Odkanalizování obce Lazec na ČOV Příbram

0 0 0

Název projektu Odkanalizování obce Lazec na ČOV Příbram
Poskytovatel dotace Ministerstvo zemědělství ČR
Stručný popis projektu

Předmětem stavby je odvedení splaškových odpadních vod z obce Lazec.                        V současné době jsou splaškové odpadní vody z části obce odváděny do jímek na vyvážení, případně do jímek s přepady s odtoky mnohdy vyústěnými do stávající dešťové kanalizace odvádějících dešťové vody nebo přímo do recipientu. Tím dochází k znečišťování povrchových vodotečí.

Realizací projektu dojde k odkanalizování obce Lazec a k odvádění odpadních vod na stávající ČOV Příbram a jejich čištění. Splaškové odpadní vody budou odváděny gravitačně přes nezpevněné plochy na jihu obce stokami z a Z1 do města Příbram na ČOV. Napojení na stávající kanalizační síť města bude provedeno pomocí betonové prefabrikované šachty poblíž toku Litavka. Nově budovaná stoka je navržena z PVC DN 300.

Realizací stavby dojde ke zlepšení životního prostředí v lokalitě, ke zlepšení čistoty povrchových i podzemních vod. Stavba přispěje ke zlepšení vybavenosti obyvatelstva a umožní další rozvoj lokality.

 

Celkové výdaje na realizaci projektu 38.998.131,92 Kč
Předpokládaná výše dotace z MZe 11.924.000,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 27.074.131,92 Kč
Termín realizace 03/2021 - 12/2021

 Počet zobrazení: 982 | Aktualizováno: 22. 01. 2021