Komunitní plánování sociálních služeb

0 0 0

Logo projektu

Více informací o projektu a možnostech zapojení do procesu komunitního plánování předá: Mgr. Ludmila Kolářová, 777 793 739, 602 460 470, ludmila.kolarova@cpkp.cz

Plánování v roce 2010 - 2011

V roce 2010 – 2011 se na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbram realizuje projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Příbram. Navazuje na akci z roku 2006 - 2007, kdy byl vypracován první komunitní plán města Příbrami. Projekt je zaměřen na udržení a rozvoj procesu plánování dostupnosti sociálních služeb. Cílem je podpora místního partnerství a vypracování komunitního plánu sociálních služeb pro celé území správního obvodu ORP Příbram (75 obcí). Plán bude podkladem pro zajištění sítě sociálních a doprovodných služeb, která bude odpovídat potřebám občanů. Do projektu jsou zapojeni poskytovatelé, zadavatelé a uživatelé sociálních služeb, dále pak úřady a instituce pracující s lidmi ohroženými sociálním vyloučením.

Odkazy

Dokumenty

Plánování v roce 2006 - 2007

Snaha zabezpečit občanům Příbrami potřebnou sociální pomoc a služby vedla v roce 2005 k přípravám na zahájení procesu komunitního plánování sociálních služeb. Město se pomocí této metody rozhodlo naplánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům a potřebám jednotlivých občanů. Akce Komunitní plánování sociálních služeb v Příbrami byla zahájena v roce 2006. Plánování probíhalo otevřeným způsobem, spolupracovali při něm zástupci poskytovatelů, uživatelů a zadavatelů sociálních služeb. Do procesu byla zapojena i široká veřejnost.

V roce 2007 byl vypracován první kompletní výstup z procesu - Komunitní plán sociálních služeb Příbram. Plán pomáhá zajistit dostupnost a kvalitu sociální pomoci pro lidi v nepříznivé životní situaci. Druhým výstupem byl katalog s názvem Poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb v Příbrami, který informoval občany o dostupných sociálních službách.

 

 

 

 

 


Počet zobrazení: 7216 | Aktualizováno: 22. 07. 2020