Sázíme stromy, sázíme budoucnost

 

Výzva MŽP č. 9/2019: Výsadba stromů

 

MŽP spouští nový dotační program na podporu komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích měst a obcí, přímo v zástavbě, nebo v jejím okolí. Příjem žádostí je od 14.10.2019 do 31.8.2020, nejpozději do vyčerpání alokace. Dotaci 20 až 250 tisíc mohou získat všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí. Ucházet o příspěvek se mohou místní organizace, úřady, školy, komunity, spolky, skupiny aktivních lidí i jednotlivci. Musí ale splnit zásadní kritérium, a to prokázat vztah k místu výsadby (trvalé bydliště, nájemní smlouva, vlastnictví pozemku, sídlo firmy apod.), v případě jiného vlastníka souhlas majitele pozemku s výsadbou.

Program pokryje všechny výdaje na nákup materiálu a výsadbu, ochranu a následnou péči o stromy, tedy sazenice, substrát, kotvení, hnojivo, ochranu kmene i zavlažovací vaky, ale i  odborný posudek a zajištění publicity. Naopak nelze financovat lavičky, mobiliář ani náklady spojené s výsadbou. Zde se počítá s dobrovolnickou prací místních komunit. Vše se řídí manuálem sázení stromu dostupným na sazimebudoucnost.cz/manual-stromy.

Výpočet konečné výše podpory je uveden v textu výzvy, podle počtu stromů a jejich obvodu je nákup sazenic a technologie pro závlahu, odborný posudek a dozor max. 20.000,- Kč, zajištění povinné publicity (štítky ke stromům) max. 500,- Kč.

Při výsadbě je třeba vycházet z celkové koncepce místa a města, volíme původní druhy dřevin a je potřeba dozor odborníka a vypracování odborného posudku. O vysazené stromy je žadatel také povinen pečovat, a to po dobu následujících 10 let. Podpořené projekty musí být zrealizovány do konce roku 2021.

Žádosti se posílají elektronicky pomocí Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR, tištěné přílohy, které nebude možné odeslat, musí být doručeny Fondu nejpozději do 15 kalendářních dní. Do tří týdnů od podání žádosti se žadatel dozví, zda má odstranit případné nedostatky. Po schválení žádosti  a doložení realizace výsadby mu bude odeslána dotace. Příjemce podpory zaregistruje provedenou výsadbu do mapy výsadeb na portálu www.sazimebudoucnost.cz.

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí. Zapojením veřejnosti do sázení stromů a následné péče o ně dojde ke zvýšení zájmu občanů, zejména mladé generace, o životní prostředí a kvalitnější veřejný prostor.

 Počet zobrazení: 1233 | Aktualizováno: 18. 12. 2019