Poskytnutí údajů z informačního systému

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení evidence obyvatel.

Další potřebné doklady, informace apod.

Platný občanský průkaz, platný cestovní doklad.

Základní informace:

Potvrzení (informace) o trvalém pobytu, o rodinném stavu, státním občanství, rodném čísle a dalších osobních údajích se poskytují pouze žadateli k jeho osobě.

Postup

Potvrzení nebo informace se poskytují na základě písemné žádosti doručené poštou, opatřené úředně ověřeným podpisem nebo při osobní návštěvě na základě vyplněného formuláře podepsaného před zaměstnancem městského úřadu.

Lhůta pro vyřízení

  • Ihned po zaplacení správního poplatku.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.

  •  občan starší 15 let způsobilý k právním úkonům,
  •  za občana mladšího 15 let žádá zákonný zástupce, za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, ohlásí změnu opatrovník nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem.

Formulář, kde je k dispozici:

K dispozici na MěÚ Příbram, Oddělení evidence obyvatel., event. lze vytisknout zde:
Žádost o poskytnutí údajů z AISEO   

Právní předpis podle kterého se postupuje:

  • § 8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech,
  • zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

Správní poplatek:

Správní poplatek je 50 Kč.

Za správnost návodu odpovídá:

Renata MorováPočet zobrazení: 6002 | Aktualizováno: 21. 07. 2023