Proměna Čekalíkovského rybníka a jeho okolí

0 0 0

 

Jak vypadala lokalita dříve

Území nového parku tvořily tři části – opuštěná a chátrající zahrádkářská kolonie, samotný Čekalíkovský rybník a jeho bezprostřední okolí a příjezdová cesta, parkoviště u bytového domu. V zahrádkářské kolonii se nacházelo několik oplocených pozemků s rozpadlými chatkami, starými ovocnými stromy a záhony. Rybník byl ve špatném technickém stavu a trvale vypuštěn. Dno nádrže pokrýval sediment a zarůstalo mokřadní vegetací. Boční hráz výrazně narušovaly kořeny dřevin a pařezů. Nevzhledné okolí u pneuservisu a bytového domu „sloužilo“ jako černá skládka odpadu.

Čekalíkovský rybník 1         

 Foto: S. D. Břeň

 

 

Příjemné prostředí pro relaxaci

Areál včetně rybníka prošel celkovou obnovou. Revitalizace spočívala v založení bodové a plošné vegetace, ve vybudování zcela nové sítě cest a v dostavbě prvků drobné architektury. Hlavním cílem bylo vytvořit příjemný park v centru města v přírodním duchu, jehož dominantou je Čekalíkovský rybník. Park nabízí celou řadu spíše klidových aktivit. Je vybaven moderním mobiliářem a herními prvky, byly nově vysazeny převážně domácí druhy stromů, keřů a bylin a stěžejní prvek území s velkým potenciálem představuje voda. K posezení láká altán, promenádu osvětluje nové veřejné osvětlení, součástí areálu je také sousoší a městský mobiliář byl rozšířen o stanoviště nádob na komunální a tříděný odpad. Na okrajích areálu – v Březnické a Milínské ulici – vznikla nová parkoviště o kapacitě 12 a 33 parkovacích míst.

 

Čekalík 2023
Foto: S. D. Břeň

 

 

Partnerství Příbrami a Valle di Ledra

Vybudovaný park je odkazem na společnou historii města Příbram a italského Valle di Ledra, která se váže k začátku 20. století. Dne 23. května 1915 vypovědělo Italské království válku Rakousku-Uhersku. Rakouské úřady okamžitě vydaly příkaz k evakuaci 75 000 civilních osob z Tridentska do bezpečnějšího vnitrozemí monarchie. Týkalo se to také asi tří tisíc žen, dětí a starých lidí z alpského údolí poblíž jezera Ledra. Dne 25. května 1915 vlaky přivezly vystěhovalce do Příbrami. Přijelo jich asi 400, v Příbrami jich zůstalo 192, na Březové Hory bylo přiděleno 162 uprchlíků (koncem roku po přistěhování dalších Italů z okolních vesnic jich tam bylo 200). Více informací o exodu Italů do Čech a o oblasti Valle di Ledro naleznete na panelech s názvy Horské údolí Valle di Ledro a Exodus obyvatel Valle di Ledra do Čech.

 

 

 

 

The Transformation of Čekalíkovský Pond and Its Surroundings

What the Site Used to Look Like before

The new park area consisted of three parts - the abandoned and dilapidated gardening colony, the Čekalíkovský Pond itself and its immediate surroundings, and the access road and car park near the residential building. In the gardening colony there were several fenced plots of land with dilapidated chalets, old fruit trees and garden beds. The pond was in poor technical condition and permanently drained. The bottom of the pond was covered with sediment and overgrown with wetland vegetation. The side dam was significantly disrupted by tree roots and tree stumps. The unsightly surroundings of the tire repair shop and the apartment building 'served' as an illegal waste dump.

 

Pleasant Environment for Relaxation

The area, including the pond, has undergone a complete renovation. The revitalisation consisted in the establishment of the spot and surface vegetation, the construction of a completely new road network and the construction of small architectural elements. The main objective was to create a pleasant park in the centre of the town in a natural spirit, dominated by the Čekalíkovský Pond. The park offers a number of rather quiet activities. It is equipped with modern furnishings and play elements, mostly native species of trees, bushes and herbs have been newly planted, and the water is a key element of the area with a great potential. A gazebo invites people to enjoy the seating area, the promenade is illuminated by new public lighting, a sculpture is also part of the area and the urban furnishings have been expanded to include a communal and sorted waste receptacle. New parking lots with the capacity of 12 and 33 parking spaces have been created on the outskirts of the area - in Březnická and Milínská streets.

 

Partnership between Příbram and Valle di Ledro

The constructed park is the reference to the shared history of the town of Příbram and Italian Valle di Ledro, which dates back to the beginning of the 20th century. On 23 May 1915, the Kingdom of Italy declared war on Austria-Hungary. The Austrian authorities immediately ordered the evacuation of 75,000 civilians from the Trident area to the safer inland of the monarchy. This also included about three thousand women, children, and elderly people from the Alpine valley near Lake Ledro. On 25 May 1915, trains brought the emigrants to Příbram. There were about 400 arrived, 192 remained in Příbram, 162 refugees were assigned to Březové Hory (at the end of the year, after the immigration of other Italians from the surrounding villages, there were 200 of them). For more information on the exodus of Italians to Bohemia and the Valle di Ledro area, see the panels titled The Mountain Valley of Valle di Ledro and Exodus of the inhabitants of Valle di Ledro to Bohemia.

 

 

 

Trasformazione dello stagno e dei suoi dintorni

Com´era prima il luogo

Il territorio del nuovo parco era costituito da tre parti: in una vi erano degli orti abbandonati e incolti, in un‘altra lo stagno Čekalíkovský e le sue immediate vicinanze, e ancora il vialetto con il parcheggio del condominio che si trova più sopra.  Il terreno degli orti era costituito da diversi appezzamenti recintati con capanne fatiscenti, vecchi alberi da frutto ed aiuole. Lo stagno era in cattive condizioni tecniche e prosciugato in modo permanente. Il fondo dello stagno era coperto di sedimenti e di vegetazione paludosa. La diga laterale è stata notevolmente disturbata dalle radici e dai ceppi degli alberi.

L'ambiente antiestetico vicino al condominio e vicino al gommista "serviva" come discarica. nera di rifiuti.

 

Un ambiente piacevole per il relax

L'area, compreso lo stagno, è stata completamente ristrutturata. Il rilancio è consistito nella costituzione di una vegetazione adeguata, nella costruzione di una viabilità completamente nuova e nel completamento di elementi di piccola architettura. L'obiettivo principale era quello di creare un piacevole parco nel centro della città in una atmosfera naturale, la cui caratteristica dominante è lo stagno Čekalíkovský. Il parco offre tutta una serie di attività piuttosto tranquille. È dotato di attrezzature moderne ed elementi di gioco, sono state recentemente piantate principalmente specie autoctone di alberi, arbusti ed erbe aromatiche e l'elemento principale dell'area è l'acqua. Un gazebo invita a sedersi, la passeggiata è illuminata dalla nuova illuminazione pubblica. Fa parte dell'area anche la scultura, che commemora l’esodo dei Ledrensi. L'arredo urbano è stato ampliato con contenitori per i rifiuti differenziati. Ai margini dell'area, nelle vie Březnická e Milínská, sono stati creati nuovi parcheggi con una capacità di 12 e 33 posti auto.

 

Gemellaggio di Příbram e Valle di Ledro

Il parco è in ricordo della storia comune della città di Příbram e della Valle di Ledro in Italia, che risale all'inizio del XX secolo. Il 23 maggio 1915 il Regno d'Italia dichiarò guerra all'Austria-Ungheria. Le autorità austriache ordinarono immediatamente l'evacuazione di 75.000 persone civili dal Trentino, che era un territorio dell’Impero, verso zone più sicure all'interno del territorio della monarchia. Il provvedimento riguardò anche circa tremila donne, bambini ed anziani della Valle di Ledro. Il 25 maggio 1915 i treni portarono i profughi a Příbram. Ce n'erano circa 400, 192 rimasero a Příbram, 162 profughi furono assegnati a Březové Hory (alla fine dell´anno, dopo l'immigrazione di altri italiani dai villaggi circostanti, erano 200). Ulteriori informazioni sull'esodo degli italiani verso la Boemia e della Valle di Ledro si trovano nei pannelli con i nomi: Valle di montagna - Valle di Ledro ed Esodo degli abitanti della Valle di Ledro in Boemia.

 Počet zobrazení: 267 | Aktualizováno: 04. 05. 2023