Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Evidence a ohlašování odpadů

Kde můžete záležitost vyřídit:

Elektronicky prostřednictvím Integrovaného systému ohlašovacích povinností (ISPOP) www.ispop.cz

Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram I, odbor životního prostředí - pouze údaje o shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů (do 01.10.2014)

Další potřebné doklady, informace apod.:
Informace naleznete ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady:
- hlášení o produkci a nakládání s odpady - příloha č. 20 vyhlášky
- zařízení na využívání a odstraňování odpadů – příloha č. 22 vyhlášky
- skládka odpadů - příloha č. 23 vyhlášky
- údaje o shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů - příloha č. 24 vyhlášky

Základní informace:
Jsou to informace o způsobu nakládání a odstraňování odpadů vzniklých původcům a dále o údajích o zařízeních k odstraňování, využívání, sběru a výkupu odpadů na území obce s rozšířenou působností (tj. Příbram)

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Hlášení o roční produkci odpadů zasílají právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují více než 100 kg nebezpečného odpadu nebo více než 100 tun ostatního odpadu. Hlášení o produkci odpadů se zasílá do termínu 15. února následujícího kalendářního roku. Zařízení k odstranění, využití, sběru a výkupu kromě hlášení o produkci odpadů zasílají také hlášení o sídle provozovny či zařízení.

Formulář, kde je k dispozici:
Vyplňuje se přímo na webu http://odpady.inisoft.cz nebo http://ispop.cz

Právní předpis podle kterého se postupuje:
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů
- vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
- vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
- vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB, PCT

Správní (případně jiný) poplatek:
Není zpoplatněno

Poznámky:
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
Za neplnění ohlašovací povinnosti nebo nezaslání ve stanovené lhůtě nebo ve stanoveném rozsahu údajů týkající se zařízení k nakládání s odpady lze uložit pokutu v rozsahu 0 - 1 000 000,- Kč

Za správnost návodu odpovídá:
Marcel StrnadPočet zobrazení: 4381 | Aktualizováno: 18. 03. 2014