Klidová zóna Ryneček

Klidová zóna Ryneček: lanové centrum není postaveno v souladu s požadavky norem. Město požaduje náhradu.

Ačkoliv bylo na dříve nepoužívaném prostranství za příbramským Q-klubem již na podzim roku 2015 zprovozněno v rámci projektu Klidová zóna Ryneček mnoho herních prvků a prolézaček, lanové centrum je stále uzavřeno. Podle znaleckého posudku nejsou totiž lezecké prvky postaveny v souladu s českými technickými normami pro dětská hřiště a při běžném provozu by tak mohly vzniknout velmi vážné úrazy. Město Příbram muselo z důvodu nezprovoznění lanového centra vrátit část dotace. Po zhotoviteli díla požaduje odstranění objektu lanového centra a finanční náhradu.

Dle znaleckého posudku, který si město Příbram nechalo zpracovat stavební fakultou ČVUT Praha, nejsou na prvcích lanového centra splněny požadavky s ohledem na bezpečnost konstrukce a ani z hlediska konstrukčního řešení. Zpracovatelé posudku tvrdí, že není zajištěna dostatečná únosnost jednotlivých prvků a konstrukční řešení detailů je špatné.

 „Například jištění na překážkách je zcela nedostatečné a nebezpečné. Bezpečnostní síť vůbec neplní svoji funkci. Vůbec nejnebezpečnějším prvkem je lanovka, kde bezprostředně hrozí pád, uškrcení a další možná zranění,“ uvádí vážné závěry znaleckého posudku starosta města Příbrami Jindřich Vařeka s konstatováním, že i z hlediska statického a dynamického chování je stav konstrukce lanového centra zcela nevyhovující. „Lanové centrum je nestabilní, přičemž je možné usuzovat, že může hrozit bezprostředně zřícení při běžném používání dle provozního řádu,“ přibližuje výsledky posudku starosta.

Z posudku rovněž vyplývá, že zhotovitel díla nepostupoval v souladu s projektovou dokumentací a nebyla ani vypracována výrobní dokumentace a statický a dynamický výpočet konstrukce - rozhodující spoje konstrukčních prvků jsou poddimenzované a provedené v rozporu s požadavky projektu.

Město vyzvalo zhotovitele v souladu ustanovením smlouvy o dílo k zaplacení finanční náhrady ve výši 1.636.213,- Kč včetně DPH a odstranění vadného plnění, tedy objektu lanového centra v rámci stavby Klidová zóna Ryneček. „Dnes se nacházíme v situaci, kdy zhotovitel odmítá svou odpovědnost a zaplacení finanční náhrady. Proto mu byla zaslána předžalobní upomínka k plnění ve smyslu §142a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a celý spor spěje k soudnímu řízení, na které jsme připraveni,“ dodává na závěr Mgr. Petr Němec, vedoucí odboru práva a veřejných zakázek Městského úřadu Příbram.

 

Klidová zóna Ryneček

Projekt kombinuje prvky pro rodiny s dětmi všech věkových kategorií, aktivní dospělé i pro seniory. Vzniklo tak místo, kde na jednom místě fungují společenské, sportovní a další aktivity. Projekt přímo navazuje na novou cyklostezku, která vede podél zóny, a dochází tak k propojení cyklodopravy a aktivního odpočinku na Rynečku. V rámci projektu byly vybudovány inovativní prvky jako lanové centrum, kombinované dětské hřiště se seniorparkem, ale i oploceným výběhem pro volný pohyb psů.

Na výstavbu projektu Klidová zóna Ryneček získalo město Příbram dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Celkové výdaje na realizaci projektu (tj. včetně výdajů na provádění dozorů na stavbě, zpracování žádosti o dotaci, monitoringu projektu, povinné publicity) dosáhly výše cca 10,9 mil. Kč. Skutečná dotace byla vyplacena v celkové výši cca 8,8 mil. Kč, což je 85 % celkových způsobilých výdajů.  Vzhledem k nezprovoznění lanového centra muselo město vrátit část dotace, vztahující se k výstavbě lanového centra dotaci ve výši cca 1,4 mil. Kč.

Projekt realizovala společnost MTStav Příbram, spol. s.r.o. 

 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 Počet zobrazení: 2796 | Aktualizováno: 09. 08. 2016