Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Domovní studna

- kombinovaná žádost o stavební povolení a o povolení k odběru vod

 

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, odbor životního prostředí

Základní informace:
provedení vodních děl (domovní studny), k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu.

Lhůta pro vyřízení:
Do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Stavebník nebo jeho zástupce (na základě plné moci).

Další účastníci řízení:
- obec,
- správce povodí (může-li rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů v povodí),
- osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena,
- popř. další.

Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí a na internetových stránkách města.ke stažení zde:

 

Právní předpis podle kterého se postupuje:
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a - stavebním řádu (stavební zákon)
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
- vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních popatcích


Postup podle správního řádu :
Povolení je vydáváno ve správním řízení.

Náležitosti žádosti:
Viz. příslušný formulář.

Správní (případně jiný) poplatek:
- stavba studny 300 Kč
- za vydání dodatečného povolení stavby studny: 300 + 300 Kč, k tomu se připočte poplatek zamístní šetření – za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu  500 Kč.

Opravné prostředky:
Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

Za správnost návodu odpovídá:
Ing. Miloš DubovskýPočet zobrazení: 6409 | Aktualizováno: 01. 11. 2018