Ochrana oznamovatelů

0 0 0

 

 

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který do tuzemského právního řádu transponoval Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva, jsou stanoveny podmínky pro podávání oznámení o protiprávní činnosti, dále pro přijetí a posouzení těchto oznámení, jako i pro zajištění nápravy a evidenci řešení oznámení.

 

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti či v souvislosti s ní, o kterých zaměstnanci a další fyzické osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména z obavy ze ztráty zaměstnání či jiného postihu.

Oznamovatelem je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí uvedených níže a tuto skutečnost oznámila prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému nebo uveřejněním, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci (např. policejní orgán, státní zástupce, orgán správního trestání).

 

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí: 

a)  závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,

b)   samostatná výdělečná činnost,

c)   výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,

d)   výkon funkce člena orgánu právnické osoby,

e)   plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,

f)    správa svěřeneckého fondu,

g)   dobrovolnická činnost,

h)   odborná praxe, stáž,

i)    výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění, nebo

j)    ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

 

Shora uvedené fyzické osoby jsou oprávněny oznamovat protiprávní jednání (porušení práva Unie) týkající se některé z těchto oblastí:

a)    finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

b)    daně z příjmů právnických osob,

c)     předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

d)    ochrany spotřebitele,

e)    souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

f)     bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

g)    ochrany životního prostředí,

h)    bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

i)      radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

j)      hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

k)     ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

l)      ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

m)   ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

n)    fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

Příslušnou osobou určenou k přijímání, zkoumání a dalšímu nakládání s oznámeními je: Tomáš Doul, Keystone Company a.s., tel.: 608 183 080, e-mail: info@ksco.cz.

Doporučený způsob anonymního podávání případných oznámení je prostřednictvím aplikace: Nenech to být z Google Play či App store. Nebo přes webovou stránku: www.nntb.cz – Chci něco oznámit – Moje organizace a zadání kódu: aaaa000a0a

 

Další možnosti podávání oznámení:

  • Telefonicky na telefonním čísle 608 183 080.
  • Osobně po dohodě na telefonním čísle 608 183 080 nebo na e-mailu info@ksco.cz.
  • Písemně přes e-mail: info@ksco.cz.
  • Písemně poštou na adresu: Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I, 261 19, v obálce označené: „NEOTVÍRAT – URČENÉ PRO PŘÍSLUŠNOU OSOBU“.

 

 

 Počet zobrazení: 1261 | Aktualizováno: 29. 08. 2023