Turisté a cyklisté budou v CHKO Brdy vítáni

0 0 0

Tisková zpráva 3. 11. 2015

Aktuálně: AOPK na příbramské radnici: Turisté a cyklisté budou v CHKO Brdy vítáni

Čerstvé zprávy o záměrech v oblasti budování turistické infrastruktury v nově vyhlášené CHKO Brdy a stavu příprav na samotné zahájení její činnosti od 1. ledna 2016 byly tématem schůzky starosty města Příbrami Ing. Jindřicha Vařeky a místostarosty Mgr. Václava Švendy s ředitelem Regionálního pracoviště Agentury pro ochranu přírody a krajiny Střední Čechy RNDr. Jaroslavem Obermajerem, pověřeným vedoucím oddělení Správy CHKO Brdy Mgr. Bohumilem Fišerem a ekologem Vojenského újezdu Brdy Karlem Urbanem.

Jaká se projednávala témata? Personální zajištění pracovišť Správy CHKO Brdy, návrhy a přípravy na realizaci cca 450 km značených cest, návrhy a označení naučných stezek, organizace stráže přírody, otázky ohledně provozu komunikací pro veřejnou motorovou dopravu, pyrotechnická očista či možnosti hromadné přepravy turistů a dalších návštěvníků po vyčleněné trase územím CHKO.


Personální zajištění Správy CHKO Brdy
Ředitel AOPK informoval o tom, že s velkou pravděpodobností se podaří dodržet termíny zahájení činností obou pracovišť správy, a to jak v Příbrami, tak i v Jincích. Předpokládá se personální zajištění obou pracovišť v počtu 7 osob (vč. vedoucího), na jejichž funkce bude vyhlášeno řádné výběrové řízení podle zákona o státní službě. V Příbrami bude pracoviště Správy CHKO zajišťovat agendy zaměřené na styk s veřejností. Kromě toho bude do Příbrami dislokována i část dalšího oddělení Regionálního pracoviště AOPK Střední Čechy, která se zabývá konzultacemi se zájemci a sběrem žádostí o dotace z operačního programu Životní prostředí. To bude pravděpodobně zajišťováno jedním pracovníkem, v případě potřeby může být i personálně posíleno ze zdrojů AOPK.


Stráž přírody
Diskutována byla také stráž přírody. Správa CHKO Brdy ji bude zajišťovat prostřednictvím dobrovolníků, kteří absolvují příslušná školení a kurzy a osvědčí způsobilost vykonávat tuto činnost. Od stráže přírody agentura očekává především schopnost působit v terénu především jako kontakt mezi návštěvníky CHKO a její správou. Členové stráže přírody by měli být připraveni poskytovat potřebné informace turistům, upozorňovat je na nutnost ochrany přírody a respektování režimu CHKO a poskytovat i aktuální informace z terénu Správě CHKO. Správa CHKO v této chvíli zatím nábor zájemců o činnost strážců přírody nezahájila a dá včas vědět, kdy se tak stane.


Návrhy značených turistických a cyklistických tras
Účastníci setkání věnovali značnou pozornost návrhu značených turistických a cyklistických tras (a příslušných infotabulí) především v oblasti rušeného vojenského újezdu. Návrh základní sítě těchto tras respektuje potřeby ochrany přírody, hospodaření v lesích CHKO, oprávněné požadavky ze strany armády a Ministerstva obrany ČR (vyloučení území, kde bude i nadále probíhat vojenský výcvik a plnění dalších úkolů MO, tak i probíhající pyrotechnická očista území), potřeby jednotlivých obcí, jichž se existence CHKO nějak dotýká a samozřejmě ohled na potřeby a očekávání budoucích návštěvníků území. Město Příbram již dříve předložilo vlastní návrh značených turistických, cyklistických a lyžařských tras a naučných stezek, které považuje za důležité z hlediska zájmu města i blízkých obcí o rozvoj turismu. Tento návrh není v rozporu s požadavky a potřebami ostatních dotčených subjektů a prakticky se až na drobné výjimky kryje s navrženou sítí značených cest. Byl ostatně při tvorbě jejich návrhu vzat také v úvahu.

Na území rušeného újezdu by měla vzniknout síť cca 450 km značených cest, přičemž velká pozornost byla věnována zejména cyklotrasám, neboť je zřejmé, že právě cyklisté budou i v budoucnu představovat významnou část návštěvníků vyhlášené CHKO. Zástupci AOPK připomněli, že kromě vyznačených cest a tras budou v zásadě přístupné turistům i další existující cesty a domnívají se, že se zde otevře poměrně značný podnikatelský prostor pro místní znalce území – třeba v rámci poskytování průvodcovských služeb jednotlivcům i skupinám návštěvníků.


Naučné stezky: měly by být vyznačeny již v červnu 2016
Pokud jde o naučné stezky, jsou prozatím navrženy tři základní (v oblasti dopadových ploch Tok a Jordán, v oblasti Padrtě, Tří trubek a Strašic, a jednalo se také o naučné stezce na Třemšín), Vojenské lesy a statky připravují další naučnou stezku na Klobouček a je možné jednat i o dalších případných naučných stezkách, včetně městem Příbramí navrhované stezce na Třemošnou.

S návrhem značených cest byl již seznámen KČT, který by měl zajistit jejich vyznačení. Lze očekávat, že se tak začne dít v příštím roce, jak to klimatické podmínky dovolí, a je naděje, že např. většina navržených cyklotras by měla být vyznačena již do zahájení hlavní turistické sezóny v létě.


Provoz komunikací pro veřejnou motorovou dopravu
Velmi zajímavá diskuse se rozvinula i kolem otázky komunikací pro veřejnou motorovou dopravu. Nadále zůstane bez omezení přístupná komunikace z Lázu do Nepomuku (ačkoli bude částečně procházet uvnitř územím CHKO). Pokud jde o často zmiňovanou komunikaci Obecnice – Zaječov, zůstane (přinejmenším prozatím) v režimu lesní účelové komunikace, kterou však CHKO vyhradí i k místní frekvenci pro individuální uživatele, přičemž povolení k průjezdu bude nově vydávat podnik Vojenské lesy a statky, s. p. (se sídlem v Jincích). Ani CHKO, ani vojenské úřady, ani vojenské lesy se ovšem nebrání řešení, kdyby správa této komunikace přešla na Středočeský kraj a ten sám reguloval její využívání.


Hromadná přeprava turistů územím CHKO, parkoviště a pyrotechnická očista
AOPK se vyjádřila pozitivně k možnosti zajistit vhodným způsobem hromadnou přepravu turistů a dalších návštěvníků po vyčleněné trase územím CHKO. Konkrétně byla jmenována trasa z Obecnice přes tzv. cestu Aliance na Tři trubky (budoucí Dům přírody CHKO) a přes oblast Padrtě např. do Skořice, Mirošova či Strašic. V té souvislosti zmínili zástupci CHKO např. turistický vláček, jímž disponuje město Příbram. Bylo ovšem současně též konstatováno, že technický stav zmíněné komunikace v některých úsecích prozatím realizaci takového záměru ještě neumožňuje.

Bylo dále připomenuto, že na okraji Obecnice nedaleko nádrže Octárna připravují vojenské lesy výstavbu velkokapacitního parkoviště a schválena je i úprava části objektu lesní správy v Obecnici na Informační centrum CHKO. Další nástupní místa pro vstup do CHKO budou v Kozičíně a Orlově. V každém nástupním místě budou umístěny příslušné infotabule.

V souvislosti s pyrotechnickou očistou území bylo konstatováno, že probíhá podle plánu a ukončena bude v roce 2017. Postupně budou veřejnosti zpřístupňována další vyčištěná území, přičemž je snaha, aby navržené značené turistické cesty a cyklotrasy byly zpřístupněny přednostně.

Propagační a informační materiály
CHKO Brdy chystá tvorbu vlastních propagačních a informačních materiálů (první brožurka by měla být k dispozici již koncem tohoto roku) a počítá se spoluprací s obcemi, pokud se tyto rozhodnou pořídit své vlastní propagační materiály. Město Příbram v tomto směru již zahájilo některé kroky k jejich vydání a vítá ochotu CHKO se na nich také odbornou radou a informacemi podílet. V nejbližší době také AOPK zprovozní speciální web CHKO Brdy, kde budou návštěvníkům Brd veškeré mapové podklady k dispozici.


Studie využití Brd
V souvislosti se zpracováním nových územních plánů obcí, které budou od 1. 1. 2016 spravovat katastry ve zrušeném újezdu, bylo konstatováno, že velmi důležitá bude pro tento proces Studie využití Brd, kterou zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj. Studie bude důležitým podkladem pro aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje a samozřejmě pro tvorbu nových územních plánů obcí. Zadání studie je takové, aby byla do té míry konkrétní a podrobná, že umožní obcím její závěry snadno zapracovat do své územně plánovací dokumentace. To by mělo současně také snížit i finanční a časovou náročnost tvorby územních plánů.

 

 

Účastníci schůzky se dohodli na dalších vzájemných kontaktech, které by měly být již nadále vedeny především na praktické a odborné úrovni. Zástupci AOPK také projevili velkou ochotu k účasti na případných besedách s občany. (K jednání se později připojili i starostové Bohutína pan Turek a Lázu Mgr. Kropáč).

 

 

Podzimní cesta k vrcholu Houpák, který leží v nadmořské výšce 794 m.

 

 

Cedule v prostoru CHKO, v místech bez pyrotechnické asanace

 

 

 

 

 

 

Pavlína Svobodová,
 tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram             

 

 Počet zobrazení: 5194 | Aktualizováno: 03. 11. 2015