Hoorn

0 0 0

Dne 4. 7. 1992 byla podepsána smlouva mezi nizozemským městem Hoorn a českým městem Příbram.Od podepsání smlouvy byly zorganizovány komisí pro zahraniční styky při MěÚ Příbram a holandskou Nadací měst Hoorn - Příbram každoročně výměnné reciproční akce, tzv. Big Visit. Ubytování bylo většinou v rodinách, navázaná přátelství rodin se většinou udržují i nadále.

Vzájemná spolupráce se rozvíjí v oblasti školství (výměny studentů), kultury (společné výstavy, vystoupení sborů), zdravotnictví (stáže lékařů a zdravotních sester), sportu (sportovní utkání v Hoornu a v Příbrami, cyklisté z Hoornu jeli do Příbrami a naopak), knihovnictví, péče o seniory, mentálně postižené děti, radioamatérství a požární ochrany, integrovaného záchranného systému, cestovního ruchu.

Za zmínku stojí některé akce, které přispěly k prohloubení velmi dobrých partnerských vztahů: jsou to výstavy děl příbramských výtvarníků v Hoornu a umělců z Hoornu v Příbrami, koncerty smíšených pěveckých sborů v Příbrami a vystoupení Komorního smíšeného sboru z Příbrami v Hoornu, výstava „Holandsko - země vody“ v Q-klubu Příbram, výstava reklamního zboží příbramských podnikatelů a výstava fotografií věnovaných historii naší republiky a města Příbram, která se uskutečnila v Hoornu. Přínosem jsou rovněž stáže příbramských lékařů a zdravotních sester v nemocnicích v Hoornu. V roce 2010 se obnovily vztahy mezi ZUŠ. S městem Hoorn rozvíjí Příbram v porovnání s ostatními městy nejintenzivnější vztahy.

Informace o městě

Hoorn byl založen ve 14. století jako středisko obchodu a rybolovu. Leží v provincii Severního Holandska - Westfriesland 40 km severovýchodně od Amsterdamu na západním břehu největšího holandského jezera Ijsselmeer, má 70 tis. obyvatel.

Město má dochované historické jádro s celou řadou památek. S historií města je možné seznámit se v Západofriském muzeu, jež je vybaveno bohatými folklórními sbírkami.

http://www.hoorn.nl/

http://www.stedenbandhoorn.nl/


Návštěva z Hoornu - září 2012
Dvacetileté partnerství

Ve dnech 20. – 23. září 2012 navštívila naše město delegace z partnerského města Hoorn v rámci 20. výročí partnerství. Delegaci v čele se starostou Onno van Veldhuizenem přijal na příbramské radnici místostarosta MUDr. Ivan Šedivý. Poté odjeli předat dar od našich hostů vybrané organizaci – Městským jeslím a rehabilitačnímu stacionáři. Ředitelka zařízení Mgr. Jitka Šnypsová převzala dva šeky (kaľdý na částku 250 eur, jeden od města Hoorn a jeden od tamní zahraniční komise). Holandští hosté měli v rámci připraveného programu moľnost si v doprovodu radního Ing. Juraje Molnára prohlédnout Vojenský výcvikový prostor Brdy. Mnozí z nich asi poprvé v ľivotě sbírali i houby a byli opravdu nadšeni. Slavnostní zakončení této návštěvy proběhlo v restauraci hotelu Belvedere, kde hosté převzali dárek od Příbramských – dřevěný vyřezávaný reliéf se znaky obou měst. Reliéf vyrobili ľáci Waldorfské školy.

V sobotu pokračoval volný program návštěvou Svatohorské šalmaje, prohlídkou dalších pamětihodností, návštěvou Prahy apod. Přítomnost holandských hostů zaznamenali i malí návštěvníci Svatohorské šalmaje, kteří odcházeli domů s namalovanými tvářemi od 2 umělkyň.


20. výročí partnerství 1992 - 2012

Dne 4. července slaví město Příbram s holandským městem Hoorn 20. výročí partnerství. Za tu dobu se partnerské vztahy mezi našimi městy velice prohloubily. Vzájemná spolupráce se rozvíjí v mnoha oblastech, především ve školství, kultuře, zdravotnictví, sportu a dalších. Řada vztahů jiľ probíhá samostatně a na velmi dobré úrovni.

20. výročí slavíme v průběhu celého letošního roku.

V dubnu se uskutečnila výstava Okupace a osvobození v Hoornu, na které se Příbram podílela svými záznamy o událostech na Příbramsku na konci 2. světové války, včetně poslední bitvy u Slivice. Autorem výstavy byl ředitel Hornického muzea Příbram Dr. Josef Velfl.

Základní umělecká škola na náměstí T. G. Masaryka v květnu navštívila Hoorn v rámci reciproční výměny mezi mladými hudebníky a výtvarníky.

Dne 7. června se v Galerii Františka Drtikola v Příbrami uskutečnila vernisáľ výstavy obrazů výtvarnic Titi Smit a Randi Vettewinkel při příleľitosti návštěvy delegace z Hoornu. Výstavu můľete shlédnout do 15. 7. 2012.

Ve dnech 20. – 23. září vyvrcholí oslavy návštěvou 20 hostů z Hoornu, kteří stáli u zrodu partnerství. Dále se začíná rozvíjet spolupráce mezi fotbalovými kluby i pracovníky integrovaného záchranného systému.

 „Jsem rád, ľe po 20 letech jsou vztahy mezi našimi městy na velmi dobré úrovni a ľe máme oboustranný zájem v naší spolupráci pokračovat a dále ji rozvíjet“, říká MVDr. Josef Řihák, starosta.


The 20th jubilee of partnership 1992 - 2012

On the 4th of July 2012 the partnership between cities Příbram and Hoorn (Netherlands) is celebrating the 20th jubilee. The partnership has been deepened between us within this period. The mutual cooperation is being developed in various fields, particularly in education, culture, health, sports, and others. Many relationships have already been proceeding separately on a very good way.

We are celebrating our 20th anniversary during this whole year. In April Příbram was participated in the exhibition „Occupation and Liberation in Hoorn“ with its contribution of The Last Battle of the Second World War in Europe at Slivice in Příbram Region.

In May, The School of Arts and Music at T. G. Masaryk´s square visited Hoorn on the occasion of the reciprocal exchange between young musicians and artists.

On the 7th of June, the vernissage of the exhibition of painters Titi Smit and Randi Vettewinkel from Hoorn, took place in the Gallery of František Drtikol in Příbram on the occasion of the delegation´s visit from Hoorn.

From the 20th till 23rd of September, celebrations will come to a head by the visit of 20 guests from Hoorn, who were from the beginning till now of our partnership. Further, the cooperation is developing between football clubs and employees working in emergency services.

I am glad our partnership is on a very good level after 20 years and we have a mutual interest in continuing and developing our cooperation. MVDr. Josef Řihák, mayor


Výstava umělkyň z Hoornu

V rámci 20. výročí partnerství mezi městy Příbram a Hoorn (Nizozemsko) uspořádala Galerie Františka Drtikola Příbram a Stichting Stedenband Hoorn-Příbram výstavu výtvarnic Titi Smit a Randi Vettewinkel. Vernisáľ výstavy se uskutečnila 7. 6. a výstava potrvá do 15. 7. 2012 v Galerii Františka Drtikola Příbram. Spolu s výtvarnicemi přijel zástupce městského úřadu pro kulturu a umění, ředitelka kulturního a vzdělávacího centra De Blauwe Schuit a členové zahraniční komise. Během čtyřdenní návštěvy se hosté setkali na radnici s řediteli kulturních organizací města Příbram, navštívili příbramské základní umělecké školy, prohlédli si Hornické muzeum, Svatou Horu a zavítali i do Prahy.

   

 

Návštěva z Hoornu 2008
Přivítali jsme vzácné hosty z Hoornu

Ve dnech 29. 10. - 2. 11. 2008 se v Příbrami uskutečnila pravidelná návštěva občanů z Hoornu. Návštěvy se zúčastnilo 36 osob, mezi účastníky byli oficiální zástupci města Hoorn, členové zahraniční komise a občané, kteří se výměn pravidelně účastní a ubytovávají občany našeho města při návštěvách v Hoornu.
Při této návštěvě byla zhruba polovina hostů ubytována v příbramských rodinách, druhá polovina bydlela v hotelu. Pro naše hosty jsme připravili bohatý program. Jiľ tradičně jsme druhý den návštěvy celou skupinu rozdělili do několika menších skupin dle povolání a zájmů, jednotlivé skupiny pak navštívily příbramskou radnici, Úřad práce, Oblastní nemocnici Příbram, Základní školu Bratří Čapků, Gymnázium Příbram, Hornické muzeum, Památník Vojna, fotbalový stadion „Na Litavce“ a Oxygen. V některých skupinách nám pomáhali s tlumočením studenti Gymnázia Příbram. Naši hosté se také zúčastnili přednášky a prohlídky Regionální školy evropských studií v Příbrami. Jedno odpoledne jsme slavnostně zahájili s ředitelkou Galerie Františka Drtikola výstavu umělců z Hoornu, účastníků návštěvy, kteří přivezli své práce a připravili výstavu pro zdejší občany. V rámci návštěvy navštívili naši hosté skanzen ve Středním Povltaví a zámek Dobříš.
Na závěr jsme uspořádali rozlučkový večer pro hosty z partnerského města a pro příbramské rodiny, které hosty ubytovaly a trávily s nimi volný čas.        

Celá výměna byla úspěšná, navzájem jsme si předali mnoho cenných zkušeností. Akce byla podporována přidělením grantu od Evropské unie.


Patnáct let partnerství 2007 - Příbram - Hoorn

Počátkem letošního září se v holandském Hoornu uskutečnily oslavy 15. výročí partnerství mezi našimi městy. Nebylo to ale jen toto jubileum, pro které se město Hoorn obléklo do slavnostního – na rok 2007 připadá také 650. výročí získání městských práv.

Pětidenní setkání, které u příleľitosti oslav výročí partnerství připravila pod názvem Big Visit holandská strana, bylo vskutku nabité nejrůznějšími kulturními a společenskými aktivitami. Z důvodu pracovního zaneprázdnění starosty MVDr. Josefa Řiháka se za vedení našeho města Big Visitu zúčastnil 2. místostarosta MVDr. Václav Beneš a člen Rady města JUDr. Vladimír Kyselák. Oficiální delegace dále sestávala z 10 členů Zahraniční komise a dalších Příbramáků, kteří jsou v partnerství našich měst v současnosti zapojeni nebo k jeho rozvoji v minulosti významně přispěli.

Průběh setkání

Den první (5. září 2007)
Po příjezdu do Hoornu v pozdních odpoledních hodinách prvního dne nás v restauraci Nadorst přivítali zástupci města a Stedenbandu, hoornské komise pro partnerství s městem Příbram. Kromě výtečné večeře, kterou pro nás hoornští připravili, zde došlo i k bliľšímu seznámení s hostitelskými rodinami. V závěru večera si celou naší delegaci rozebraly hostitelské rodiny, které o nás pak pečovaly po celou dobu pobytu v Hoornu.

Den druhý (6. září 2007)
Dopoledne druhého dne bylo věnováno práci v 6 pracovních skupinách. Příbramská delegace byla podle zaměření jednotlivých jejích členů, rozdělena do pracovních skupin: Školství, ?ivotní prostředí, Cestovní ruch, Sport, Kultura a Vedení města. Pracovní skupiny poskytly dostatek prostoru pro výměnu zkušeností a informací a pro diskusi o fungování našich a holandských institucí, občanských spolků a společnosti vůbec.
Delegace se poté zúčastnila zahájení expozice příbramských umělců, kterou pod názvem “Příbram“ otevřel velvyslanec České republiky v Holandsku Petr Mareš.
V odpoledních hodinách se setkali zahraniční komise našich měst na společné schůzi věnované především perspektivám další partnerské spolupráce, jejímu zaměření a zefektivnění. Činnost našich zahraničních komisí v poslední době ovlivnily personální změny po loňských komunálních volbách v ČR a chystaná generační obměna ve Stedenbandu. Personální obměny s sebou přinášejí určité problémy v kontinuitě práce komisí. Komise se dohodly na potřebě častějšího osobního kontaktu jako nástroji pro zvýšení akceschopnosti a pruľnosti práce na obou stranách.
Po společném jednání následovala slavnostní večeře za účasti velvyslance ČR v Holandsku  Petra Mareše.
Večer nás dále čekal kulturní program v kostele de Oosterkerk, kde Hoornský komorní sbor zazpíval vybrané české a holandské národní písně. Následoval koncert pořádaný agenturou Czech Dreams, která kulturní večer obohatila o skladby Brahmse, Surzynského a Dvořáka v podání Romana Janala (baryton) a Waclawa Golonky (varhany).

Den třetí (7. září 2007)
Také dopoledne třetího dne bylo věnováno práci v šesti pracovních skupinách, respektive jejímu dokončení, po němľ následovala prohlídka historického centra Hoornu. Před obědem nás čekala ještě návštěva muzea Westfries a výstava českého skla pod názvem Glasnost.
V pozdně odpoledních hodinách byl v restauraci Nadorst za účasti starosty Hoornu pana van Veldhuizena slavnostně zahájen společenský večer. Hned v úvodní části večera přednesl Čecho-Holanďan profesor Hans Renner přednášku s názvem “O dvou stranách zrcadla“. V ní velice originálním způsobem, navíc podpořeným vtipným podáním, porovnal základní aspekty české a holandské národní povahy, okolnosti jejich utváření i vzájemnou úroveň obecného povědomí o partnerské zemi jako takové. Přednáška profesora Rennera rozpoutala překvapivě ľivou diskusi, jejíľ aktéři hovořili nejen o rozdílnostech mezi námi ale také o tom, co nás spojuje.
Společenský večer byl završen projevy představitelů obou delegací a vzájemným předáním darů partnerských měst. Dary holandské strany byly vzhledem k tomu, ľe jsme do Hoornu přijeli autobusem, lehce šokující – jedním byl čtyřsedadlový dětský kolotoč, druhým veliký model slavné historické budovy, která se v originále nachází v Hoornu na náměstí de Rode Steen. Z příbramské strany byly kromě dárkového koše, coby hlavního daru města Příbram, předány také drobné symbolické dárky hostitelským rodinám a členům Stedenbandu tradiční láhev Becherovky. Po slavnostní večeři následoval společenský večer plný hudby a tance.

Den čtvrtý (8. září 2007)
V dopoledních hodinách jsme se zúčastnili slavnostního setkání symbolicky nazvaného “Přátelství“, které se konalo v kostele de Oosterkerk. Naše delegace zde měla moľnost poznat zástupce belgického Beerselu a amerického Lewesu. Hned po zakončení této akce se přítomní přesunuli na druhý konec Hoornu, kde bylo starostou města panem van Veldhuizenem slavnostně odhaleno jméno nové ulice – Vriendschaplaan (Alej přátelství).
Na sobotní odpoledne zorganizovala agentura Czech Dreams vystoupení české cimbálové muziky, které proběhlo v útulné restauraci de Waag. Kromě tance a ochutnávky moravských vín s odborným výkladem profesionálního vinaře bylo toto setkání příleľitostí k přátelskému posezení s našimi hostiteli.

Den pátý a dny následující (9. září 2007 – ???)
Ráno autobus naší delegace zamířil zpět do České republiky. Skončily tak oslavy 15. výročí partnerství mezi našimi městy. Přinesly jistě spoustu pozitivních záľitků, zlepšily vzájemné poznání a pochopení a napomohly vytvoření řady osobních kontaktů.

Oslavy byly ale také dobrým důvodem k bilancování a zamyšlení se nad významem partnerství vůbec. Z tohoto pohledu můľeme konstatovat, ľe po 15 letech jsou vztahy mezi městy Příbram a Hoorn na velmi dobré úrovni a ľe máme oboustranný zájem v naší spolupráci pokračovat a dále ji rozvíjet. Výměna znalostí a zkušeností a kontakty mezi lidmi na různých úrovních v rámci partnerské spolupráce našich měst jsou ty nejefektivnější nástroje k sebereflexi i k poznání sebe sama.

Zahraniční komise MěÚ Příbram by proto ráda oslovila další příbramské spolky, společnosti, školy a další, kteří mají zájem o navázání spolupráce s hoornskými organizacemi. Budeme vám nápomocni při hledání vhodných protějšků v Hoornu a v prvních kontaktech, které mohou vést k navázání vaší spolupráce. Informovat a přihlásit se můľete na Odboru kultury, sportu a informačních sluľeb MěÚ Příbram, nebo prostřednictvím webových stránek města.

   


Hoorn 2009
Big Visit Hoorn 2009 – závěrečná zpráva

Návštěva Hoornu se uskutečnila ve dnech 16. – 20.9.2009. Jednalo se o pravidelnou reciproční akci mezi partnerskými městy Příbram a Hoorn (Nizozemí). Za českou stranu se zúčastnilo vedení města spolu s pracovníky městského úřadu, zástupci městské policie, zástupci hasičského sboru, zástupci Komise pro zahraniční styky  MěÚ Příbram, zástupci střední zdravotnické školy – obor záchranář a ubytovateli z poslední návštěvy.

Hlavním tématem byla stanovena oblast „Integrovaného záchranného systému“, opomenuty nezůstaly ani jiľ tradiční oblasti spolupráce, jako je cestovní ruch a podnikání, kultura, sport a školství.

Hlavní nejpočetnější skupina integrovaného záchranného systému si se zájmem prohlédla jednak bezpečnostní řídící středisko v Alkmaaru, jednak základnu Westfriese Omringdijk a také samozřejmě hasičskou stanici Hoorn a pracoviště policie v  Hoornu. Zástupci skupiny cestovní ruch a podnikání se zúčastnili projíľďky lodí se zaměřením na exponované turistické cíle. Poté si prohlédli přístav a historickou část Hoornu. Navštívili také multispolečenské centrum s divadlem Hoorn.  Část této skupiny si prohlédla tradiční sobotní trhy v Hoornu. Členové kulturní skupiny se aktivně zúčastnili Workshopu v uměleckém centru De Blauwe Schuit Hoorn. Dále si prohlédli Westfries muzeum a navštívili také historické městečko Enkhuizen. Skupina sport navštívila nové sportovní centrum v Hoornu. Zástupci skupiny školství byli pozváni do jedné ze středních škol v Hoornu.

Všechny odborné skupiny se zúčastnily společně zahájení výstavy příbramských umělců (moderní plakáty) a neformální hry  „Poznej historii a zajímavosti Hoornu“. Celá výprava z Příbrami spolu se svými hoornskými ubytovateli se zúčastnila společenského večera v kostele Ooster Kerk.

Význam uskutečněné akce  „Big Visit Hoorn 2009“ spočívá v neformálním způsobu seznámení se nejen s pracovně odbornými záleľitostmi, ale i historií a zajímavostmi partnerského města Hoorn vč. velmi dobré moľnosti vyměnit si zkušenosti. Významným aktem byla i prezentace města Příbram v zahraničí. Účastníci akce měli velmi dobrou moľnost  zdokonalit se v cizích jazycích.

 Počet zobrazení: 6283 | Aktualizováno: 01. 10. 2013