Město Příbram dává námitky k výstavbě Jihovýchodního obchvatu

 

Dopravní obchvat města je potřebným projektem, o kterém se jedná dlouhé roky. V současné době jsme ve stadiu, kdy je státem přislíbena výstavba obchvatu v celé jeho délce, kdy by stavba měla být dokončena v roce 2027.


V pátek 21. června 2019 se v Příbrami konalo veřejné projednání Jihovýchodního obchvatu (JVO). Cílem stavby JVO je ulehčit městu, především oblasti Březových Hor, od tranzitní dopravy. Proti výstavbě se dlouhodobě vyjadřují obyvatelé obce Žežice a městské části Zdaboř. Podle slov obyvatel těchto lokalit je největším problémem stavby neexistence protihlukových stěn.

„Potřebnost výstavby obchvatu města si uvědomujeme všichni a v současné době jsme jen krůček od jeho realizace. Samozřejmě nechceme, aby výstavba JVO ulehčila obyvatelům jedné části města a snížila kvalitu bydlení obyvatelům dalších částí. Pokud jde o protihluková opatření, samozřejmě budeme hlídat, aby byly dodržovány všechny zákonné hodnoty. V případě, že by bylo potřeba, jsme ochotni se na výstavbě protihlukových stěn podílet,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka.

Na pátečním jednání byli přítomni projektanti, zástupci Ministerstva dopravy ČR, stavebního úřadu i Ředitelství silnic a dálnic. Občané při této schůzce měli možnost předkládat připomínky. Své námitky podalo i samotné město. „V rámci přípravných prací s výstavbou JVO požadujeme vypořádání celkem pěti námitek. Tyto námitky jsme předali a věříme, že budou zapracovány do projektu před jeho realizací,“ dodal starosta Konvalinka.

 

 • Nepropojení silnice I/18 a propojky Zdabořská – Rožmitálská v km 4,360.
  Dle platné územně plánovací dokumentace obce je mezi ulicemi Zdabořská a Rožmitálská plánována jakožto veřejně prospěšná stavba nová propojka, která bude plnit funkci hlavní městské třídy. V tomto místě město žádá rozšíření vyprojektovaného mostu a vybudování oboustranných sjezdových ramp ze silnice I/18 tak, aby bylo možné plánované komunikace propojit.

 • Nesplnění podmínky posudku ve smyslu par. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí na napojení komerčně industriální zóny 3K1 na silnici I/18.
  V této námitce se jedná o napojení obchodní zóny na JVO.

 • Dramatické zhoršení dopravního napojení obce Brod na komunikace I/66.
  Přivedení tranzitní dopravy ze silnice I/18 na komunikaci I/66 dramaticky zvýší dopravní zatížení křižovatky u obce Brod. Město Příbram požaduje na křižovatce u obce Brod taková opatření, která zajistí pěším bezpečný přechod komunikace I. třídy a vozidlům vyjíždějícím z obce Brod bezpečné vyjetí.

 • Zhoršení kvality bydlení vzhledem k navýšení zatížení obytných zón města hlukem a polétavým prachem.
  V tomto bodě město požaduje vytvoření akustických a dalších opatření bránících nadměrnému zhoršení kvality životního prostředí.

 • Významný zásah do charakteru krajiny a tím do životního prostředí obyvatel města.
  S výstavbou jihovýchodního obchvatu souvisí zásah do krajiny a zeleně. Město Příbram požaduje vytvořit taková opatření, která zmírní negativní dopad plánované stavby jihovýchodního obchvatu do charakteru krajiny a do životního prostředí obyvatel města, a to rozsáhlým ozeleněním přilehlých pozemků okolo komunikace, zejména ozelenění náspů a terénních úprav.

 

Eva Švehlová, DiS.
eva.svehlova@pribram.eu
tisková mluvčí
Město PříbramPočet zobrazení: 1011 | Aktualizováno: 25. 06. 2019