Exodus obyvatel Valle di Ledra do Čech

0 0 0

 

Dne 22. května 1915 byla nečekaným rozkazem oznámena obyvatelům Ledrenského údolí okamžitá evakuace. Důvodem byla 1. světová válka. V oblasti Tridentska, které bylo hraniční oblastí Rakouska-Uherska, se vedly boje o území mezi rakousko-uherskou monarchií a Italským královstvím.

Do Čech odjížděli ženy, děti a starci. Do našich zemí bylo evakuováno celkem 3 000 osob. Ledrenští muži ve věku 16 až 50 let rukovali již o rok dříve do rakouské armády. Své domy museli obyvatelé opustit tak, jak byly, a živobytí zabalit do patnáctikilogramového zavazadla. Cestu absolvovali vlaky, často i v dobytčích vagónech.

Po příjezdu do Čech a na Moravu byli Ledrenští rozmístěni do několika obcí, zejména do Příbrami, Buštěhradu, Nového Knína, Všeně, Milína, Ptic, Chyňavy, Doks u Kladna a mnoha dalších. Obyvatelům Valle di Ledra bylo řečeno, že odjíždějí na jeden až tři týdny, než fronta přejde. Nakonec se domů vraceli až po téměř čtyřech letech. Ledrenští zůstali v cizí zemi bez finančních prostředků a znalosti českého jazyka.

Přes počáteční nedůvěru místních byli Ledrenští nakonec v Čechách díky své

pracovitosti, skromnosti a zbožnosti dobře přijati. Přístřeší jim poskytly místní rodiny. Postupně si našli práci v továrnách nebo v zemědělství, aby nebyli tolik na obtíž.

Důležitým místem pro vysídlené Italy se stalo poutní místo Svatá Hora, kde se Italové při bohoslužbách setkávali se svými krajany a blízkými.

Po skončení války, od prosince roku 1918 do jara 1919, se vysídlenci vraceli zpět domů. V rodném údolí však našli domov zpustošený válkou, a tak museli začít v Itálii od úplného začátku.

Celkem 493 Ledrenských v Čechách zemřelo a jsou pochováni na místních hřbitovech. Na březohorském hřbitově mají pamětní desku. Důvodem byly většinou nemoci té doby, např. španělská chřipka.

Na přijetí Ledrenští často vzpomínali a o dobrých lidech v Čechách vyprávěli svým potomkům, kteří vzpomínky sdíleli zase se svými dětmi. V Ledru se z generace na generaci dokonce učí česká slova a recepty, např. jak se vaří české knedlíky a lívance. Některé české a italské rodiny spolu udržují přátelství i po více než sto letech. „Bohemia mia“ je ve Valle di Ledro dosud připomínána názvy ulic a náměstí pojmenovaných po českých obcích, které je tehdy přijaly.

 

 

Exodus of the Inhabitants of Valle di Ledro to Bohemia

On 22 May 1915, an unexpected order announced the immediate evacuation of the inhabitants of the Ledro Valley. The reason was the First World War. In the area of Trident, which was the border area of Austria-Hungary, there were fights over territory between the Austro-Hungarian Empire and the Kingdom of Italy.

Women, children, and the elderly went to Bohemia. A total of 3,000 people were evacuated to our countries. The Ledro men, aged 16 to 50, had already joined the Austrian army a year earlier. The inhabitants had to leave their homes as they were and pack their livelihoods into 15 kg of luggage. They travelled by train, often in cattle cars.

After arriving in Bohemia and Moravia, the Ledro people were deployed in several villages, mainly in the Příbram, Buštěhrad, Nový Knín, Všeň, Milín, Ptice, Chyňava, Doksy and others.

The inhabitants of Valle di Ledro were told that they were leaving for one to three weeks until the war line passed. In the end, it took them almost four years to return home. The Ledro people were left in the foreign country with no financial resources and no knowledge of the Czech language.

Despite the initial distrust of the locals, the Ledro people were eventually well received in Bohemia thanks to their hard work, modesty, and piety. They were given shelter by local families. Gradually, they found work in factories or in agriculture so as not to become a burden. 

The pilgrimage site of Svatá Hora became an important place for the displaced Italians, where Italians met their compatriots and their loved ones for worship. 

After the end of the war, from December 1918 to spring 1919, the displaced people returned home. However, they found their homes in their native valley devastated by the war and had to start all over again in Italy. 

A total of 493 the Ledro people died in Bohemia and were buried in local cemeteries. They have a memorial plaque in the cemetery Březové Hory. This was mostly due to illnesses of the time, such as the Spanish flu. 

The Ledro people often remembered the reception and told their descendants about the good people in Bohemia, who in turn shared their memories with their children. In Ledro, they even learned Czech words and recipes from generation to generation, such as how to cook Czech dumplings and pancakes. Some Czech and Italian families have maintained their friendship even after more than a hundred years. "Bohemia mia" is still commemorated in Valle di Ledro by the names of streets and squares named after the Czech villages that adopted them at the time.

 

 

Esodo degli abitanti della Valle di Ledro in Boemia

Il 22 maggio 1915 un ordine inaspettato annunciò l'immediata evacuazione degli abitanti della Valle di Ledro. Era scoppiata la prima guerra mondiale. Nella zona del Tridente, che era la zona di confine dell'Austria-Ungheria, ci furono battaglie per il territorio tra l‘impero Austro-Ungarico e il Regno d'Italia.

Donne, bambini ed anziani partirono per la Boemia. Un totale di 3.000 persone sono state trasportate nei nostri paesi. Gli uomini Ledresi dai 16 ai 50 anni si erano già arruolati nell'esercito austriaco un anno prima. I residenti hanno dovuto lasciare le loro case così come erano e mettere i loro mezzi di sussistenza in bagagli da quindici chilogrammi. Viaggiavano in treno, spesso in vagoni bestiame.

Dopo l'arrivo in Boemia e Moravia, i Ledresi furono distribuiti in diversi villaggi, specialmente a Příbram, Buštěhrad, Nový Knín, Všeň, Milín, Ptice, Chyňava, Doksy vicino a Kladno ed in altri comuni. Agli abitanti della Valle di Ledro era stato detto che sarebbero stati via da casa per una o massimo tre settimane. Invece  tornarono a casa dopo quasi quattro anni. I Ledresi sono rimasti in un paese straniero senza mezzi finanziari o conoscenza della lingua ceca.

Nonostante l'iniziale diffidenza della gente boema, i Ledresi furono infine in Boemia ben accolti grazie al loro voglia di lavorare, modestia e fedeltà. Le famiglie locali li hanno ospitati. Più tardi trovarono lavoro nelle fabbriche o nell'agricoltura per essere più autonomi.

Il luogo di pellegrinaggio di Svatá Hora divenne un luogo importante per gli sfollati italiani, dove potevano incontrare i loro connazionali e i loro cari durante le Sante messe.

Dopo la fine della guerra, fra il dicembre 1918 e la primavera del 1919, gli sfollati tornarono a casa. Nella loro valle natale hanno trovato solo le case devastate dalla guerra, quindi hanno dovuto in Italia ricominciare costruire tutto da capo.

In Boemia morirono in totale di 493 Ledresi che sono sepolti nei cimiteri locali. Hanno una targa commemorativa al cimitero di Březové Hory. La causa furono  principalmente le malattie dell'epoca, ad esempio l'influenza spagnola.

La gente della Valle di Ledro ricordava spesso l´accoglienza del nostro popolo e raccontava ai suoi discendenti della brava gente in Boemia, e loro condividevano i ricordi con i propri figli. Nella Valle di Ledro, di generazione in generazione si ricordano persino parole e ricette ceche; ad esempio come cucinare i gnocchi boemi e le frittelle ceche. Alcune famiglie ceche e italiane mantengono l'amicizia anche dopo più di cento anni. La Boemia è ricordata ancora oggi nella Valle di Ledro con i nomi delle strade e piazze intitolate ai comuni cechi che in quel periodo ospitavano i Ledresi.

 

        

 

 

 

 Počet zobrazení: 890 | Aktualizováno: 04. 05. 2023