Ochrana oznamovatelů

0 0 0

Město Příbram se z důvodu tzv. přímé aplikovatelnosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie dnem 17.12.2021 stává povinným subjektem ke zřízení tzv. vnitřního oznamovacího systému umožňujícího zejména přijímat od níže specifikovaného okruhu fyzických osob oznámení o jednáních proti právu EU, nakládat s nimi, chránit totožnost oznamovatelů a dalších osob, chránit informace uvedené v oznámení a komunikovat s oznamovateli. Hlavním cílem ochrany oznamovatelů v této oblasti je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti či v souvislosti s ní, o kterých zaměstnanci a další fyzické osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména z obavy ze ztráty zaměstnání či jiného postihu.

Oznamovatelem je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí uvedených níže a tuto skutečnost oznámila prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému nebo uveřejněním, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci (např. policejní orgán, státní zástupce, orgán správního trestání).

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí: 

 1. zaměstnání;
 2. služba;
 3. samostatná výdělečná činnost;
 4. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě;
 5. výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (tzv. „volený orgán“);
 6. správa svěřeneckého fondu;
 7. dobrovolnická činnost;
 8. odborná praxe, stáž;
 9. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Shora uvedené fyzické osoby jsou oprávněny oznamovat protiprávní jednání (porušení práva Unie) týkající se některé z těchto oblastí:

 1. zadávání veřejných zakázek;
 2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 4. bezpečnost dopravy;
 5. ochrana životního prostředí;
 6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 8. veřejné zdraví;
 9. ochrana spotřebitele;
 10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;
 11. porušení ohrožující finanční zájmy Unie podle článku 325 SFEU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie a porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

pozn.: Kompletní seznam právních předpisů spadajících do věcné působnosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie je od 17. 12. 2021 zveřejněn na webu Ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz) a bude průběžně aktualizován.

 

Příslušnou osobou určenou k přijímání, zkoumání a dalšímu nakládání s oznámeními je: Tomáš Doul, Keystone Company a.s., tel.: 608 183 080, e-mail: info@ksco.cz.

Doporučený způsob anonymního podávání případných oznámení je prostřednictvím aplikace: Nenech to být z Google Play či App store. Nebo přes webovou stránku: www.nntb.cz – Chci něco oznámit – Moje organizace a zadání kódu: aaaa000a0a

Další možnosti podávání oznámení:

 • Telefonicky na telefonním čísle 608 183 080.
 • Osobně po dohodě na telefonním čísle 608 183 080 nebo na e-mailu info@ksco.cz.
 • Písemně přes e-mail: info@ksco.cz.
 • Písemně poštou na adresu: Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I, 261 19 v obálce označené: „NEOTVÍRAT – URČENÉ PRO PŘÍSLUŠNOU OSOBU“.
 • Oznamovatel může oznámení podat prostřednictvím externího systému, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/).

Město Příbram si vyhrazuje úpravu této informace zejména v závislosti na případném přijetí transpozičního právního předpisu.

 

Základní informace pro oznamovatele

 

 Počet zobrazení: 615 | Aktualizováno: 15. 03. 2022