Na Fantově louce proběhl biologický průzkum

0 0 0

 

Město Příbram nechalo zpracovat biologický průzkum lokality Fantova louka. Dle výsledků budou učiněny kroky pro ochranu území.

 

Fantova louka je lokalita, která je dle platného územního plánu určena k zástavbě. Pozemky se dělí mezi několik vlastníků a podstatná část je také v majetku samotného města. V posledních měsících se o Fantově louce hodně diskutuje.

„Město nechalo vypracovat biologický průzkum, jehož výsledky již máme k dispozici. Stěžejním důvodem hodnocení bylo prověření výskytu zvláště chráněných druhů (ZCHD), a jejich výskyt byl na zájmovém území potvrzen,“ říká na úvod starosta Jan Konvalinka

Výsledky průzkumu byly porovnány s výsledky průzkumů provedených v letech 1990, 2006 a 2007 a obsahem nálezové databáze AOPK ČR. Překvapivým zjištěním je, že stav mokřadní louky zvané Fantova a výskyt zvláště chráněných druhů se v průběhu času nejen stabilizoval, ale zlepšuje se, populace zvláště chráněných rostlin se zvětšuje, a to ve srovnání se stavem od roku 1990 a v letech následujících. 

Z výsledků zároveň také vyplývá, že vzhledem k umístění lokality a potřebě rozvojových ploch města Příbrami lze uvažovat o úpravě či omezení plochy zástavby. Omezení je však markantní, zástavba za podmínky podpořené hydrogeologickým posudkem by byla možná za určitých podmínek pouze na severní, relativně suché části louky, tedy na území dnešního starého sadu vedle bytovek, a pak na zahradách ve stejném šířkovém rozsahu podél Žižkovy ulice, čímž by se vhodně doplnila městská dostavba jedné z hlavních ulic a zajistil přechod bytové zástavby Příbrami II a rodinných domů se zahradami Příbrami IX, Nové Hospody.

V případě, že hydrogeologický posudek ověří a potvrdí, že zásahy do tohoto severního území neovlivní vodní režim níže na louce, pak by toto řešení znamenalo kompromis mezi veřejným zájmem a zájmem ochrany přírody a krajiny. Toto řešení, pokud by pro něj byla zpracována a posouzena nová studie se zajištěním infrastruktury a dopravní obslužnosti z ulice Žižkova, bez vlivu na vodní poměry prameništní louky, tedy laicky řečeno – nevést loukou žádné trubky, kabely, nekopat žádné výkopy atd., je eliminačním opatřením vůči trvalému negativnímu vlivu plošné zástavby na celou lokalitu a zároveň zajištění podmínek pro rozvoj v místě. 

„Hodnocením výsledků se zabývá Odbor životního prostředí MěÚ Příbram, kterým jsme byli informováni o dalších krocích, které budou učiněny za účelem ochrany této lokality. Dalšími kroky odboru je požádání o zpracování hydrogeologického posouzení pro vyloučení vlivu možné výstavby na vodní režim níže na louce, dále o podání podnětu na vyhlášení zvláště chráněného maloplošného území (ZCHMÚ) na Krajském úřadu Středočeského kraje a v neposlední řadě podání požadavku na pořízení změny územního plánu pro úplné nebo částečné vynětí z ploch obytných do ploch neurbanizovaných a nezastavitelných,“ dodává starosta Jan Konvalinka. 

I v případě vyhlášení ZCHMÚ lze ponechat Fantovu louku přístupnou s návrhem vymezených tras, případně nové naučné stezky,

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 FL

 Počet zobrazení: 742 | Aktualizováno: 04. 11. 2022