Příbramské haldy se budou řešit komplexně

Zástupci Ministerstva životního prostředí z odboru environmentálních rizik a odboru posuzování vlivů na životní prostředí včera spolu s dalšími experty debatovali s veřejností, zastupiteli města Příbram a přilehlých obcí na téma „Ekologické zátěže a rizika na Příbramsku a možnosti jejich odstranění“. Začátkem září se k aktuálním problémům a dalšímu osudu uranových hald v okolí města také sešel s příbramským starostou Jindřichem Vařekou ministr životního prostředí Richard Brabec.

Včera v odpoledních hodinách proběhlo tříhodinové setkání občanů Příbrami a přilehlých obcí za plného zastoupení odborníků z Ministerstva životního prostředí, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Obvodního báňského úřadu, Krajského úřadu Středočeského kraje, Krajské hygienické stanice a Městského úřadu Příbram, zástupců státního podniku DIAMO, Kovohutí Příbram, RWE Gas Storage, Ecoinvestu Příbram, Ekototalbau CZ a za silné účasti zastupitelů města Příbram, dotčených obcí i jejich obyvatel.

Na setkání se hovořilo o ekologických zátěžích a rizicích, které pro danou oblast představuje olovo a těžké kovy, kontaminace půd, podzemní zásobník plynu na Hájích, a zejména o situaci kolem odvalů šachet bývalých uranových dolů v Příbrami. Experti ze SÚJB veřejnost ujistili, že podle jejich nezávislého pravidelného měření a pravidelného monitoringu s. p. DIAMO není radioaktivita žádné z hald život ohrožující.

V posledních týdnech na Příbramsku se veřejnost postavila proti záměru společnosti Ekototalbau CZ, která plánuje v blízkosti města a obcí těžit hlušinu z největší haldy v bývalém uranovém revíru. Odval jámy č. 15 čítá asi 7,6 milionů m3 hlušiny a využitelné množství uranu představuje přibližně 116 tun. Povolení se vydává na dobu 20 let a za tu dobu by se halda vysoká přes 60 metrů měla snížit na polovinu.

Navržený způsob těžby kritizují obce v okolí, nesouhlasí s ním ani státní podnik DIAMO, který dle zákona o nakládání s těžebními odpady pozůstatky po důlní činnosti spravuje. Ten ve svém stanovisku vyhodnotil dlouhodobý negativní dopad na bezprostředně dotčené obce a jejich obyvatele a proto nepředpokládá, že by za současného stavu věcí uzavřel smlouvu s danou firmou. Naopak se přiklání k řešení, že by likvidaci těžebních odpadů a sanaci haldy č. 15 provedl v budoucnu vlastními silami.

Navíc ředitel Tomáš Rychtařík přislíbil, že do konce roku vypracuje s. p. DIAMO hrubou vizi způsobu nakládání s haldami k připomínkování: „Je třeba si říci, co do budoucna udělat s haldami jako s celkem, a navrhnout komplexní řešení, na něž bude moci navázat řada legislativních kroků.“

„DIAMO, s. p., je instituce, která byla k této činnosti státem zřízena. Za Ministerstvo životního prostředí musím dodat, že spolupráce s ním je po léta úspěšná. Tato beseda jistě nebude poslední, ke všem budoucím případným záměrům se bude veřejnost znovu vyslovovat. Součástí zmíněných legislativních kroků bude samozřejmě proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), jehož součástí je i veřejné projednávání za účasti všech dotčených stran,“ dodal ředitel odboru enivironmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí Karel Bláha.

Kontakt pro více informací:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 944 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz   

 Počet zobrazení: 3357 | Aktualizováno: 18. 09. 2015