Povolení k činnosti v silničním ochranném pásmu

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Gen. Tesaříka 19, 261 01 Příbram, Odbor silničního hospodářství

Další potřebné doklady, informace apod.:
Vydáním povolení není dotčena povinnost získat další povolení např. od stavebního úřadu

Základní informace:
Činností se rozumí stavební činnost, která vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Dále se jí rozumí provádění terénních úprav, jimiž by se úroveň terénu změnila oproti vozovce. Písemná žádost adresovaná Odboru silničního hospodářství je zaevidována a po kontrole její úplnosti a projednání je vydáno rozhodnutí, které je buď zasláno poštou žadateli nebo je možno si dohodnout osobní převzetí

Postup:
Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele.
Fyzicky do podatelny Městského úřadu Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram nebo do kanceláře Odboru silničního hospodářství Městského úřadu Příbram, Gen.R. Tesaříka 19, č. dveří 104 (přízemí).
Písemně na adresu: Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství, Tyršova 108, 261 01 Příbram

Lhůta pro vyřízení:
Lhůta pro vyřízení je 30 dní, při zvlášť složitých případech 60 dní.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem.

Další účastníci řízení:
Vlastník komunikace, Dopravní inspektorát - Policie ČR KŘ

Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat v kanceláři Odboru silničního hospodářství Městského úřadu Příbram nebo je ke stažení zde:

 

Právní předpis podle kterého se postupuje:
• zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Správní (případně jiný) poplatek:
Za povolení se nevyměřuje správní poplatek

Opravné prostředky:
odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje cestou Odboru silničního hospodářství MěÚ Příbram, odvolání je nutné podat do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí

Související:
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Poznámky:
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
• pokuta až do výše 100 000,- Kč u fyzické osoby
• pokuta až do výše 100 000,- Kč u právnické osoby

Za správnost návodu odpovídá:
Ing. Šárka MalchárkováPočet zobrazení: 5154 | Aktualizováno: 29. 09. 2013