Implementace PZKO na území města Příbram 2

0 0 0

logo Ministerstva životního prostředí                                             logo Státního fondu životního prostředí

 

Název projektu Implementace programů zlepšování kvality ovzduší na území města Příbram 2
Fond Státní fond životního prostředí ČR
Stručný popis projektu

Předmětem projektu je urychlení realizace závazných a podpůrných opatření vyplývajících z „Programu zlepšování kvality ovzduší, Zóna Střední Čechy – aktualizace 2020“ pro oblast ORP Příbram prostřednictvím aktualizace „Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší města Příbram“ (akční plán) a jeho následného plnění.

Činnosti stanovené Výzvou č. 2/2021 Národního programu Životní prostředí bude po dobu trvání projektu vykonávat 1 pracovník na plný úvazek, který se, mimo jiné, bude podílet na aktualizaci stávajícího akčního plánu, bude koordinovat činnost odborného pracovního týmu a jednotlivých útvarů města, komunikovat a spolupracovat s příslušnými institucemi. Povinností pracovníka rovněž bude komunikovat s obcemi v územní působnosti ORP Příbram a být nápomocen s přípravou jejich vlastního časového plánu provádění opatření PZKO. Po provedení aktualizace akčního plánu a jeho schválení příslušným orgánem města, bude tento dokument zveřejněn. Po této fázi se pracovník bude aktivně podílet na plnění aktivit vyplývajících z akčního plánu, bude monitorovat a průběžně hodnotit plnění aktivit v něm uvedených, identifikovat možná rizika realizace aktivit a navrhovat opatření k jejich eliminaci.

Cílem projektu je zlepšení kvality ovzduší na území ORP Příbram urychlením realizace opatření uvedených v „Programu zlepšování kvality ovzduší, Zóna Střední Čechy – aktualizace 2020“.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí.

Celkové výdaje na realizaci projektu 1.650.000,00 Kč
  • způsobilé výdaje
1.650.000,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace 825.000,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 825.000,00 Kč
Termín realizace 07/2021 - 12/2023

Dokumenty

Časový plán města Příbram 

Akční plán zlepšování kvality ovzduší 2022

 

 

 Počet zobrazení: 743 | Aktualizováno: 17. 02. 2022