Cena města Příbrami v roce 2021

0 0 0

 

Cenu města Příbrami získali Hana Ročňáková, Josef Velfl a Antonín Dvořák III.

 

V sobotu 5. června byly u příležitosti koncertu Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Opereta – Gala předány Ceny města Příbrami. Město oceňuje práci těch, kteří se významnou měrou zasloužili o rozvoj Příbrami, a přispěli tak k šíření jejího dobrého jména. Laureáty jsou Hana Ročňáková, Josef Velfl a in memoriam Antonín Dvořák III. (ocenění převzal syn Petr Dvořák).  Příbram bude i nadále oceňovat osobnosti, které svou prací mění tvář města k lepšímu. 

 

Hana Ročňáková

 Hana Ročňáková

Hana Ročňáková se narodila v roce 1954 v Příbrami. Po absolvování gymnázia vystudovala obor kulturně výchovná práce a v roce 1979 nastoupila do Okresního (dnes Hornického) muzea Příbram, kde v průběhu následujících třinácti let realizovala desítky výtvarných i odborně zaměřených muzejních výstav a podílela se na budování nových expozic.

Do městské galerie přestoupila v roce 1993. Na konci 90. let absolvovala postgraduální studium dějin umění na FF UK. V roce 2004, kdy organizace získala právní subjektivitu, byla na základě úspěšného výběrového řízení jmenována ředitelkou Galerie Františka Drtikola. Podílela se na vybudování stálé expozice, věnované životu a dílu slavného fotografa a příbramského rodáka, po němž je galerie pojmenována.

Jako kurátorka zde uspořádala asi 100 výtvarných výstav, na přípravě desítek dalších spolupracovala s externími kurátory a významnými českými sbírkotvornými institucemi, galeriemi a muzei. Roční výstavní program galerie rozšiřovala každoročně o širokou nabídku kulturních akcí, koncertů, přednášek, workshopů i komorních přestavení. Několik let připravovala také tematicky zaměřené výstavy, realizované ve spolupráci s Divadlem A. Dvořáka Příbram v jeho prostorách.

Dlouhodobě spolupracovala s Knihovnou Jana Drdy a Základní uměleckou školou na náměstí T. G. Masaryka. Její čtyřicetileté profesní působení v příbramské kultuře se uzavřelo na konci roku 2019.

 

Josef Velfl

 Josef Velfl

Josef Velfl se narodil v roce 1956 v Rakovníku, ale když mu byl rok, přestěhovala se rodina do Příbrami. V příbramském muzeu působí od ukončení vysokoškolských studií v roce 1979, kdy mu zde byla nabídnuta pozice historika. Od prvopočátku se specializuje na dějiny Příbramska 19. a 20. století, historii hornictví a hutnictví, montánní památky, báňské muzejnictví, problematiku válečných událostí a odbojové hnutí v regionu. V roce 1994 se stal ředitelem muzea. Do roku 2020 byl též externím spolupracovníkem Muzea třetího odboje Příbram. Spolupracuje s Ministerstvem kultury ČR v Radě pro výzkum. Přednáší o dějinách hornictví a techniky na Vysoké škole evropských a regionálních studií a spolupracoval též s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR (1990–1995).

V letech 1990–1992 zastával funkci zmocněnce vlády ČSFR pro analýzu událostí let 1967–1970. V oblasti publikační zastupuje Hornické muzeum Příbram v několika redakčních radách. Již řadu let spolupracuje s Českým svazem bojovníků za svobodu a s Čs. obcí legionářskou – zejména při pasportizaci památek odbojového hnutí.
Scenáristicky se podílel na přípravě několika tuzemských i zahraničních výstav. Je autorem nebo spoluautorem více než 300 článků a odborných studií a dvacítky knih, které vyšly u nás i v zahraničí. Dále je tvůrcem vítězného projektu v celostátní soutěži muzeí – Gloria musaealis 2003 zaměřeného na záchranu a následné využití technické památky – dolu Vojtěch a Vodní štoly Anna.

Jako spoluautor se podílel na projektu záchrany a zpřístupnění Vodního kola dolu Drkolnov a dalších báňských památek. Při příležitosti oslav 800 let od první písemné zmínky o Příbrami obdržel od města Stříbrnou pamětní medaili a zároveň je držitelem řady dalších vyznamenání v rámci ČR i v zahraničí.

 

Antonín Dvořák III.

Antonín Dvořák

Antonín Dvořák III. se narodil v roce 1929 v Příbrami. V letech 1939 až 1947 vystudoval gymnázium. Poté jeden rok studoval na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Od roku 1948 pracoval u zdejších Uranových dolů. Při práci v podzemí dálkově vystudoval geologickou průmyslovku. Koncem šedesátých let dvacátého století nastoupil jako investor u okresní správy silnic. V osmdesátých letech pracoval také jako kontrolor při okresním národním výboru.

Celý svůj život, který prožil v domovské Příbrami, se věnoval péči o odkaz svého dědečka, skladatele Antonína Dvořáka. Kulturnímu dění se pak v plnosti věnoval po sametové revoluci v roce 1989, kdy byl již v důchodu. S větší či menší mírou jeho práce a podpory jsou spjaty takové kulturní akce jako Hudební festival A. Dvořáka Příbram, Dvořákova Praha, Mezinárodní pěvecká soutěž Karlovy Vary, Mezinárodní kompoziční soutěž A. Dvořáka. Naplno se rovněž staral o vilu Rusalku ve Vysoké u Příbrami, kde rád přivítal řadu hudbymilovných hostů.

Antonínu Dvořákovi III. bylo ocenění uděleno právě za obětavou mnoholetou péči o odkaz a prezentaci díla Antonína Dvořáka s důrazem na jeho spojení s příbramským krajem. Osobnost Antonína Dvořáka III. ovlivnila vztah mnoha lidí k hudbě celosvětově známého skladatele a přispěla k existenci mezinárodně uznávaných projektů. Antonín Dvořák III. odešel z tohoto světa 28. května 2017.

Foto: Martin AndrlePočet zobrazení: 1445 | Aktualizováno: 26. 10. 2021