Povinnost ohlášení ohňostroje

0 0 0

Městský úřad Příbram upozorňuje na povinnosti vyplývající z vyhlášky č. 123/2014 Sb., o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky, která upravuje:

  • bezpečnostní a technické požadavky při zacházení s pyrotechnickými výrobky, pokud jde o jejich bezpečné skladování a používání, a to ve vazbě na jejich rozdělení do tříd a kategorií,
  • vymezení ohňostroje, jakož i informace, které se uvádějí v ohlášení a provádění ohňostroje.

Ohňostrojem se rozumí současné nebo v krátkém časovém sledu následující odpalování pyrotechnických výrobků
a) kategorie 1, 2, 3 nebo T1, nebo třídy I, II, III, nebo podtřídy T0 nebo T1, nebo
b) kategorie 4 nebo T2, nebo třídy IV nebo podtřídy T2, které nejsou považované za výbušné předměty, případně v kombinaci s pyrotechnickými výrobky podle písmene a) ,k produkci tepla, světla, zvuku, plynu, kouře nebo kombinace těchto efektů pomocí samoudržujících se exotermických chemických reakcí, pokud celková čistá hmotnost výbušných látek obsažených ve všech takto odpalovaných pyrotechnických výrobcích jedním provozovatelem přesahuje 10 kg za 24 hodin na území jedné obce.

Ohlášení ohňostroje je povinen v předstihu (a to nejpozději v předposlední pracovní den před jeho provedením - § 36d, odst 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění) provést jeho organizátor, a to místně příslušnému obecnímu úřadu (Městský úřad Příbram, Tyršova 108, Příbram I) a hasičskému záchrannému sboru kraje (HZS Středočeského kraje ÚO Příbram, Školní 70, Příbram VIII).

Formulář pro ohlášení ohňostroje    

Základní bezpečnostní požadavky na pyrotechnické výrobky (zejména na bezpečné vzdálenosti) jsou uvedeny níže.

Nedodržení těchto povinností může být dle výše uvedeného zákona sankcionováno pokutou do výše 100 000,- Kč u fyzických osob, v případě právnické nebo podnikající fyzické osoby 5 000 000,- Kč.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 208/2010 Sb., o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh (část).

Základní bezpečnostní požadavky na pyrotechnické výrobky

1. Každý pyrotechnický výrobek musí dosahovat funkčních vlastností uvedených výrobcem a sdělených oznámenému subjektu, aby byla zajištěna maximální bezpečnost a spolehlivost.

2. Každý pyrotechnický výrobek musí být navržen a vyroben tak, aby bylo možné ho bezpečně zneškodnit vhodným postupem s minimálním vlivem na životní prostředí.

3. Každý pyrotechnický výrobek musí řádně fungovat, je-li používán k určenému účelu.

4. Každý pyrotechnický výrobek musí být zkoušen za reálných podmínek. Pokud to není možné provést laboratorně, je nutno provádět zkoušky za podmínek, při kterých má být tento výrobek používán.

Níže uvedené informace a případně i vlastnosti musí být vzaty v úvahu nebo přezkoušeny

a) návrh, konstrukce a charakteristické vlastnosti, včetně podrobného chemického složení (hmotnost a procentuální podíl použitých látek) a rozměry, b) fyzikální a chemická stabilita pyrotechnického výrobku za všech obvyklých, předvídatelných podmínek okolního prostředí,
c) citlivost k běžné předvídatelné manipulaci a přepravě,
d) slučitelnost všech složek s ohledem na jejich chemickou stabilitu,
e) odolnost pyrotechnického výrobku proti vlhkosti, je-li pyrotechnický výrobek určen pro použití ve vlhku nebo mokru a může-li jeho bezpečnost nebo spolehlivost být nepříznivě ovlivněna vlhkostí,
f) odolnost vůči nízkým a vysokým teplotám, je-li pyrotechnický výrobek určen ke skladování nebo používání při těchto teplotách a může-li jeho bezpečnost nebo spolehlivost být nepříznivě ovlivněna ochlazením nebo zahřátím některé složky nebo pyrotechnického výrobku jako celku,
g) bezpečnostní charakteristiky proti předčasné či neúmyslné iniciaci nebo zážehu,
h) vhodné pokyny, a je-li to zapotřebí, i označení, pokud jde o bezpečné zacházení, skladování, používání (včetně bezpečných vzdáleností) a zneškodňování, a to v českém jazyce,
i) schopnost pyrotechnického výrobku, jeho nejmenšího spotřebitelského obalu a ostatních složek odolávat poškození při skladování za běžných, předvídatelných podmínek,
j) specifikace všech potřebných zařízení a pomůcek a návod k použití pro spolehlivou a bezpečnou funkci pyrotechnického výrobku.

5. Během přepravy a běžné manipulace by neměly pyrotechnické výrobky uvolňovat pyrotechnickou slož, nestanoví-li pokyny výrobce jinak.

6. Pyrotechnické výrobky nesmí obsahovat
a) trhavinu pro civilní použití, kromě černého střelného prachu nebo zábleskové slože,
b) vojenské výbušniny.

7. Další požadavky na jednotlivé skupiny pyrotechnických výrobků
7.1 Zábavní pyrotechnika
Výrobce rozdělí zábavní pyrotechniku do kategorií zejména podle čistého výbušného obsahu, bezpečných vzdáleností a úrovně hluku.

7.1.1 Zábavní pyrotechnika musí splňovat zejména následující kritéria:
7.1.1.1 jde-li o kategorii 1:
a) bezpečná vzdálenost musí být minimálně 1 m; podle charakteru pyrotechnického výrobku může být bezpečná vzdálenost kratší,
b) maximální úroveň hluku v bezpečné vzdálenosti nesmí překročit 120 dB (A, imp.) nebo odpovídající úroveň hluku změřenou jinou vhodnou metodou,
c) nesmí zahrnovat petardy, baterie petard, zábleskové petardy a baterie zábleskových petard a
d) bouchací kuličky nesmí obsahovat víc než 2,5 mg třaskavého stříbra.

7.1.1.2 jde-li o kategorii 2:
a) maximální úroveň hluku v bezpečné vzdálenosti nesmí překročit 120 dB (A, imp.) nebo odpovídající úroveň hluku změřenou jinou vhodnou metodou,
b) bezpečná vzdálenost musí být minimálně 8 m; podle charakteru pyrotechnického výrobku může být bezpečná vzdálenost kratší.

7.1.1.3 jde-li o kategorii 3:
a) bezpečná vzdálenost musí být minimálně 15 m; podle charakteru pyrotechnického výrobku může být bezpečná vzdálenost kratší,
b) maximální úroveň hluku v bezpečné vzdálenosti nesmí překročit 120 dB (A, imp.) nebo odpovídající úroveň hluku změřenou jinou vhodnou metodou.

7.1.2 Zábavní pyrotechnika může být vyráběna pouze z takových materiálů, které minimalizují riziko poškození zdraví, majetku či životního prostředí plynoucí z úlomků.

7.1.3 Způsob iniciace musí být zřetelně viditelný nebo musí být uveden na označení či v pokynech.

7.1.4 Zábavní pyrotechnika se při své iniciaci a funkci nesmí pohybovat nevypočitatelným a nepředvídatelným způsobem.

7.1.5 Zábavní pyrotechnika kategorie 1, 2 a 3 musí být chráněna proti neúmyslné iniciaci buď ochranným krytem, nejmenším spotřebitelským obalem nebo konstrukcí výrobku. Zábavní pyrotechnika kategorie 4 musí být chráněna proti neúmyslné iniciaci způsobem, který určí výrobce.

Za správnost návodu odpovídá

 Mgr. Lenka SoukalováPočet zobrazení: 7692 | Aktualizováno: 07. 01. 2022