Pochybnosti zda jde o pozemek zemědělského půdního fondu (ZPF)

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, Odbor životního prostředí.

Další potřebné doklady, informace apod.:

  • výpis z katastru nemovitostí;
  • platný snímek pozemkové mapy z katastru nemovitostí;
  • odůvodnění žádosti.

Základní informace:

Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není.
Do ZPF dále náležení též rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako polní cesty, pozemky se
zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy proti erozi apod.

Lhůta pro vyřízení:

V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:

O vydání rozhodnutí žádá vlastník, případně nájemce pozemku se souhlasem vlastníka.

Formulář, kde je k dispozici:
Není stanoven.

Právní předpis podle kterého se postupuje:

  • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Správní (případně jiný) poplatek:

Není stanoven.

Opravné prostředky:

Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

Za správnost návodu odpovídá: Ing. Petr Walenka

 Počet zobrazení: 7274 | Aktualizováno: 08. 09. 2021