0 0 0

Stavební úřad a územní plánování

Otázky a odpovědi týkající se ohlášení stavby, stavební povolení, zasklívání lodžií, umístění reklam ve městě; památková péče; územní plán města, územní plány obcí a územně plánovací podklady, aj.

Pošlete svou otázku:

Jméno (zobrazí se u otázky):   E-mail (nezobrazuje se veřejně):
 
Text otázky:
 
Opište kontrolní kód:
Kontrolní kód
 
  Souhlasím s podmínkami odeslání otázky.
Informace o zpracování osobních údajů
 


Otázky a odpovědi:

Vyhledávání:
   
17.12.2021 23:02:28 - Tereza
Dobrý den,
je (nebo bude) veřejně k dispozici přesný plán revitalizace vnitrobloku Legionářů/E?
Odpověď - 21.12.2021 08:48:28
Vážená paní Terezo, v současné době proběhlo výběrové řízení na zhotovitele studie několika vnitrobloků i vnitrobloku ul.Legionářů. Časově počítáme v polovině roku 2022, že bude studie hotova. K nahlédnutí bude na Odboru investic a rozvoje města. S pozdravem Ing.Markéta Pavlištová Havlová, vedoucí Odboru investic a rozvoje města.
14.11.2021 23:26:48 - Jakub
Dobrý den.

Pozemek 4087/1 ku Příbram ,lze zde umístit rodinný dům ?Pokud ano jaké jsou podmínky,pokud ne prosím také odůvodnění z jakého důvodu.
Děkuji za odpověď
Odpověď - 18.11.2021 07:31:35
Vážený pane Jakube, tento dotaz, Vám byl již zodpovězen dne 29.09.2021, kolegou z územního plánování viz. níže. Z hlediska platného Územního plánu Příbram, je pozemek číslo parcelní 4087/1 k.ú. Příbram vymezen jako nezastavěné území, které je definováno jako Plochy veřejných prostranství - městské parky a lesoparky (MPL). V tomto území není stavba rodinného domu podle platného územního plánu Příbram přípustná a tedy ani možná. V případě bližších dotazů je mě možno kontaktovat na telefonním čísle 318 402 463, případně e-mailem: jan.hribal@pribram.eu. S pozdravem Jan Hříbal referent Stavebního úřadu a územního plánování
08.11.2021 11:22:58 - Jaroslav
Dobrý den,
několik vlastníků bytových jednotek v našem bytovém domě provedlo stavební úpravy v tom smyslu, že si část společné chodby na daném patře stavební úpravou přistavělo (vybudovali nové zděné příčky) k bytu a navýšili si tak rozlohu bytu o cca 7 m2. Posunuli tak vstupní dveře do bytu a přemístili na daném patře požární hydrant. Zajímalo by mě, zda se k takové úpravě ve společných prostorách domu nějakým způsobem vyjadřuje stavební úřad (oznámení stavebníka, ohláška stavby, povolení stavby) a kdo posoudí, zda nedošlo k narušení únikových cest z pohledu požárně bezpečnostního řešení. K přemístění požárního hydrantu je nutný souhlas orgánu HZS a po přemístění se musí dělat tlakové zkoušky? Na zastavěný prostor existuje smlouva o pronájmu mezi výborem společenství vlastníků a vlastníky bytů, ale pronájem nebyl projednán na shromáždění vlastníků. Jaké musí být dodrženy zásady, pokud si vlastník bytu chce ke stávajícímu bytu přistavět část společné chodby?
Děkuji za odpověď či kontakt, kam se obrátit.

Odpověď - 18.11.2021 07:16:10
Vážený pane Jaroslave, o jaký konkrétní bytový dům se jedná? Obecně musím konstatovat, že v lokalitě Drkolnov bylo povoleno několik těchto stavebních úprav, kdy došlo k zvětšení bytové jednotky, vždy s kladným stanoviskem HZS a tito majitelé bytových jednotek v rámci kupních smluv měli tento prostor odkoupen. S přáním hezkého dne Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402469 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
26.10.2021 21:18:29 - Jakub
pozemek 4087/1 ku Příbram lesoparkem =?
Veřejné prostranství vzniká zákonem a jak uvádíte správně
Lesoparky se rozumí zvnitřnělé části otevřené krajiny ve městě!Jak je pozemek 4087/1 otevřen prosím?
Otázka zněla je to lesopark a pokud ano platí město omezení vlastnického práva ?
Pokud ne jedná se o nedovolené obohacování bez právního důvodu!
Odpověď - 04.11.2021 09:17:51
Vážený pane Jakube, tento dotaz - byť částečně jinak formulován - byl již zodpovězen dne 29.09.2021, viz níže. V dané věci se nevyskytly žádné nové skutečnosti, proto z naší strany není co dodávat. S pozdravem Bc. Vojtěch Vaverka, vedoucí oddělení územního plánování Tel.: 318402238 E-mail: vojtech.vaverka@pribram.eu
20.10.2021 22:45:40 - Patrik
Omlouvám se za chybu.Pozemek číslo
4081/56 ku Příbram ,lze zde postavit rodinný dům??Pokud ano jaké jsou požadavky, podmínky?
Předem děkuji za odpověď
Odpověď - 10.11.2021 09:13:17
Vážený pane Patriku, uvedený pozemek číslo parcelní 4081/56 v k.ú. Příbram se nachází v území zahrádkářské kolonie Hatě 1. Zahrádkářská kolonie vznikla za účelem staveb zahrádkářských chat tedy staveb pro rodinnou rekreaci. Této skutečnosti odpovídá vybudovaná dopravní a technická infrastruktura (velikost pozemku, dopravní připojení a napojení na technickou infrastrukturu.) Územní plán dle výše uvedeného stanoví v tomto území využitím pro rodinné domy jako podmíněně přípustné. S ohledem na velikost pozemků a nemožnost napojení na technickou infrastrukturu je záměr stavby pro bydlení v daném území v rozporu s charakterem území a tedy i územním plánem. V případě bližších dotazů je mě možno kontaktovat na telefonním čísle 318 402 463, případně e-mailem: jan.hribal@pribram.eu. S pozdravem Jan Hříbal referent Stavebního úřadu a územního plánování
19.10.2021 11:41:27 - Patrik
Dobrý den.
Je možné na pozemků číslo 4086/56
Ku.Příbram postavit rodinný dům?
Děkuji předem
Odpověď - 20.10.2021 07:53:38
Vážený pane Patriku, pozemek parc. č. 4086/56 v kat. území Příbram neexistuje. S pozdravem Bc. Vojtěch Vaverka, vedoucí oddělení územního plánování Tel.: 318402238 E-mail: vojtech.vaverka@pribram.eu
14.10.2021 19:33:56 - Irena
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda se v blízké době budou v Příbrami stavět nové byty nebo jestli je v jednání nějaký developerský projekt. A popřípadě kdy se začnou stavět (nebo být hotové) a kde. Děkuji.
Odpověď - 20.10.2021 08:07:04
Vážená paní Ireno, Vaše otázka by měla spíše směřovat na investory, ale obecně Vám mohu potvrdit, že stavební úřad vede několik správních řízení pro stavby bytových domů, ale to samo o sobě neznamená, že budou postaveny. Tyto projekty jsou umístěné, jak přímo ve městě, tak v jeho bezprostředním okolí. S přáním hezkého dne Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402469 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
29.09.2021 16:43:29 - Jakub
Dobrý den.
Je pozemek 4087/1 ku Příbram lesoparkem = veřejným prostranstvím ?
V územním plánu je návrh na danou plochu právě jako plocha lesoparku .
Otázka tedy zní? Je to v tuto chvíli lesopark =Veřejné prostranství?
Děkuji za odpověď
Jakub
Odpověď - 30.09.2021 14:08:16
Vážený Jakube, Vámi takto vznesený a formulovaný dotaz ("Je to v tuto chvíli lesopark =Veřejné prostranství?") je do značné míry zavádějící, neboť v právním řádu ČR se pojem „veřejné prostranství“ objevuje v několika desítkách právních předpisů. Nicméně jednoznačnou odpověď lze poskytnout v tom smyslu, jak je předmětný pozemek vymezen z hlediska platného Územního plánu Příbram, tak tedy: Jde o nezastavěné území, které je definováno jako Plochy veřejných prostranství - městské parky a lesoparky (MPL) – návrh Plochami veřejných prostranství - městskými parky a lesoparky se rozumí intensivně ošetřované, udržované a upravované přírodně krajinné plochy uvnitř města. Lesoparky se rozumí zvnitřnělé části otevřené krajiny ve městě, umožňující intensivní sportovní a rekreační využití městským obyvatelstvem; tyto plochy nemusí být vyjmuty ze zemědělského půdního fondu a z ploch určených k plnění funkcí lesa a nevyžadují intensivní ošetřování, udržování a úpravy, lze je však zároveň charakterizovat jako veřejně přístupné plochy veřejného zájmu. Plochy městských parků a lesoparků jsou plochy, z jejichž užívání nelze nikoho vyloučit. Hlavní a přípustné funkční využití: záměrně založené, případně záměrně dotvořené plochy zeleně. Podmíněně přípustné funkční využití: zahradní stavby, stavby a zařízení pro provoz a údržbu dané plochy, zpevněné plochy. Podmínkou je, že nesmí být v rozporu s hlavním funkčním využitím, nesmí narušit stávající charakter území a nesmí snižovat svým provozem standard území. Nepřípustné funkční využití: veškeré způsoby využití, které nejsou uvedeny jako hlavní, přípustné, nebo podmíněně přípustné funkční využití. Prostorové uspořádání: -. Z dikce „…veřejně přístupné plochy veřejného zájmu, z jejichž užívání nelze nikoho vyloučit…“ lze dle našeho názoru dovodit vazbu na § 34 zákona o obcích, který pojem veřejné prostranství chápe jako všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. S pozdravem Bc. Vojtěch Vaverka, vedoucí oddělení územního plánování Tel.: 318402238 E-mail: vojtech.vaverka@pribram.eu
15.09.2021 11:02:48 - Karel
Dobrý den, chtěl bych se vás zeptat jestli nevíte něco o plánované stavbě řetězce fast food burger king u stop shopu v Brodské. :) :) Děkuji vám moc za informace.
Odpověď - 20.09.2021 09:02:33
Vážený pane Karle, tuto informaci nemohu potvrdit, neboť v současné době se na našem úřadě žádná stavba fast foodu neprojednává. S pozdravem Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402469 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
09.09.2021 09:47:31 - Lucie K.
Dobrý den,
lze na parcele č. 4172/5 číslo LV: 5560, Příbram Brod, zvětšit přístavbou stávající chatu? Jsou nějaká omezení ohledně výšky? Myslím, jestli by se mohlo postavit plnohodnotné podkroví a zvětšení chaty o zastaveno plochu. Nebo to nelze s ohledem na elektrické vedení, které vede částečně přes pozemek?
Předem děkuji za odpověď. Lucie K.
Odpověď - 13.09.2021 13:48:39
Vážená Lucie K., z pohledu platného Územního plánu Příbram se jedná o zastavěné území, kde není stanovena prostorová regulace ve smyslu předepsané výškové hladiny zástavby, intenzity zástavby, apod. Tudíž u povolování přístavby se bude vycházet z obecně platných právních předpisů. s ohledem na blízké venkovní vedení vysokého napětí je třeba konkrétní záměr konzultovat se společností ČEZ Distribuce, a.s., protože ochranné pásmo pravděpodobně přesahuje hranici pozemku zastavěného zahradní chatou. Teprve na základě odpovědi od ČEZ Distribuce, a.s., bychom zvolili další postup - typ řízení, rozsah dokumentace, atd. S přáním hezkého dne Ing. Petr Nováček referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402470 E-mail: petr.novacek@pribram.eu
09.09.2021 00:54:44 - Lucie K.
Dobrý den,
lze na parcele č. 4172/5 číslo LV: 5560, Příbram Brod, zvětšit přístavbou stávající chatu? Jsou nějaká omezení ohledně výšky? Myslím, jestli by se mohlo postavit plnohodnotné podkroví a zvětšení chaty o zastaveno plochu. Nebo to nelze s ohledem na elektrické vedení, které vede částečně přes pozemek?
Předem děkuji za odpověď. Lucie K.
Odpověď - 13.09.2021 13:48:23
Vážená Lucie K., z pohledu platného Územního plánu Příbram se jedná o zastavěné území, kde není stanovena prostorová regulace ve smyslu předepsané výškové hladiny zástavby, intenzity zástavby, apod. Tudíž u povolování přístavby se bude vycházet z obecně platných právních předpisů. s ohledem na blízké venkovní vedení vysokého napětí je třeba konkrétní záměr konzultovat se společností ČEZ Distribuce, a.s., protože ochranné pásmo pravděpodobně přesahuje hranici pozemku zastavěného zahradní chatou. Teprve na základě odpovědi od ČEZ Distribuce, a.s., bychom zvolili další postup - typ řízení, rozsah dokumentace, atd. S přáním hezkého dne Ing. Petr Nováček referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402470 E-mail: petr.novacek@pribram.eu
06.07.2021 19:00:41 - Hana
Dobrý den, vážení, ráda bych se prosím dotázala, zda je nějaká promlčecí lhůta, pokud si soused postavil na hranici pozemku s mým pozemkem 5 zahradních domečků a nikdy mi předem nepřišel nic o stvbách oznámit. Jedna stavba měla do dnešního dne sklon na můj pozemek bez okapu.Stavby jsou pevně spjaté s plotem (ten patří sousedovi).Nejedná se ale jen o kůlny na nářadí, do staveb je zaveden odpad, voda a slouží k širšímu využití! Dnes jsme se dostali do menšího sporu, a když jsem zmínila, že existuje nějaký stavební zákon, který hovoří o 2m. od plotu, vysmál se mi do očí a řekl, že tam má stavbu už např. 10let, a když jsem nic nenamítala, je již dávno promlčeno! Nestojím o jakoukoli sosedskou rozepři,zamrzelo mne ale, když se podívám z horního patra, připadám si s 5ti domky nalepenými na stranu plotu, jako v zahrádkářské kolonii! Proto mne ironický argument, že je vše dávno promlčeno, dost překvapil! Mohu tedy, prosím, u Vás kompetentních zjistit, zda má pan soused pravdu, či ne? Předem velmi děkuji za Vaši odpověď, Hana Š.
Odpověď - 07.07.2021 16:58:00
Vážená paní Hano, stavební zákon žádnou promlčecí lhůtu nezná. Pokud byla stavba postavená bez územního rozhodnutí, stavebního povolení či jiného opatření stavebního zákona není možné tvrdit, že po nějaké lhůtě dojde k její legalizaci. V ustanovení § 79 odst. 2 stavebního zákona jsou však také taxativně vyjmenované stavby, které nevyžadují umístění stavby ani územní souhlas a v ustanovení § 103 stavebního zákona jsou uvedeny stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení. Z vašeho dotazu nelze určit, zda se nejedná právě o tyto stavby. Ovšem i u staveb, které nevyžadují opatření stavebního úřadu, je stavebník povinen dbát mimo jiné na řádnou přípravu a provádění stavby a musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Pro řádné posouzení by bylo nutné znát parcelní číslo a katastrální území umístění staveb. Ing. Dana Buchalová referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318 402 468 E-mail: dana.buchalova@pribram.eu
05.07.2021 15:12:36 - Dana
Dobrý den, pokud plánuji stavbu foliového bazénu (vystaveni ze ztraceného bednění) o rozměrech 7x3m hloubka 1,5m, musím mít povolení? Děkuji za odpověď
Odpověď - 07.07.2021 16:56:51
Vážená paní Dano, pokud bude bazén umístěn na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše a bude umístěný (stejně tak i jeho související technické zařízení) nejméně 2 m od hranice pozemku, tak tato stavba (bazén o ploše 21 m2 a hloubky 1,5m) nevyžaduje žádné povolení stavebního úřadu. Ing. Jana Bártová referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402462 E-mail: jana.bartova@pribram.eu
02.07.2021 16:18:09 - Anna Marie Steinbach
Potřebuji oznámit nebo ohlásit realizaci oplocení pozemku?
Děkuji za odpověď. Anna S
Odpověď - 08.07.2021 06:38:21
Vážená paní Steinbach. Podle § 79 odst. 2 písm. f) stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžaduje oplocení do výšky 2 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím, a které se nacházejí v zastavěném území či v zastavitelné ploše. Pokud oplocení nesplní výše uvedené parametry, pak je nutné podat žádost buď na formuláři Oznámení záměru, ke kterému je třeba opatřit jednoduchý technický popis a nákres včetně situace, na které musí být podpisy (souhlasy) vlastníků sousedních pozemků. Dále je třeba vyjádření správců sítí, které se v místě nacházejí. V případě, že nebudete mít požadované souhlasy, stavební úřad vede o umístění stavby oplocení územní řízení (můžete podat žádost rovnou na formuláři Žádost o umístění stavby). V případě dalších dotazů kontaktujte referenta podle příslušného katastrálního území (k dispozici na webových stránkách Města Příbram), nebo volejte tel. 318402467. S pozdravem Ing. Petra Řeháková referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402467 E-mail: petra.rehakova@pribram.eu
28.06.2021 11:07:19 - Václav
Dobrý den,
je možné na mém pozemku 4081/68 postavit rodinný dům. A jaké jsou podmínky.
Děkuji za odpověď
Odpověď - 08.07.2021 12:58:57
Vážený pane Václave, územní plán na p.p.č. 4081/68 v k.ú. Příbram uvádí rodinné domy jako podmíněně přípustné. S ohledem na stav komunikace, která neumožňuje svoz TKO a zimní údržbu, není stavba rodinného domu možná. Přístavba stávající stavby pro rodinnou rekreaci, nebo nová stavba pro rodinnou rekreaci při odstranění stávající stavby, je hlavním a přípustným využitím v území a je tedy možná. V souvislosti se zákonem o obcích je možné do stavby pro rodinnou rekreaci přihlásit trvalý pobyt. Jan Hříbal Tel.: 318402463, referent Stavebního úřadu a územního plánování,
14.04.2021 09:16:28 - Brajerová
Dotaz směřuje na nějaká budoucí usnesení města o reklamním smogu. Nechystají se nějaké regulace na omezování billboardů a reklamy ve městě Příbram? Regulace (vyhláška), které by byly ve schvalovacím řízení?
Odpověď - 20.04.2021 13:27:26
Vážená paní Blajerová, Město Příbram připravuje vyhlášku o regulaci reklamy. Na základě této vyhlášky budou vymezeny části města s omezeními jednotlivých druhů reklamy. Od této vyhlášky si město slibuje zlepšení vzhledu našeho města. S pozdravem, Ing. arch. Jaroslav Malý, vedoucí oddělení rozvoje města
14.04.2021 09:08:35 - Brajerová
Dotaz směřuje na nějaká budoucí usnesení města o reklamním smogu. Nechystají se nějaké regulace na omezování billboardů a reklamy ve městě Příbram? Regulace (vyhláška), které by byly ve schvalovacím řízení?
Odpověď - 20.04.2021 13:26:05
Vážená paní Blajerová, Město Příbram připravuje vyhlášku o regulaci reklamy. Na základě této vyhlášky budou vymezeny části města s omezeními jednotlivých druhů reklamy. Od této vyhlášky si město slibuje zlepšení vzhledu našeho města. S pozdravem, Ing. arch. Jaroslav Malý, vedoucí oddělení rozvoje města
09.04.2021 08:55:57 - Lenka
Dobrý den. Chěla bych instalovat venkovní žaluzii na okně v PB3, Pruběžná 147, suterén, boční okno. je to dost nízko a této lokalitě nebezpečno a hlučno. Jsem vlastníkem bytu. Potřebuji povolení nebo ohlášení u vás nebo stačí bytové družstvo?? děkuji
Odpověď - 12.04.2021 09:16:00
Vážená paní Lenko, ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí, nemění se vzhled stavby a jejich provedení nemůže ovlivnit požární bezpečnost jsou stavební úpravy, které nevyžadují ohlášení a ani stavební povolení. Venkovní žaluzie na okně, které budou uchyceny na konstrukci okna jsou stavebními úpravami, které tyto parametry splňují a je tedy možno tyto žaluzie osadit. Konzultaci se zástupcem společenství Vám doporučuji zejména z důvodů přehledu oprav společných částí bytového domu. S pozdravem Jan Hříbal referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402463 E-mail: jan.hribal@pribram.eu
29.03.2021 13:27:44 - Vladimíra Ditzelová
Chtěla bych se zeptat , kdy bude dokončena výstavba Baumaxu a kdy bude zahájen prodej.
Odpověď - 29.03.2021 15:48:42
Vážená paní Ditzelová, stavba tohoto řetězce je místním stavební úřadem povolena, pokud by Vás zajímalo, kdy bude stavba dokončena a uvedena do provozu je to otázka na investora stavby. S přáním hezkého dne Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402469 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
22.03.2021 10:44:08 - Jaroš
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli potřebuji povolení k stavbě pergoly, která bude stát na základech kde budou postaveny dvě zdi z betonových tvárnic do tvaru el 4.5m a 3m výška bude 2m a uvnitř bude krb, zbytek zůstane otevřen. Celková plocha pergoly bude 15m2 a výška střechy 2.5m Stavba by se prováděla na zahradě, která je na katastrálním území Příbram Lazec č.zahrady je 266 na zahradě již stojí domek 16m2 pod číslem 267. Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem Jaroš
Odpověď - 22.03.2021 15:48:22
Vážený pane Jaroši pokud Vámi uvedená stavba přístřešku o půdorysných rozměrech 15 m2 bude umístěna na pozemku u stavby pro rodinnou rekreaci a bude vzdálená min. 2 m od hranice se sousedním pozemkem, lze ji postavit bez povolení či jiného opatření stavebního úřadu. Pokud chcete přístřešek umístit méně než 2 m od hranice se sousedním pozemkem, pak to vyžaduje vydání územního souhlasu. K tomu je nutné podat žádost „oznámení záměru“, kterou si můžete stáhnout na stránkách města (https://pribram.eu/mestsky-urad/odbory-meu/stavebni-urad/uzemni-a-stavebni-rizeni). K žádosti je třeba doložit jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy a souhlasy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno. Souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu. Souhlasy nemusí být úředně ověřeny a nemusí být všechny na jednom výkresu (lze udělat kopie výkresu situace a nechat podepsat různým vlastníkům). Další případné dotazy Vám ráda odpovím na e-mailu: dana.buchalova@pribram.eu. Ing. Dana Buchalová referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318 402 468 E-mail: dana.buchalova@pribram.eu