Využívání sociálních služeb na Příbramsku

Evidence a ohlašování odpadů

Kde můžete záležitost vyřídit:

Elektronicky prostřednictvím Integrovaného systému ohlašovacích povinností (ISPOP) www.ispop.cz

 Hlášení o roční produkci odpadů zasílají právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují více než 100 kg nebezpečného odpadu nebo více než 100 tun ostatního odpadu. Hlášení o produkci odpadů se zasílá do termínu 15. února následujícího kalendářního roku. Zařízení k odstranění, využití, sběru a výkupu kromě hlášení o produkci odpadů zasílají také hlášení o sídle provozovny či zařízení.

Formulář, kde je k dispozici:
Vyplňuje se přímo na webu  http://ispop.cz

Právní předpis podle kterého se postupuje:

  • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů
  • vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
  • vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
  • vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB, PCT

 

Poznámky:
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
Za neplnění ohlašovací povinnosti nebo nezaslání ve stanovené lhůtě nebo ve stanoveném rozsahu údajů týkající se zařízení k nakládání s odpady lze uložit pokutu v rozsahu 0 - 1 000 000,- Kč

Za správnost návodu odpovídá: Marcel StrnadPočet zobrazení: 4581 | Aktualizováno: 18. 03. 2014
Využívání sociálních služeb na Příbramsku