Oznámení o zahájení provozování taxislužby nebo její změně

0 0 0

 

Kde můžete záležitost vyřídit: Městský úřad Příbram, Dopravní úřad, Gen. R. Tesaříka 19, 261 01 Příbram I, oddělení řidičských průkazů, přízemí, vlevo, kanc. č. 116a nebo 119.

Potřebné doklady a informace: Fyzická osoba svou totožnost prokazuje občanským průkazem nebo pasem společně s náhradním dokladem za občanský průkaz, právnická osoba a OSVČ dokladem osvědčujícím právní subjektivitu (živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku apd.). V případě, že za žadatele jedná zástupce, musí disponovat písemnou plnou mocí. Dále je nutné k oznámení předložit kopii koncesní listiny – poslední znění a údaje o řidičích taxislužby, včetně dokladu o bezúhonnosti a spolehlivosti řidičů taxislužby.

Postup: Oznámení adresované Dopravnímu úřadu je zaevidováno a po kontrole jeho úplnosti a projednání je vydáno rozhodnutí, resp. je vystaven nebo odebrán příslušný doklad, kterým je průkaz způsobilosti řidiče taxislužby.

Lhůta pro vyřízení: Do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.

Kdo je oprávněn podat žádost: Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem, trvale bydlící ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Formulář ke stažení:        Oznámení o zahájení provozování taxislužby

Právní předpis, podle kterého se postupuje: Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě.
 

Správní poplatek: Správní poplatek činí 1000 Kč. Správní poplatek je nutno uhradit před vydáním rozhodnutí a průkazu v pokladně úřadu.

Opravné prostředky: Odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje cestou Dopravního úřadu MěÚ Příbram. Odvolání je možné podat do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí.

Související právní předpisy: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Poznámka: V případě nedodržení povinností provozovatele taxislužby stanovených zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, mu může být v rámci správního řízení uložena sankce až do výše 750.000 Kč.

Kde získáte další informace: tel. 318 402 506 nebo 507Počet zobrazení: 6314 | Aktualizováno: 27. 09. 2013