AKTUALIZOVÁNO: Veřejné projednání záměru - odval š. č. 15

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10

ADRESÁT:
dle rozdělovníku

V Praze dne 14.07.2016
Čj.: 48487/EIng.
Vyřizuje: ČížkováNV/16
Tel.: 267 122 958

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – oznámení veřejného projednání dokumentace a posudku

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona, Vám oznamuje, že veřejné projednání ve smyslu § 17 zákona záměru
„Těžba a úprava kameniva z odvalu šachty č. 15“ se bude konat v níže uvedeném termínu na níže uvedeném místě.
Místo: Sokol Příbram, Generála R. Tesaříka 162, 261 01 Příbram 1
Datum: 26. července 2016
Čas: 15:00 hod.

Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně zveřejní informaci o místě a času konání veřejného projednání na úředních deskách, a to po dobu nejméně 5 dnů před jeho konáním. Zároveň v souladu s § 16 odst. 4 zákona dotčené územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (jana.cizkova@mzp.cz), popř. písemně příslušný úřad o dni zveřejnění informace o veřejném projednání na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, IDDS: 9gsaax4, www.mzp.cz,
info@mzp.cz
Oznamovatel zajistí na veřejném projednání účast zpracovatele dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
v z. Ing. Petr Slezák v. r.
Rozdělovník k č. j. 48487/ENV/16

Dotčené územní samosprávné celky:
Středočeský kraj, hejtman, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Město Příbram, starosta, Tyršova 108, 261 19 Příbram
Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Středočeského kraje, ředitel, Zborovská 11 150 21 Praha 5
Městský úřad Příbram, úřad obce s rozšířenou působností, Tyršova 108, 261 19 Příbram
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Příbrami, U Nemocnice 85, 261 80 Příbram
Česká inspekce životního prostředí, OI Praha Wolkerova 40/11 160 00 Praha 6
Státní úřad pro jadernou bezpečnost Senovážné náměstí 9 110 00 Praha 1
Obvodní báňský úřad pro území hlavního města Prahy a kraje Středočeského, Kozí 4 P.O. BOX 31 110 01 Praha 1
Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy I v Praze, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Oznamovatel: EKOTOTALBAU CZ s.r.o., Ing. Oldřich Zábrodský, Aloise Jiráska 264, 261 01 Příbram
Zpracovatel dokumentace: Ing. Josef Tomášek, CSc., Pražská 900, 252 10 Mníšek pod Brdy
Zpracovatelka posudku: Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce
Na vědomí:
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Česká inspekce životního prostředí, Na břehu 267, 190 00 Praha 9 – Vysočany
Český báňský úřad, Kozí 748/4, 100 01 Praha 1 – Staré Město
Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5
Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1
Obec Lešetice, starosta, Lešetice 41, 262 31 Milín
Obec Milín, starosta, 11. května 27, 262 31 Milín
Odbory MŽP odesláno IS pod č. j.: 48489ENV/16:
Odbor odpadů
Odbor geologie
Odbor environmentálních rizik a ekologických škod
Odbor ochrany vod
Odbor ochrany ovzduší
Odbor obecné ochrany přírody a krajinyPočet zobrazení: 2592 | Aktualizováno: 18. 07. 2016