Odnětí a omezení lesních pozemků do 1 ha.

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, Odbor životního prostředí

Další potřebné doklady, informace apod.:

Žádost o odnětí nebo o omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „zábor“) obsahuje:

 • podrobné zdůvodnění požadavku
 • údaje o celkovém rozsahu pozemků určených k záboru
 • údaje o dotčených pozemcích podle katastru nemovitosti (výpis z KN)
 • snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru , popřípadě geometrický plán
 • údaje LHP (LHO)
 • komplexní výpočet náhrad škod
 • výpočet poplatku za odnětí
 • u dočasného záboru návrh plánu rekultivace
 • územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy
 • vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků
 • vyjádření odborného lesního hospodáře

Základní informace:

Jedná se o řízení, při kterém orgán státní správy lesů je součástí administrativní ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa. Odnětí pozemků (trvalé nebo dočasné) je uvolnění těchto pozemků pro jiné využití. Omezení (trvalé nebo dočasné) je stav, kdy na dotčených pozemcích nemohou být plněny některé funkce lesa v obvyklém rozsahu.

Lhůta pro vyřízení:

V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:

Řízení se zahajuje na žádost toho, v jehož zájmu má k odnětí nebo k omezení dojít

Další účastníci řízení:

Případní spoluvlastníci pozemku

Formulář:

Je k dispozici na Odboru životního prostředí nebo ke stažení zde: Tiskopis - Odnětí lesního pozemku

Právní předpis podle kterého se postupuje:

 • zákon č.289/1995 Sb.,(lesní zákon), v platném znění, § 17 odst. 1
 • vyhláška MZe 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Správní (případně jiný) poplatek:

Vydání rozhodnutí není zpoplatněno správním poplatkem

Opravné prostředky:

Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat

Poznámky:

V případě nedodržení předepsaných povinností:
Orgán státní správy lesů může uložit dle § 54,odst. 1, písm.b) zákona č.289/1995 Sb., o lesích, pokutu do výše 1 000 000 Kč

Za správnost návodu odpovídá: Ing. Petr BílekPočet zobrazení: 6399 | Aktualizováno: 08. 04. 2015