Použití sedimentů na zemědělské půdě

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, Odbor životního prostředí.

Další potřebné doklady, informace apod.:

Viz formulář žádosti.

Základní informace:

Použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků je na zemědělské půdě možné pouze tehdy, jedná-li se o ornou půdu nebo trvalý travní porost při jeho obnově, a to se souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu a při dodržení podmínek a postupů stanovených zákonem o hnojivech. Při obnově trvalého travního porostu agrotechnické operace následující po jeho rozorání nesmí přesáhnout dobu 2 let, přičemž nové rozorání nelze provést před koncem pátého roku po ukončení procesu obnovy trvalého travního porostu. Souhlas se udělí, jestliže sedimenty splňují požadavky na jejich kvalitativní vlastnosti stanovené zvláštním právním předpisem (vyhláška 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě) a nebudou-li použitím sedimentů na pozemky poškozeny příznivé fyzikální, biologické nebo chemické vlastnosti půdy.

Zahájení použití sedimentů je žadatel povinen oznámit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu nejpozději 14 dnů předem.

Souhlas pozbývá platnosti, jestliže použití sedimentů nebylo zahájeno do 3 let ode dne, kdy nabyl právní moci, popřípadě ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, pro které byl souhlas závazným podkladem.

Lhůta pro vyřízení:

V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:

Vlastník popř. uživatel pozemku.

Formulář, kde je k dispozici:

Tiskopis žádosti lze získat na Odboru životního prostředí a internetových
stránkách města.

Ke stažení zde: Tiskopis žádosti o souhlas s použitím sedimentu

Právní předpis podle kterého se postupuje:

  • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě.


Postup podle správního řádu:

Souhlas (nesouhlas) je vydáván formou závazného stanoviska (§ 149 správního řádu) popř. formou rozhodnutí.

Správní (případně jiný) poplatek:

Není stanoven.

Opravné prostředky:

Jde-li o souhlas formou závazného stanoviska – je možno se odvolat v rámci řízení dle zvláštních předpisů (např. příslušné vodoprávní řízení). Nezákonné závazné stanovisko lze dále zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný krajský úřad. V případě vydání souhlasu formou rozhodnutí - je možno se odvolat přímo proti tomuto rozhodnutí.

Poznámky:

V případě nedodržení předepsaných povinností: Fyzické osobě je možno uložit pokutu až 50 tis. Kč. Právnické a fyzické osobě oprávněné k podnikání až 500 tis. Kč.

Za správnost návodu odpovídá: Ing. Petr Walenka

 Počet zobrazení: 5301 | Aktualizováno: 08. 04. 2015