Strategický plán sociálního začleňování

STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ MĚSTA PŘÍBRAM PRO OBDOBÍ 2015 – 2018

 

Vážení radní, vážení zastupitelé, vážení přátelé,

dokument, který se Vám dostává do rukou, je výsledkem 15měsíční spolupráce města Příbram, neziskových organizací, Agentury pro sociální začleňování a dalších subjektů.

Všichni zmínění partneři se během těchto měsíců  scházeli a diskutovali o problémech, se kterými se každodenně potýkají obyvatelé města nacházející se v nepříznivé sociální situaci, a hledali cesty, jak zmíněné problémy řešit.

Lidem, kteří se na vzniku tohoto dokumentu podíleli, bych velice ráda na tomto místě poděkovala za jejich snahu, práci a čas, který věnovali tomu, aby tento strategický plán vůbec mohl vzniknout. Věřím, že se povedlo vytvořit dokument, který obsahuje splnitelné a měřitelné cíle, jejichž plnění bude v konečném důsledku znamenat zlepšení života mnoha obyvatel města Příbrami. Na tomto plnění se budou podílet všechny zainteresované organizace a instituce, což dopomůže ke komplexnosti a provázanosti všech navrhovaných opatření.

Cílem tohoto plánu je být materiálem životaschopným, ne tedy pouze formálním, a že naplňování skutečně povede ke zlepšování kvality života především sociálně vyloučených obyvatel Příbrami a občanů ohrožených sociálním propadem. Pokud chceme zastavit onen propad stále většího počtu jednotlivců i celých rodin na okraj společnosti, a zároveň tak zamezit narůstající nenávisti a napětí mezi různými skupinami místních obyvatel, pak to není jenom o dostatečné politické vůli či úřednickém úsilí, ale je třeba zapojit široké spektrum důležitých partnerů – institucí, organizací, spolků, nadšenců ale i běžných občanů, kteří spolu musí komunikovat, respektovat se a spolupracovat za účelem dosažení tohoto společného cíle.

Nyní budeme všichni trpělivě doufat, že se tyto záměry a konkrétní zpracované a připravené projekty bude dařit realizovat a že se budou naplňovat jednotlivé vytyčené indikátory poukazující na změnu k lepšímu.

Ještě jednou všem děkuji.

Bc. Alena Ženíšková, 1. místostarostka města Příbram

 

STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ MĚSTA PŘÍBRAM PRO OBDOBÍ 2015 – 2018 
přílohy
Příloha: Místní plán inkluze v oblasti vzdělávání

 

 

 Počet zobrazení: 3690 | Aktualizováno: 01. 12. 2015