0 0 0

Stavební úřad a územní plánování

Otázky a odpovědi týkající se ohlášení stavby, stavební povolení, zasklívání lodžií, umístění reklam ve městě; památková péče; územní plán města, územní plány obcí a územně plánovací podklady, aj.

Pošlete svou otázku:

Jméno (zobrazí se u otázky):   E-mail (nezobrazuje se veřejně):
 
Text otázky:
 
Opište kontrolní kód:
Kontrolní kód
 
  Souhlasím s podmínkami odeslání otázky.
Informace o zpracování osobních údajů
 


Otázky a odpovědi:

Vyhledávání:
   
06.03.2023 13:35:58 - Vildová
Dobrý den,
můžete mi prosím sdělit, jak jsou vedeny pozemky p.p.č. 98/8, 98/9, 98/11, 148/29, 159/3, 159/44,159/45, 159/46, 211/22 v katastrálním území Vysoká u Příbramě, obec Vysoká u Příbramě?
Odpověď - 06.03.2023 15:23:19
Vážená paní Vildová, dle platného ÚP Vysoká u Příbramě je část uvedených pozemků určena pro bydlení (98/11, 159/3, 159/44, 159/45, 159/46), část pro zemědělství (98/8, 98/9, 148/29, 211/22). Podrobněji viz zveřejněný ÚP: https://www.vysokaupribrame.cz/obecni-urad/uzemni-plan-obce/ S pozdravem Bc. Vaverka, OÚP, vedoucí oddělení územního plánování Tel.: 318402238 E-mail: vojtech.vaverka@pribram.eu
10.02.2023 21:19:02 - František
Dobrý den,

Chtěl bych se zeptat .
O stavbě restaurace Burger king v brodské už vím
Ale všímám si že se děje i něco v těsné blízkosti této stavby . Mohl bych vědět o co jde ?
Děkuji .
Odpověď - 20.02.2023 07:41:21
Vážený pane Františku, v těsné blízkosti je povolena stavba obchodního centra. Pokud by jste potřeboval bližší informace, obraťte se na investora stavby. S pozdravem Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402460 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
12.01.2023 11:46:54 - Petr Buben
Proč se spožďuje oprava mostu za Fialákem a jaký je předpokládaný reálný termín dokončení.
Proč na místě stavby není uvedena realizační firma.

Děkuji

Buben Petr
Odpověď - 13.01.2023 10:39:25
Vážený pane Bubne, rekonstrukce mostu Fialův rybník je pozastavena z důvodů klimatických podmínek, zahájení prací je plánováno na březen 2023, dokončení červen 2023.Zhotovitelem stavby je firma INVESSALES s.r.o. S pozdravem Ing. Markéta Pavlištová Havlová, MBA , vedoucí Odboru investic a rozvoje města
01.12.2022 18:59:55 - Karel
Dobrý den,
Rád bych se zeptal jestli jsou nějaké novinky ohledně stavebního povolení stavby restaurace Burger King
Děkuji.
Odpověď - 16.12.2022 14:58:24
Vážený pane Karle, stavba je povolena a je zahájena. Pokud by jste potřeboval bližší informace, obraťte se na investora stavby. S pozdravem Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402460 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
21.11.2022 20:27:03 - Hanka
Dobrý den,
pokud po vydání stavebního povolení (před fyzickým zahájením stavby) dojde ke změnám v projektu, stačí pak změny řešit změnou stavby před dokončením?
Změny byly následující: zdroj tepla ( z elektřiny na tepelné čerpadlo), zmenšení velikosti domů (půdorys,vzhled,výška domu, umístění na parcele,okna,dveře by zůstaly zachovány), základy( místo pěnoskla základy na pásech).
Jakou dokumentaci bychom k ke změně před dokončením stavby museli předložit? Předpokládám, že nový PENB, nové výkresy změn,vyjádření o hlučnosti tep. čerpadla od hygieny?
Předem děkuji za odpověď
Odpověď - 22.11.2022 12:43:18
Vážená paní Hano, změnu stavby před jejím dokončením lze povolit před zahájením stavby nebo v průběhu provádění stavby. Podle Vámi uvedeného popisu změn bude třeba k žádosti doložit projektovou dokumentaci změn stavby (včetně statického posouzení), do které projektant vyznačí navrhované změny. K tomu bude třeba doložit zejména: nový PENB, stanovisko Odboru životního prostředí (ohledně vynětí ze ZPF), stanovisko Krajské hygienické stanice. Pro bližší informace doporučuji se spojit přímo s referentem, který Vám vydával původní povolení stavby. S pozdravem Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402460 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
12.10.2022 07:11:01 - Adam Lorenc
Dobrý den,
na koho se mám obrátit, nebo je vůbec možnost u Vás sehnat dopravní řešení veřejného parkoviště pro HM Albert Brodská ulice. Pro Albert budeme dělat obnovy a úpravy značení a potřebujeme k tomu právě tento dokument, který Albert jako vlastník nemá bohužel k dispozici . Děkuji
Odpověď - 13.10.2022 06:56:12
Vážený pane Lorenc, prvotně doporučuji, aby vlastník objektu navštívil naší centrální spisovnu, kde je uložen projekt a vše k této nemovitosti, kde předpokládám dohledáte požadované. Telefon na paní Vaněčkovou ze spisovny 318 625 915. S pozdravem Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402460 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
28.09.2022 19:34:00 - Heleba
Dobrý den,
parcely 427 a 1119 k.ú.Březové Hory jsou součástí Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Baník Příbram, kde nejsou povoleny stavby rodinných domů. Majitel těchto pozemků odstranil asi 10metrů vnějšího oplocení osady, čímž umožnil snadnější přístup zlodějům na zahrádky. Prosím o prověření a případné zrušení stavebního povolení.Děkuji
Odpověď - 04.10.2022 09:34:18
Vážený pane Helebo, oplocení dle stavebního zákona nevyžaduje povinnost ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu. Pokud bylo odstraněno oplocení, které bylo ve vlastnictví jiné osoby bez jejího souhlasu, je nutné toto řešit občanskoprávní cestou, k tomu není stavební úřad kompetentní. Ke stavbě rodinného domu bylo, mimo jiné, vydáno souhlasné stanovisko orgánu územního plánování. S pozdravem Ing. Dana Buchalová referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318 402 468 E-mail: dana.buchalova@pribram.eu
24.08.2022 12:32:57 - Karel
Dobrý den ,
Chci se zeptat jak to vypadá se stavebním povolení na fastfood Burger King v Brodské ulici .
Jestli je to na dobré cestě . Děkuji Karel
Odpověď - 25.08.2022 07:49:18
Vážený pane Karle, v současné době probíhá povolovací proces na Vámi uvedenou stavbu. Pokud by jste potřeboval bližší informace, obraťte se na investora stavby. S pozdravem Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402460 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
12.07.2022 18:28:40 - Vojtěch
Dobrý den,

mám v plánu stavět dvě řadové garáže, které budou připojené k ostatním sousedním garážím. Každá garáž bude mít 20m2. Musím si podat ohlášení stavby či nikoliv, jelikož se jedná o dvě samostatné stavby do 25m2?

Děkuji
Odpověď - 13.07.2022 08:38:35
Vážený pane Vojtěchu Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují mimo jiné stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m, ale musí být umístěné na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci minimálně 2 m od společných hranic pozemku. Tyto stavby nevyžadují dle § 103 stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Dle Vašeho dotazu, ale předpokládám, že se nejedná o garáže umístěné na pozemku u rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci. Zde je nejprve nutné na příslušném stavebním úřadě zjistit, zda je záměr v souladu s platným územním plánem obce. Pokud by záměr byl v souladu s územním plánem a jednalo by se opravdu o dvě samostatné stavby, nepodsklepené, o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, pak by bylo možné podat žádost o oznámení záměru. Pokud by nebyly splněny podmínky pro vydání územního souhlasu stavební úřad by věc překlopil do územního řízení. K oznámení záměru je nutné doložit žádost „oznámení záměru“, kterou si můžete stáhnout na stránkách města (https://pribram.eu/mestsky-urad/odbory-meu/stavebni-urad/uzemni-a-stavebni-rizeni). K žádosti je třeba doložit: a) souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a, (v případě, že je jiný vlastník pozemku a stavebník) b) souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě rozhodnutí podle § 169 odst. 3 a 4 ( tzn. výjimka z obecných požadavků na výstavbu), nebo nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2 ( tzn. pokud je stavební úřad zároveň orgánem územního plánování příslušným k vydání závazného stanoviska, obstarává závazné stanovisko orgánu územního plánování stavební úřad, není-li toto závazné stanovisko součástí koordinovaného závazného stanoviska), c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, d) souhlasy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu (souhlasy nemusí být úředně ověřeny a nemusí být všechny na jednom výkresu - lze udělat kopie výkresu situace a nechat podepsat různým vlastníkům); souhlas se nevyžaduje v případech stavebních záměrů pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2 m, e) jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy. Pro přesnější určení nutných dokladů (například stanovisek správců inženýrských sítí a dotčených orgánů) je vhodné kontaktovat příslušného referenta, který je obeznámen s podmínkami daného území pro navrhovanou stavbu. S pozdravem Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402460 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
16.06.2022 13:02:10 - Jaroslav Kysilko
Dobrý den,
rád bych Vás touto cestou požádal o zaslání nebo odkaz na stažení formuláře Žádosti o potvrzení existence stavby.
Velice Vám děkuji a přeji pěkné dny.
S pozdravem
Jaroslav Kysilko
Odpověď - 20.06.2022 09:34:57
Vážený pane Kysilko, Vámi požadovanou žádost jsme Vám odeslali na e-mail. S pozdravem Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402460 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
13.06.2022 11:25:07 - Lucie Hambálková
Dobrý den,

chtěla bych se prosím zeptat, jaké dokumenty jsou potřeba k povolení vybudování příjezdové cesty na stavební pozemek. V našem případě se jedná o navázání na stávájící komunikaci novým úsekem, který povede až k vjezdu na stavební pozemek. Budeme tedy budovat část místní komunikace.

S pozdravem
Lucie Hambálková
Odpověď - 20.06.2022 13:56:30
Vážená paní Hambálková, vaše otázka je velmi obecného rázu. Prosíme o zavolání paní Mgr. Svajčíkové nebo se prosím zastavte u nás na odboru . Budeme se Vám rádi věnovat nad Vaším konkrétním případem. S pozdravem Mgr. Ondřej Klečka, vedoucí Odboru silničního hospodářství
08.06.2022 07:39:04 - Yvonna
Dobrý den, můžete mi prosím sdělit termín realizace kanalizační přípojky v obci Kozičín?
Odpověď - 09.06.2022 07:18:45
Vážená paní Yvonno, dle mých informací jsou kanalizační přípojky povoleny a předpokládaný termín zahájení realizace splaškové kanalizace v této lokalitě bude v roce 2023. S pozdravem Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402460 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
02.06.2022 18:16:27 - Pavlina
Dobry den, zajimalo by me, jestli maji v Podlesi 173 stavebni povoleni, kdyz meni strechu, vybourali ve stitu okno, postavili novy komin apod.

Dekuji P.
Odpověď - 03.06.2022 09:19:14
Vážená paní Pavlíno, stavební úřad nevydal na tyto stavební úpravy stavební povolení. Stavební úřad provede v místě stavby kontrolní prohlídku stavby. S pozdravem Ing. Milan Křivánek, referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402466 E-mail:milan.krivanek@pribram.eu
24.05.2022 20:48:52 - Pavlína
Dobrý den,

Ráda bych se vás zeptala jestli se na vašem stavebním úřadě projednává nějaká další stavba fastfoodu v našem městě .
Děkuji Pavlína.
Odpověď - 25.05.2022 09:43:21
Vážená paní Pavlíno, pokud je mi známo v současné době se na našem úřadě žádná stavba fast foodu neprojednává. S pozdravem Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402469 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
17.05.2022 13:31:01 - Hana Alferiová
Dobrý den, chtěli bychom si nechat zasklít lodžii. Byt č.15 v ulici Drkolnovská 287, Příbram. Souhlas od SVJ máme. Mohli by jste mi prosím poradit jaké je nutné povolení od Vašeho úřadu.
Děkuji Alferiová Hana
tel.737833136
Odpověď - 25.05.2022 09:35:18
Vážená paní Hanko, zasklení lodžie je stavební úpravou stávající stavby, a to úpravou, kterou se může měnit vzhled stavby (rámová nebo bezrámová konstrukce). Záleží na tom, jakou konstrukcí a jak bude zasklení provedeno. Příslušný stavební úřad konkrétní záměr v dané lokalitě posoudí a sdělí Vám, zda bude požadovat podání žádosti o územní souhlas. Je také žádoucí, aby v jedné lokalitě bytových domů, byly provedeny stejné (rámové či bezrámové) konstrukce z důvodu jednotného vzhledu. S přáním hezkého dne Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402469 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
11.05.2022 14:26:32 - Jitka H.
Dobrý den, je potřeba k zasklení balkonu a jeho zakrytí stříškou stavební povolení v případě bytového domu? Děkuji
Odpověď - 13.05.2022 06:54:50
Vážená paní Jitko, zasklení lodžie nebo balkonu je stavební úpravou stávající stavby, a to úpravou, kterou se může měnit vzhled stavby (rámová nebo bezrámová konstrukce), a která může mít také vliv na požární bezpečnost stavby, vyloučit nelze ani zásah do nosných konstrukcí stavby. Záleží na tom, jakou konstrukcí a jak bude zasklení provedeno. Příslušný stavební úřad konkrétní záměr v dané lokalitě posoudí a sdělí Vám, zda bude požadovat podání žádosti na stavební povolení či pouze územní souhlas. Je také žádoucí, aby v jedné lokalitě bytových domů, byly provedeny stejné (rámové či bezrámové) konstrukce z důvodu jednotného vzhledu. S přáním hezkého dne Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402469 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
28.03.2022 19:01:49 - Milan
Dobrý den, zajímalo by mě co probíhá za stavbu ve vnitrobloku v ulici Boženy Němcové (naproti Color baru), popř. zda se dá někde nahlédnout do projektové dokumentace. Děkuji, pěkný den.
Odpověď - 07.04.2022 17:13:31
Vážený pane Milane, na našem úřadě se nenachází žádná žádost o jakékoliv úpravy tohoto vnitrobloku. Nicméně dle mého názoru a na základě kontrolní prohlídky na místě samém bylo zjištěno, že v místě jakém uvádíte provádějí Technické služby města Příbram, zpevněné plochy, které nevyžadují posouzení, ani jiné opatření stavebního úřadu. S přáním hezkého dne Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402469 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
28.03.2022 13:12:32 - Milan
Dobrý den, zajímalo by mě co probíhá za stavbu ve vnitrobloku v ulici Boženy Němcové (naproti Color baru), popř. zda se dá někde nahlédnout do projektové dokumentace. Děkuji, pěkný den.
Odpověď - 07.04.2022 17:13:21
Vážený pane Milane, na našem úřadě se nenachází žádná žádost o jakékoliv úpravy tohoto vnitrobloku. Nicméně dle mého názoru a na základě kontrolní prohlídky na místě samém bylo zjištěno, že v místě jakém uvádíte provádějí Technické služby města Příbram, zpevněné plochy, které nevyžadují posouzení, ani jiné opatření stavebního úřadu. S přáním hezkého dne Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402469 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
28.03.2022 10:46:35 - Milan
Dobrý den, zajímalo by mě co probíhá za stavbu ve vnitrobloku v ulici Boženy Němcové (naproti Color baru), popř. zda se dá někde nahlédnout do projektové dokumentace. Děkuji, pěkný den.
Odpověď - 07.04.2022 17:12:36
Vážený pane Milane, na našem úřadě se nenachází žádná žádost o jakékoliv úpravy tohoto vnitrobloku. Nicméně dle mého názoru a na základě kontrolní prohlídky na místě samém bylo zjištěno, že v místě jakém uvádíte provádějí Technické služby města Příbram, zpevněné plochy, které nevyžadují posouzení, ani jiné opatření stavebního úřadu. S přáním hezkého dne Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402469 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
21.02.2022 11:17:23 - Karel
Dobrý den přeji ,
Zajímalo by mě jestli máte nějaké nové informace ohledně plánované stavby řetězce Burger King v brodské.
Děkuji a pěkný den .
Odpověď - 23.02.2022 11:49:07
Vážený pane Karle, žádné nové informace nemám. S pozdravem Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402460 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu