 bytů), 30 Kč (12 bytů), 35 Kč (7 bytů), 47 a 28 Kč – výše nájemného je určena podmínkami dotace Státního fondu rozvoje bydlení (26 bytů), 60 Kč (celkem 4 byty).

„Jak z analýzy vyplývá, nájemné v městských bytech je rekordně nízké. Pravděpodobně jedno z nejnižších v rámci ČR vůbec,“ uvádí v této souvislosti místostarostka města Alena Ženíšková. Nájemné se po léta nezvyšovalo, a to ani o minimálně povolenou zákonnou částku, což způsobilo chronický nedostatek finančních prostředků na údržbu stávajícího bytového fondu. „Příjemný levný nájem byl na straně druhé „vyvážen“ chátráním,“ doplňuje místostarostka.

Rekordně nízké nájemné však není jediným problémem, se kterým si bude muset vznikající nová koncepce bydlení poradit. „Problematické se také jeví vyvádění zisků z bytového fondu a používání peněz pro jiné potřeby města. Za takových okolností není bytový fond do budoucna samoudržitelný,“ konstatuje analýza.

Vyvádění finančních prostředků z příjmů bytového fondu je tak druhou závažnou příčinou jeho podfinancování a postupného chátrání. Bude záležet jen na politickém rozhodnutí, zda tržby z příjmů za pronájmy bytů budou investovány do obnovy bytového fondu beze zbytku.

 

Možnosti řešení bytové otázky v Příbrami

Velikou zátěží do budoucna jsou převažující smlouvy na dobu neurčitou, kdy není možné výrazně navyšovat nájemné, a možnosti města s nakládáním s byty jsou tak značně omezené. V praxi to znamená, že nájem v městských bytech lze zvýšit maximálně o 20 % jednou za tři roky. Podle tohoto modelu by se tedy zvyšování nájmu dělo následujícím způsobem:

Současné nájemné se v průměru pohybuje kolem 18 Kč/m2. Nákladové nájemné je minimální nájemné umožňující potřebnou údržbu bytového fondu a pohybuje se obvykle kolem částky 50 Kč/m2.  Na úroveň blížící se nákladovému nájemnému se tedy u bytů pronajatých na dobu neurčitou lze dostat nejdříve za 15 let. Do té doby však již bude nákladové nájemné podstatně vyšší.

Smyslem zákona č. 107/2006 bylo krom jiného stanovit cílové nájemné, které umožní městům udržovat svůj bytový fond. Pro město Příbram mělo dosahovat částky 68,41 Kč/m2. Analýza v jednom ze svých doporučení navrhuje zjistit, proč město v minulosti nevyužilo svých zákonných možností.

Pro úplnost je třeba uvést, že aktuální tržní nájemné se v Příbrami pohybuje na úrovni cca 125 Kč/m2. Současný princip nájemního vztahu mezi městem jako pronajímatelem a občanem jako nájemcem popisuje starosta města slovy: „My předstíráme, že se o byty staráme, a občan předstírá, že nám za to platí. Pokud se u pronajímání standardních bytů v městském majetku budeme chtít zákonným tempem dopracovat k reálnému tržnímu nájemnému, bude to úkol, který budou plnit ještě příští generace.“

 

Samostatným problémem je nepříznivá změna demografické křivky příbramské populace z posledních let. Podle věkové pyramidy města Příbram vzroste počet lidí v důchodovém věku do roku 2030 zhruba o třetinu, zatímco počet v produktivním věku se bude dále snižovat. Kapacity městského bydlení pro tuto skupinu obyvatel se nacházejí v domech s pečovatelskou službou (DPS) a v Domově důchodců v Příbrami-Březových Horách. V současné době se počet obyvatel žijících v DPS pohybuje kolem 380. V městském domově důchodců potom 59 osob. Počet míst v DPS je uspokojivý. Nedostatek míst je naopak v domově důchodců, jehož kapacita 59 míst je z hlediska výhledu do budoucna nedostatečná. „Doporučujeme proto zvážit výstavbu dalšího domova důchodců,“ konstatuje dále analýza.

„Zcela samostatnou skupinou jsou zdravotně handicapovaní, pro které neexistuje v Příbrami žádné chráněné bydlení, a většina postižených osob proto stále bydlí s rodiči či rodinou, přestože mnozí by se rádi osamostatnili,“ říká místostarostka.

Analýza dále doporučuje zabývat se startovacími byty pro mladé rodiny a také navýšením bytů sociálních. Celkově z analýzy vyplývá, že město by tedy mělo koupit nebo postavit minimálně 150 nových bytů. V případě, že by však došlo k navrhovanému odprodeji zhruba 145 bytových jednotek, které jsou v současné době pronajímány na dobu neurčitou, muselo by město dalších 145 bytů přikoupit nebo dostavět.


Beseda s občany: 9. září 2015 od 16 hodin
Na téma koncepce bydlení, sociálních bytů, prostupného bydlení či nájmů se dnes uskuteční veřejná beseda představitelů vedení města s občany, která se uskuteční od 16 hodin v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka 121 (bývalá budova Rudných dolů Příbram). Občané i novináři jsou srdečně zváni.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram     

 Počet zobrazení: 3767 | Aktualizováno: 09. 09. 2015