Radnice podporuje své občany

Veřejná diskuze k odvalu šachty č. 15

Radnice plánuje na základě negativní reakce veřejnosti k chystané těžbě a úpravě kameniva z odvalu šachty č. 15 veřejnou diskuzi s dotčenými obcemi a částí města Příbram.

Město obdrželo vyjádření s krajně negativní reakcí všech dotčených obcí a části města Příbram, které se právem obávají významného zhoršení životního prostředí způsobeného plánovanou činností na odvalu šachty č. 15.

Nepříznivý vliv záměru je spatřován v přepravní zátěži dopravního systému města. V současné době není vybudován jihovýchodní obchvat města a nákladní doprava je navržena po silnici I/66 směr Příbram – Milín. Zde by však docházelo ke kolizi dopravních tras. Dále by tímto záměrem mohla být negativně ovlivněna samostatná cyklostezka Lešetice – Brod, která vede podél Příbramského potoka.

Další problém představuje prašnost, která by mohla vzniknout provozem drtícího a třídícího zařízení a vlivem přepravy kameniva a negativně tak působit na nejbližší zástavbu rodinných domů.

Opomenout také nelze předpoklad zvýšené emise radonu. Při manipulaci s odvalovým materiálem může dojít k otevření dutin a tím dojde ke zvětšení radonové zátěže Brodského údolí.

Negativní dopad by mohla mít plánovaná těžba a úprava kameniva rovněž na rozvoj turistiky, což je v přímém rozporu se zájmy města souvisejícími se zrušením vojenského újezdu Brdy.

Těžba je plánována na dobu 20 let. Za toto období se odval sníží z 64 m na 31 m. To znamená, že tento nepřirozený prvek v krajině dále zůstane a místní obyvatelé budou minimálně po dobu 20 let vystaveni hluku, prachu, uvolněným radionuklidům a jiným škodlivinám. K úplné odtěžbě by při maximální těžbě došlo za 51 let, při průměrné těžbě asi za 80 let, což je pro obyvatele dotčených obcí a město Příbram neakceptovatelné.

„Považujeme za velmi důležité otevřít s obyvateli, jejichž domovy jsou v blízkosti odvalu šachty 15, diskuzi a spojit síly k dalším krokům v této záležitosti,“ shrnul starosta Příbrami Ing. Jindřich Vařeka situaci.

Bližší informace o konání veřejné debaty k plánované těžbě a úpravě kameniva z odvalu šachty 15 budou zveřejněny během srpna.

Zuzana Kučerová
vedoucí odboru kancelář města
Tel.: 318402319
Mobil: 778727961
E-mail: zuzana.kucerova@pribram-city.cz
Městský úřad, Tyršova 108, 261 19  Příbram

 Počet zobrazení: 2995 | Aktualizováno: 30. 07. 2015