Rekonstrukce atria v objektu Zámeček - Ernestinum

0 0 0

 

Název projektu Rekonstrukce atria v objektu Zámeček - Ernestinum
Fond Středočeský Fond kultury a obnovy památek
Stručný popis projektu

V rámci projektu „Rekonstrukce atria v objektu Zámeček - Ernestinum“ budou provedeny práce týkající se oprav fasády v atriu budovy Zámečku – Ernestina. Na fasádách atria budou provedeny následující stavební úpravy. Dojde k odstranění stávajících nesoudržných omítek, vyčištění spár a omytí fasády tlakovou vodu, očištění starých a nesoudržných nátěrů. Dojde k odstranění cementových omítek z celé plochy, dojde k ošetření prasklin v omítce. Proběhne revize okapních svodů a odtoku kanalizace. Budou ošetřeny plochy napadené řasou. Následně dojde k provedení adhezního postřiku. Dojde k doplnění jádrových omítek. Povrchy před finálními nátěry budou sjednoceny omítkou. Pro povrchovou úpravu a sjednocení na složitějších profilacích a zdobných prvcích bude použit jednosložkový základový nátěr. Na místech zatěžovaných povětrnostními vlivy a odstřikující vodou (sokl, římsy a jiné prvky) bude provedena lokální hydrofobizace povrchů pod finální nátěr. K finalizaci povrchů dojde penetrací podkladu probarveným nátěrem a nátěrem nebo postřikem minerálně solsilikátovou barvou bez titanové běloby. Obnova fasád atria Zámečku přispěje ke zlepšení stavebně technických vlastností objektu a zároveň tak prodlouží životnost této budovy. V rozpočtu celé akce jsou zahrnuty ceny za úpravy vnějších povrchů, lešení a stavební výtahy, konstrukce klempířské, přesuny sutí a vybouraných hmot, trubní vedení a vnitřní kanalizace.

Celkové výdaje na realizaci projektu 741.265,22 Kč
  • způsobilé výdaje
741.265,22 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace 444.759,13 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 296.506,09Kč
Termín realizace 04-11/2018

 Počet zobrazení: 2611 | Aktualizováno: 13. 12. 2017