Příbram začala řešit otázku bytů a bydlení

Tisková zpráva 5.8.2015

Firma Antropohled, z. s., nedávno dokončila "Podkladovou analýzu Koncepce bydlení města Příbram" (dále analýza), která má za úkol posloužit jako podkladový materiál pro vznikající koncepci bydlení ve městě pod vedením místostarostky Aleny Ženíškové. Analýza hodnotí nakládání s městským bytovým fondem v posledních letech, přibližuje aktuální stav a rozdělení městských bytů na jednotlivé kategorie, popisuje strukturu nájemníků a navrhuje opatření pro budoucí koncepci bydlení, včetně ekonomické udržitelnosti bytového fondu.

Analýza obsahuje údaje o domovním a bytovém fondu v  Příbrami, hodnotí také bytovou politiku města v  minulosti, včetně privatizace bytového fondu, zabývá se pravidly pro přidělování bytů, nájemným, sociálním bydlením a jeho cílovými skupinami a v závěru nabízí doporučení a návrhy pro budoucí rozdělení bytového fondu.

V Příbrami je celkem 14.289 bytů, v majetku města je jich pouhých 631

Podle výsledků akce Sčítání lidu, domů a bytů v  roce 2011 bylo v Příbrami 14.289 trvale obydlených bytů: 2.826 v rodinných domech a 11.280 v domech bytových. Pro zajímavost: v  roce 1991 město vlastnilo podle kvalifikovaného odhadu 10.000 bytů. "V současné době je v  majetku města pouhých 631 bytů, z  nichž je 330 v  domech s  pečovatelskou službou. Od začátku privatizace v roce 1995 město převedlo či rozprodalo do rukou soukromých vlastníků 93,7 % svého původního bytového fondu," vyplývá z bytové analýzy s tím, že oproti zbytku republiky, kde si obce ponechaly ve svém vlastnictví v průměru 27 % bytových jednotek, město Příbram si nechalo pouhých 6,3 % z  původně více než 10.000 bytů v majetku města. To je ve srovnání s  jinými městy rekordně málo.

Graf: Podíl obcí vlastněných bytů na celkovém počtu bytů.
Jedná se o celkový počet bytových jednotek v dané obci v procentuálním vyjádření.

 

Dále z  analýzy vyplývá, že kromě převádění či odprodeje jednotlivých bytů se prodávaly také nebytové prostory, většinou umístěné v přízemí bytových domů, ale i další samostatné nebytové prostory. "Stejně jako u bytového fondu, tak i většina nebytových prostor města byla už rozprodána, a to v  mnoha případech za velmi nízké ceny, včetně velice lukrativních obchodních prostor v centru města," dále říká analýza s tím, že v současné době městu zůstávají především nebytové prostory různých provozoven v prostorách bytových domů, budova bývalého sídla městských lesů č. p. IV/145, dále objekt bývalých technických služeb a volný pavilon bývalé 8. základní školy Příbram VII/193, kde se plánuje vybudovat Komunitní dům seniorů.

Bytová výstavba: od roku 1997 nově vzniklo 98 bytových jednotek 

Kromě odprodeje město v menší míře realizovalo také bytovou výstavbu. V období let od roku 1997 až 2000 se začaly budovat nástavbové byty v Příbrami III a Příbrami VII, na které byly použity finanční prostředky Ministerstva pro místní rozvoj. "Město si tyto tzv. nástavbové byty prozatím ponechalo, protože jejich odprodej byl omezen podmínkami dotace," cituje z analýzy místostarostka Alena Ženíšková. Celkem tak za výše uvedené podpory ministerstva ve městě vzniklo 98 bytových jednotek.

Postup při přidělování bytů

"V rámci výzkumu se nepodařilo přesně zjistit, ve kterých letech se začaly tvořit jednotlivé kategorie bytů. Například první zmínka o sociálních bytech se v městských dokumentech objevuje v roce 1996 v Zásadách, kterými se stanoví závazný postup při pronajímání a prodeji volných/neobsazených bytů ve vlastnictví města Příbram. Jejich přidělování však probíhalo minimálně až do roku 2010 často nekoncepčně, nahodile a při opětovném prodlužování smluv dokonce v rozporu se zásadami," říká dále analýza.
Vedení města cítí naléhavou potřebu nastavení nových a komplexních pravidel pro nakládání s  bytovým fondem a z  tohoto důvodu hodlá s  přihlédnutím k  nově zpracované analýze a s  přihlédnutím k  mínění občanů vydat nově příslušnou směrnici. S výsledky analýzy budeme občany průběžně seznamovat a zároveň také informovat o tom, jak by se mělo v příštích letech s byty nakládat, aby to bylo efektivní.

Beseda s občany na téma nové koncepce bydlení: 9. září od 16 hodin

Na téma připravované koncepce bydlení, sociálních bytů, prostupného bydlení či nájmů chystáme veřejnou besedu představitelů vedení města s občany, která se uskuteční 9. září 2015 od 16 hodin v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka 121 (bývalá budova Rudných dolů Příbram). Všichni jste srdečně zváni.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946
Oficiální FB stránky města Příbrami:https://www.facebook.com/mestskyuradpribram   

Podkladová analýza ke koncepci bydlení města PříbramPočet zobrazení: 3771 | Aktualizováno: 05. 08. 2015