Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Domovní čistírna odpadních vod

- kombinovaná žádost o stavební povolení a o povolení k vypouštění odpadních vod

 

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, odbor životního prostředí

Základní informace:
K provedení vodních děl (domovní ČOV), k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu.

Lhůta pro vyřízení:
Do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Stavebník nebo jeho zástupce (na základě plné moci).

Další účastníci řízení:
- obec,
- správce vodního toku (dotýká-li se řízení vodního toku),
- správce povodí (může-li rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů v povodí),
- osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena,
- popř. další.


Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí a internetových stránkách města.
 
ke stažení zde:

 

Právní předpis podle kterého se postupuje:
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a - stavebním řádu (stavební zákon)
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
- vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních popatcích

Postup podle správního řádu :
Povolení je vydáváno ve správním řízení.

Náležitosti žádosti:
Viz. příslušný formulář.

Správní (případně jiný) poplatek:
- stavba čistírny odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300 Kč
- stavba čistírny odpadních vod nad 50 ekvivalentních obyvatel 3000 Kč

- za vydání dodatečného povolení stavby čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel: 300 + 300 Kč, k tomu se připočte poplatek za místní šetření – za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu: 500 Kč

- za vydání dodatečného povolení stavby čistírny odpadních vod nad 50 ekvivalentních obyvatel: 3000 + 3000 Kč, k tomu se připočte poplatek zamístní šetření – za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu: 500 Kč

 

Opravné prostředky:
Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

Za správnost návodu odpovídá:
Ing. Miloš DubovskýPočet zobrazení: 4883 | Aktualizováno: 27. 01. 2017