Příbram nesouhlasí se závěry posudku

Těžba kameniva z odvalu šachty č. 15: Příbram nesouhlasí se závěry posudku

Město Příbram obdrželo na konci června posudek o vlivech záměru těžby a úpravy kameniva z odvalu šachty č. 15 na životní prostředí. Posudek rozeslalo dotčeným obcím Ministerstvo životního prostředí. Zpracovatel tohoto nového posudku, který hodnotí a posuzuje záměr ze všech podstatných hledisek, souhlasné stanovisko pro jeho uskutečnění doporučuje vydat. Rada města se závěry posudku nesouhlasí.

Se záměrem firmy Ekototalbau CZ s.r.o. těžit z odvalu č. 15 hlušinový materiál po hornické uranové činnosti pro výrobu tříděného kameniva rada města Příbrami nesouhlasila již v srpnu loňského roku, kdy k záměru město vzneslo zásadní výhrady. „S vypořádáním našich námitek nesouhlasíme. Jsme toho názoru, že nebyl dostatečně posouzen vliv záměru na pohodu bydlení, na dopravní zátěž dotčených komunikací, nebyl doplněn a vyhodnocen zoologický průzkum tak, jak město Příbram požadovalo, a nebyla navržena žádná opatření k ochraně cyklostezky,“ vyjmenoval důvody nesouhlasu rady města starosta Jindřich Vařeka.

Ze zákona musí být k záležitosti ohledně plánované těžby a úpravy kameniva z odvalu šachty č. 15 Ministerstvem životního prostředí uspořádáno veřejné projednávání. Bližší informace o jeho konání ještě nejsou známy.

 

Těžba kameniva z odvalu šachty č. 15
Jedná se o záměr firmy Ekototalbau CZ s.r.o. využít hlušinového materiálu po hornické uranové činnosti z odvalu šachty č. 15 pro výrobu tříděného kameniva pro potřeby širšího regionu. Těžba by dle záměru probíhala z koruny odvalu, kde by měla být prováděna i úprava kameniva s tím, že po obvodu koruny odvalu by v průběhu využívání záměru byl udržován ochranný val o výšce minimálně 3 m. Hlušinový materiál by byl tříděn pod radiometrickou kontrolou. V dokumentaci je hodnocen záměr z hlediska 20 let probíhající těžby. Za 20 let je v záměru odtěžit a zpracovat max. 5 mil. tun haldoviny při max. těžbě odvalového materiálu 250 000 t/rok. Při těchto parametrech by dle záměru došlo ke snížení odvalu o cca 33,2 m. Realizací záměru by při maximální těžbě bylo zpracováno 39,1 % materiálu odvalu. Expedice tříděného kameniva by měla být vedena po silnici I/66 Příbram - Milín. Dotčené správní území města - kat. území Brod u Příbramě.

Posudky jsou k nahlédnutí zde: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP459

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí
 
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami

 Počet zobrazení: 2363 | Aktualizováno: 13. 07. 2016