Domovní studna

0 0 0

- kombinovaná žádost o stavební povolení a o povolení k odběru vod

 

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, Odbor životního prostředí

Základní informace:

provedení vodních děl (domovní studny), k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu.

Lhůta pro vyřízení:

Do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:

Stavebník nebo jeho zástupce (na základě plné moci).

Další účastníci řízení:

 • obec,
 • správce povodí (může-li rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů v povodí),
 • osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena,
 • popř. další.

Formulář, kde je k dispozici:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na Odboru životního prostředí a na internetových stránkách města.

ke stažení zde:

 

Právní předpis podle kterého se postupuje:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a - stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
 • vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích


Postup podle správního řádu:

Povolení je vydáváno ve správním řízení.

Náležitosti žádosti:

Viz příslušný formulář.

Správní (případně jiný) poplatek:

 • stavba studny 300 Kč
 • za vydání dodatečného povolení stavby studny: 300 + 300 Kč, k tomu se připočte poplatek zamístní šetření – za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu  500 Kč.

Opravné prostředky:

Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

Za správnost návodu odpovídá: Ing. Miloš DubovskýPočet zobrazení: 9220 | Aktualizováno: 01. 11. 2018