Poskytnutí údaje z informačního systému

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení evidence obyvatel, Gen. R. Tesaříka 19, 261 01, 1. patro, 

Oddělení evidence obyvatel:
•  Renata Morová, Jaroslava Řehková, Ivana Soukupová
•  Ivana Soukupová - pro občany bydlící v územním obvodu Příbram - tzv. malý okres.

Další potřebné doklady, informace apod.:
Platný občanský průkaz, platný cestovní doklad.

Základní informace:
Potvrzení (informace) o trvalém pobytu, o rodinném stavu, státním občanství, rodném čísle a dalších osobních údajích se poskytují pouze žadateli k jeho osobě.

Postup:
Potvrzení nebo informace se poskytují na základě písemné žádosti doručené poštou, opatřené úředně ověřeným podpisem nebo při osobní návštěvě na základě vyplněného formuláře podepsaného před zaměstnancem Městského úřadu.

Lhůta pro vyřízení:
Ihned po zaplacení správního poplatku.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
•  občan starší 15 let, způsobilý k právním úkonům,
•  za občana mladšího 15 let žádá zákonný zástupce, za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, ohlásí změnu opatrovník nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem.

Formulář, kde je k dispozici:
K dispozici na MěÚ Příbram, oddělení evidence obyvatel nebo v Informačním centru MěÚ Příbram.

Právní předpis podle kterého se postupuje:
•  § 8 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
•  zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

Správní (případně jiný) poplatek:
Správní poplatek je 50 Kč.

Za správnost návodu odpovídá:
Renata Morová
Ivana SoukupováPočet zobrazení: 4442 | Aktualizováno: 22. 01. 2019