Město požádalo o dotaci na nová parkoviště

0 0 0

Do 02.09.2016 byla v Integrovaném regionálním operačním programu otevřena výzva č. 24 - „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“ k předkládání žádostí o dotaci na projekty ve specifickém cíli 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Město v řádném termínu podalo žádost o dotaci na níže uvedený projekt.

Alokace na tuto výzvu je 1.152 mil. Kč, max. výše dotace je 90 % z celkových způsobilých výdajů na projekt, minimální celková výše způsobilých výdajů na jeden projekt je 5 mil. Kč, maximální celková výše dotace je 50 mil. Kč. Do této výzvy město připravuje žádost o dotaci na projekt „Výstavba parkovacích systémů P+R, B+R a K+R v Příbrami“.

Předmětem projektu je vybudování nových záchytných parkovacích systémů typu P+R (park and ride) a K+R (kiss and ride) v lokalitě Drkolnov, severně od křižovatky ulic Drkolnovská, Jana Drdy a Šachetní. Druhé parkoviště bude umístěno též v lokalitě Drkolnov, mezi Březohorským hřbitovem a ulicí Podbrdská. Další parkovací systém bude umístěn v ul. Čechovská naproti Poliklinice Ravak. Ve všech lokalitách je stávající území využíváno jako zeleň. Součástí projektu je i zřízení systému B+R (bike and ride), cykloboxy budou umístěny na místě původního stánku naproti vlakovému nádraží a do dalších dvou lokalit v prostorách dolní části autobusového nádraží.

 

Informace o projektu:
Celkový rozpočet projektu: cca 19,9 mil. Kč (z toho cca 18,8 mil. Kč jsou stavební náklady a náklady na pořízení cykloboxů, cca 0,7 mil. jsou náklady na vybudování přeložky plynovodu pod parkovištěm v ul. Čechovská, cca 0,4 mil. Kč jsou náklady na TDS, BOZP, povinnou publicitu a studii proveditelnosti)Všechny výdaje projektu jsou způsobilé. 

Výše požadované dotace                      cca 17,9 mil. Kč 
Vlastní spolufinancování  cca 2 mil. Kč 
Plánovaný termín realizace  04/2017-08/2017 

 

Městský úřad Příbram, Odbor řízení projektů a dotací

 

 Počet zobrazení: 3989 | Aktualizováno: 21. 09. 2016