Zpracování plánu ÚSES pro ORP Příbram

0 0 0

logo Operačního programu Životní prostředí 

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

 

Název projektu Zpracování plánu ÚSES pro ORP Příbram
Operační program Operační program Životní prostředí
Stručný popis projektu

Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající ve vytvoření plánu ÚSES pro část ORP Příbram, zpracovaného dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability. V rámci realizace dojde k vytvoření odborného komplexního dokumentu, na jehož základě bude možné posílit přirozené funkce krajiny mimo CHKO a NP v zastavěném i nezastavěném území obce. Plocha stanovišť, která budou podpořena s cílem zlepšit jejich stav zachování, je 3 114 ha.

Celkové předpokládané výdaje na realizaci projektu 3.097.600,00 Kč
  • způsobilé výdaje
3.097.600,00Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0 Kč
Celková poskytnutá dotace z OPŽP 2.632.960,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města 464.640,00 Kč
Termín realizace 2018 - 2023

 

 Počet zobrazení: 2426 | Aktualizováno: 06. 12. 2018