Přípravná školní třída

0 0 0

Vážení rodiče budoucích prvňáčků!

Rádi Vás informujeme o plánovaném otevření přípravné školní třídy, první tohoto druhu při běžné ZŠ v Příbrami.

Možná si kladete otázky: „Je moje dítě zralé pro vstup do 1. třídy? Jak zvládne naše ratolest přestup mezi mateřskou a základní školou? Jak pracovat s předškolákem? Co mám dělat, když má odklad školní docházky? Co všechno by měly děti umět, než se vydají do školy?“

Pro tyto a podobné otázky máme řešení!

Přihlaste vaše dítě do přípravné školní třídy, která bude otevřena od 1. září 2015 při Základní škole Bratří Čapků v Příbrami VII.

Výhody této třídy:
- zaměření na snadnější vstup do 1. třídy
- malý kolektiv (7 – 15 dětí), individuální přístup ke každému dítěti
- cílevědomé a systematické rozvíjení fyzických, psychických i sociálních schopností a dovedností
- vedení k samostatnosti a soběstačnosti, utužování správných návyků
- prodlužování doby pozornosti a koncentrace
- navázání na práci specialistů (logoped, psycholog, PPP)
- režim podobný jako ve škole (dopolední vyučování), bez klasifikace
- možnost denního stravování ve školní jídelně (obědy)
- možnost navštěvovat školní družinu
- úzká spolupráce s rodinou
- docházka je bezplatná, nezapočítává se do povinné šk. docházky

Pro koho je tato třída určená?
Pro děti 5 – 7leté (nejen s odkladem školní docházky)
- s obtížemi hrubé a jemné motoriky
- s logopedickými problémy (vada řeči)
- se sníženou koncentrací pozornosti
- se zrakovou a sluchovou poruchou
- se zdravotním oslabením
- se sociokulturním znevýhodněním
- z bilingvní rodiny (dvojjazyčnost)

Motto:  „Děti, které rády chodí do školy, se usmívají a svítí jako SLUNÍČKA“

Cíle přípravné školní třídy:
- předcházení neúspěšným začátkům
- rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
- osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, podpora zájmu o prostředí, ve kterém žijeme
- získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se samostatně ve společnosti
- vytváření sociálních vztahů
- adaptace na kolektiv svých vrstevníků

Kde se dozvíte více?
na stránkách školy nebo při zápise 16. a 17. ledna
Mgr. Lenka Novotná

 Letáček k zápisu

 

Rozhodne-li ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte o odkladu povinné školní docházky, doporučí  zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy.

V souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze přípravnou třídu zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 7 dětí.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučujeme rodičům dětí, kteří mají zájem o vzdělávání svého dítěte v přípravné třídě a zároveň toto dítě nenavštěvuje mateřskou školu, aby si kromě žádosti o zařazení dítěte do přípravné třídy podali i žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do některé z mateřských škol.

Řádný termín „zápisu“ do mateřských škol zřizovaných městem Příbram připadne na březen či duben 2015.

 

Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a informačních služeb MěÚ Příbram

 Počet zobrazení: 5230 | Aktualizováno: 16. 01. 2015