Podrobné informace k jihovýchodnímu obchvatu města

Otázka smyslu jihovýchodního obchvatu (JVO) města Příbram je diskutována již posledních 15 let. Tuto problematiku je možné zkoncentrovat do zodpovězení několika základních otázek.

1) Má jihovýchodní obchvat smysl jako takový? 
2) Má smysl budovat pouze jeho druhou část? 
3) Jaká je role města v této záležitosti, jaké jsou jeho pravomoci a jaké možnosti máme věci ovlivnit? 

Pokusím se na tyto otázky odpovědět, ačkoli si dobře uvědomuji, že úplné a vyčerpávající zodpovězení uvedených otázek by si vyžádalo prostor, který je mimo možnosti zveřejnění v jakémkoli periodiku. Mé odpovědi proto musí nutně být zjednodušené a zkrácené.
Smyslem stavby na silnici I/18 – (JVO) je řešení odklonu tranzitní dopravy a části radiální dopravy mimo současnou trasu silnic I/18 a I/66.  Současná trasa vede zastavěným  územím části  města Příbram. Dalším problémem je i to, že trasa vede poddolovaným úsekem s velkým rizikem propadů. 
Přeložka I/18 (JVO)  začíná před obcí Bohutín a pokračuje východním směrem, kde je navržena mimoúrovňová křižovatka, a dále mezi Zdaboří a Žežicemi k silnici I/66.  Tento úsek tvoří tzv. „2. stavbu“  a jeho délka je 5.550 m.
Ze silnice I/66  se poté odpojuje okružní křižovatkou u místní části Brod a pokračuje severovýchodním směrem, obkružuje město a nakonec se u Nové Hospody napojuje na hlavní tah směrem k dálnici D4.  Tento úsek tvoří tzv. „1. stavbu“ a jeho délka je 4.280 m.
V okolí Příbrami se intenzity dopravy dle posledního celostátního sčítání dopravy z roku 2016 pohybují ve směru k dálnici D4 kolem 11.000 vozidel/den, ve směru k Rožmitálu pod Třemšínem směrem od Příbrami klesají postupně až po 5.000 vozidel/den.
Ředitelství silnic a dálnic nechalo zpracovat tzv. „Prognózu intenzit dopravy“, která je východiskem pro definitivní rozhodnutí ohledně vybudování JVO v celé plánované trase popř. její části. Toto rozhodnutí vydá v nejbližších dnech resp. týdnech tzv. „Centrální komise Ministerstva dopravy“.   

Pojďme se podívat na některá zajímavá čísla, která jsou v analýze uvedena. Jedná se o výčet ulic, které budou vybudováním JVO ovlivněny nejvíce. 

První číslo znamená současný stav, zatímco číslo za lomítkem znamená stav, na který se intenzita dopravy dostane po vybudování tzv. „druhé části obchvatu“.   

Rožmitálská: 11.130 / 3230,  Husova: 10.460 / 7.110,  Brodská: 8.850 / 5.980, Milínská: 8.600 / 9.550, I/66 úsek Milín Brod: 9.610 / 11.600 vozidel/den.
Předpokládaná intenzita dopravy po trase JVO po dobudování 2. části obchvatu je 8.100 vozidel/den. 

Z výše uvedeného je patrné, že největší přínos JVO zaznamenají obce Bohutín a Vysoká Pec. V Příbrami obrovskou úlevu pocítí především Březové Hory a situace se zlepší také v ulici Husova a Brodská.

Situace se naopak spíše zhorší v celém úseku ulice Milínská, což je znepokojující, neboť bezpečnostní situace z hlediska dopravy na této ulici už je tak jako tak vysloveně alarmující. 

POROVNÁNÍ SITUACE V PŘÍPADĚ VYBUDOVÁNÍ CELÉ PLÁNOVANÉ TRASY

Dále se zaměříme na to, co by s intenzitou dopravy udělalo vybudování celé plánované trasy, v závorce je uveden: (současný stav /pouze 2. část jihovýchodního obchvatu - JVO):

Rožmitálská: (11.130 / 3.230) -  při zbudování celé trasy by došlo k dalšímu razantnímu poklesu, a to až na 2.820 vozidel/den,

Husova: (10.460 / 7.110) – při zbudování celé trasy další pokles až na 6.680 vozidel/den,

Brodská: (8.850 / 5.980) – při zbudování celé trasy mírné navýšení na 6.730, stále však vylepšení situace oproti současnému stavu,

Milínská: (8.600 / 9.550!) – citelný pokles při zbudování celé trasy, a to až na 6.600 vozidel/den,

I/66 úsek Milín Brod: (9.610 / 11.600) – vybudováním celého úseku JVO by se průjezd Brodem snížil až na 7.170 vozidel/den, to je o 25 % oproti současnému stavu.

Předpokládaná intenzita dopravy po trase JVO po dobudování všech částí obchvatu je 9.250 vozidel/den. 

Z výše uvedených čísel vyplývá, že vybudováním celé trasy by došlo nejenom ke snížení intenzity dopravy na mnohých hlavních komunikacích města, ale také k výraznému zlepšení průjezdnosti městem, což by ocenil kdokoli, kdo se po Příbrami automobilem pohybuje. 

Centrální komise bude ve velmi blízké budoucnosti rozhodovat o budoucnosti našeho města. Stane se tak na základě ekonomické analýzy, která se v těchto dnech dopracovává. Já osobně vyjadřuji obavu z toho, že k tak zásadnímu rozhodnutí by mohlo dojít bez ohledu na jiné aspekty. Pro ty, co žijí v Příbrami, je víc než důležité, jestli městem, a dokonce i samotným historickým jádrem, bude nadále projíždět transitní doprava anebo, zda se ji podaří odklonit. Ten, komu není životní prostředí našeho města lhostejné, ať přestane kritizovat, ale ať využije příležitosti, která se možná už nezopakuje. 

Myslím, že je povinností vedení města prosazovat vybudování celé trasy JVO, a to všemi možnými prostředky. Bez prosazení tohoto konceptu se dopravní situace v Příbrami už bude jenom zhoršovat, a to bez naděje na nápravu. 

starosta města Příbram Jindřich Vařeka

Pozvánka na besedu, on-line přenos 

 Počet zobrazení: 2014 | Aktualizováno: 30. 08. 2018