Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

0 0 0

Logo Operačního programu Zaměstnanost

Název projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP Příbram
Operační program Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Stručný popis projektu

ílem projektu je zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve spádovém obvodu ORP Příbram na období let 2022 - 2024 (SPRSS). Zpracovaný SPRSS přinese koncepční a systémové zajištění rozvoje v sociální oblasti v řešeném území a zavede tak v regionu zcela nové prvky (monitorování potřeb, preventivní opatření, koordinace poskytování informací v území, návaznost nabídky služeb na poptávku, návrhy na zajištění dostatečných kapacit), které umožní efektivně řídit poskytování sociálních služeb v návaznosti na identifikované potřeby území. SPRSS bude zpracován ve struktuře: (I) obecná část (význam, účel, předpoklady úspěšnosti plánování sociálních služeb, legislativní, metodická, teoretická východiska zpracování SPRSS pro území ORP Příbram); (II) územní vymezení SPRSS, základní charakteristika území, relevantní územní vazby, regionální souvislosti; (III) analýza sociální oblasti v řešeném území; (IV) specifikace východisek pro návrhovou část SPRSS; (V) zpracování návrhové části SPRSS; (VI) návrh implementace SPRSS. SPRSS bude obsahovat náležitosti dle § 3, písm. h), zák. č. 108/2006 Sb., z hlediska kvality bude splňovat kritéria Ministerstva práce a sociálních věcí.

Celkové předpokládané výdaje na realizaci projektu 2.539.353,60 Kč
  • způsobilé výdaje
2.539.353,60 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z OPZ 2.412.385,92 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů 126.967,68 Kč
Termín realizace 05/2020 - 04/2022

 

 Počet zobrazení: 1185 | Aktualizováno: 27. 01. 2021