Pokyny k veřejným sbírkám

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
KRAJSKÝ ÚŘAD - ŽÁDOST O POVOLENÍ SBÍRKY
MěÚ Příbram, budova č.p. 19, ul. Gen. R. Tesaříka (naproti Sokolovně), 1. patro, č. dveří 206 - pouze pečetění a přepočítávání pokladniček

Základní informace:
Záměr konat veřejnou sbírku je třeba oznámit 30 dní předem příslušnému krajskému úřadu.
Městskému úřadu přísluší pečetění a následné otevření pokladniček veřejných sbírek pořádaných v jeho územním obvodu

"Putovní pokladničku" pečetí a následně otevírá obecní úřad v jehož správním obvodu má právnická osoba konající sbírku sídlo.

Postup:
1. Provádí-li se sbírka pokladničkami, musí právnická osoba předem oznámit jejich počet a umístění městskému úřadu, v jehož územním obvodu budou pokladničky rozmístěny, nebo oznámit, že pokladničky budou přenosné a zabezpečit pokladničky proti odcizení. Pokladničky musí právnická osoba dále zabezpečit proti neoprávněnému otevření, a to tak, aby bez porušení tohoto zabezpečení nemohl být jejich obsah vyjmut. Následně pracovnice městského úřadu pokladničky zapečetí.

2. Otevření pokladničky s uvedením data pracovního dne, místa a hodiny otevření musí právnická osoba oznámit nejméně 3 pracovní dny předem městskému úřadu, v jehož správním obvodu pokladničku umístila.

3. Otevření pokladničky musí být přítomni oprávněný zástupce právnické osoby a 1 zaměstnanec městského úřadu.

Právní předpis podle kterého se postupuje:
Zákon č.117/2001 o veřejných sbírkách

Správní (případně jiný) poplatek:
Není.

Za správnost návodu odpovídá:
Alena KolingerováPočet zobrazení: 5128 | Aktualizováno: 29. 09. 2013