Opravné prostředky

0 0 0

Odvolání proti rozhodnutí

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.


Jak a kde lze odvolání podat

Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal, a to podáním ústní či písemnou formou. Z odvolání musí být zřejmé, kdo jej podává a které věci se týká. Odvolání je učiněno dnem, kdy bylo povinnému subjektu doručeno.


Jak a kdo o vyřízení odvolání rozhoduje

Odvolacím orgánem proti rozhodnutí Městského úřadu Příbram (jeho věcně a funkčně příslušného odboru nebo útvaru v samostatné i přenesené působnosti) je Krajský úřad Středočeského kraje.

Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Jak a kde lze stížnost podat

Stížnost na postup při vyřízování žádosti o informace může podat žadatel:

  • který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona č. 106/1999 Sb., tj. v případě, že úřad místo poskytnutí informace sdělil žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace,
  • kterému po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.) nebo po uplynutí prodloužené lhůty (§ 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.) nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  • který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. nebo s výší odměny dle § 14a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat:

Písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt (odbor úřadu, do jehož věcné působnosti žádost svým obsahem patří) písemný záznam.

Písemně prostřednictvím elektronické podatelny e-podatelna@pribram-city.cz (není nutný zaručený elektronický podpis).

Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

  • doručení sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace (§ 6 zákona č. 106/1999 Sb.); sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.) nebo v případě sdělení o požadování úhrady a její výše (§ 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.);
  • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.

Jak a kdo o vyřízení stížnosti rozhoduje

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Nadřízeným orgánem pro vyřizování stížností na postup Městského úřadu Příbram, jeho věcně a funkčně příslušného odboru, je Krajský úřad Středočeského kraje.

Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Podrobné informace jsou uvedeny v zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisůPočet zobrazení: 5795 | Aktualizováno: 12. 03. 2014