Příjem žádostí a dalších podání

0 0 0
Žádost o informaci musí být srozumitelná.
Žádost je podána dnem, kdy ji povinný subjekt obdržel.

Postup při podávání a vyřizování písemných žádosti o poskytnutí informace

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Fyzická osoba ve své žádosti uvede:
 • jméno, příjmení
 • datum narození
 • adresu místa trvalého pobytu, nebo není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště (adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa).
Právnická osoba ve své žádosti uvede:
 • název
 • identifikační číslo
 • adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. (adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa).
Je-li žádost podána elektronicky, musí tak být učiněno prostřednictvím elektronické podatelny e-podatelna@pribram-city.cz a nemusí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem.
Žádost vyřizuje odbor, do jehož věcné působnosti žádost svým obsahem patří.

Věcně příslušný odbor posoudí obsah žádosti a:
 1. brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu při vyřízení žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
 2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
 3. v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti povinného subjektu, věcně příslušný odbor žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 4. nerozhodne-li dle výše uvedených skutečností, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.
O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
Lhůtu pro poskytnutí informace může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů, tj. na 25 dnů.

Závažnými důvody jsou:
 1. vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 2. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 3. konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami úřadu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 1. Pokud úřad žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 2. Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského podle zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa.
Informace se neposkytují v případě, že se jedná o:
 • utajovanou informaci,
 • obchodní tajemství,
 • důvěrnosti majetkových poměrů.
Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
 • se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům úřadu,
 • jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím,
 • jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením "NATO UNCLASSIFIEDŮ nebo "LIMITE" a v ČR je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
Další omezení práva na informace, pokud:
 • jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
 • ji povinný subjekt zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období,
 • by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.

Podrobné informace jsou obsaženy v zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisůPočet zobrazení: 6959 | Aktualizováno: 12. 03. 2014