Ohlášení

0 0 0

udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských a stavebních úprav

 

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, Odbor životního prostředí

Základní informace:

Udržovací práce, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo stabilitu vodního díla, je jeho vlastník povinen ohlásit vodoprávnímu úřadu. Ohlášení podléhá i obnova vodních děl zničených živelní pohromou nebo havárií (§ 15 odst. 2 vodního zákona, § 177 odst. 3 stavebního zákona). Stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled a nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí (§ 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona) podléhají ohlášení.

Postup:

Ohlášené udržovací práce a stavební úpravy může stavebník provést na základě písemného souhlasu vodoprávního úřadu. Nebude-li stavebníkovi souhlas doručen do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo úřadu, ani mu v této době nebude doručen zákaz dle § 107 stavebního zákona, platí, že vodoprávní úřad udělil souhlas. Souhlas platí 12 měsíců. nepozbývá platnosti, pokud v této době bylo se stavbou započato.
Lhůta pro sdělení vodoprávního úřadu, že k obnově vodních děl zničených živelnou pohromou nebo havárií nemá námitek je 15 dnů.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:

Stavebník nebo jeho zástupce (na základě plné moci).

Formulář, kde je k dispozici:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na Odboru životního prostředí a na internetových stránkách města.

ke stažení zde:  Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských a stavebních úprav

Právní předpis podle kterého se postupuje:

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
  • vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitosti povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Náležitosti žádosti:

Viz formulář žádosti.

Správní (případně jiný) poplatek:

Není stanoven.

Za správnost návodu odpovídá: Ing. Miloš DubovskýPočet zobrazení: 6939 | Aktualizováno: 27. 01. 2017