Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

Úřední hodiny

Pondělí8.00-12.00
13.00-17.00
Středa8.00-12.00
13.00-17.00
Pátek8.00-10.00

Kontakt

Adresa

Tyršova 108, Příbram I

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí.

Podání žádosti o odnětí ze ZPF

 

Další potřebné doklady, informace apod.

Formuláře:

Oznámení zahájení realizace.pdf

Pedologický průzkum.pdf

Vyhodnocení důsledků.pdf

 

Základní informace

K odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Záměr, který vyžaduje odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, nelze povolit podle zvláštních právních předpisů bez tohoto souhlasu (kromě výjimek uvedených v § 9 odst. 2 zákona). Odnětí může být dočasné nebo trvalé.

Lhůta pro vyřízení

V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.

Vlastník pozemku, popř. ten, v jehož zájmu má k vynětí dojít – tj. stavebník, těžební organizace apod.

Další účastníci řízení

Spoluvlastníci pozemku, kteří se musí k odnětí půdy ze ZPF vyjádřit.

Formulář, kde je k dispozici

Tiskopis žádosti lze získat na Odboru životního prostředí a na internetových stránkách města ke stažení zde: Tiskopis žádosti o souhlas k odnětí půdy

Právní předpis podle kterého se postupuje

  • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu

Postup podle správního řádu

Souhlas popř. nesouhlas je vydáván formou závazného stanoviska (§ 149 správního řádu) popř. formou rozhodnutí.

Správní (případně jiný) poplatek

  • Za odnětí půdy ze ZPF se platí odvody dle zákona ochraně zemědělského půdního fondu, které jsou individuální dle výměry pozemku a dle základních hodnotových ukazatelů zemědělské půdy. Odvody za vynětí se hradí až po vydání rozhodnutí o odvodech, které vydá MěÚ Příbram.
  • Povinný k platbě odvodů  je povinen písemně oznámit zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
  • Ke stažení zde: Tiskopis oznámení zahájení realizace

Opravné prostředky

Jde-li o souhlas formou závazného stanoviska – je možno se odvolat v rámci řízení dle zvláštních předpisů (např. příslušné vodoprávní řízení). Nezákonné závazné stanovisko lze dále zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný krajský úřad. V případě vydání souhlasu formou rozhodnutí - je možno se odvolat přímo proti tomuto rozhodnutí.

Poznámky

V případě nedodržení předepsaných povinností: Fyzické osobě je možno uložit pokutu až 1 mil. Kč. Právnické a fyzické osobě oprávněné k podnikání až 10 mil. Kč.

Za správnost návodu odpovídá: Mgr. Bc. Aneta KratochvílováPočet zobrazení: 14856 | Aktualizováno: 17. 05. 2022