Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Povolení k některým vybranným činnostem dle zákona o vodách

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, odbor životního prostředí

Základní informace:
Povolení je třeba:
a) k vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry,
b) k těžbě písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod. z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku,
c) ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů,
d) k zasypávání odstavených ramen vodních toků,
k vrácení vodního toku do původního koryta.

Postup se nevztahuje na:
Na vymezené činnosti, které vykonává správce vodního toku v souvislosti s jeho správou nebo vlastník vodního díla v souvislosti s údržbou vodní nádrže. Dále se nevztahuje na některé činnosti, které provádí vlastník lesa z důvodu obnovy porostů a při činnostech uložených zákonem o lesích.

Lhůta pro vyřízení:
V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Vlastník pozemku nebo ten, kdo prokáže jiné právo k dotčeným nemovitostem.

Další účastníci řízení:
- obec,
- správce vodního toku (dotýká-li se řízení vodního toku),
- správce povodí (může-li rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů v povodí),
- a další.

Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí a na internetových stránkách města.

ke stažení zde: žádost

 

Právní předpis podle kterého se postupuje:
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
- vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Postup podle správního řádu :
Povolení je vydáváno ve správním řízení.

Náležitosti žádosti:
Viz. formulář žádosti.

Správní (případně jiný) poplatek:
Není stanoven.

Opravné prostředky:
Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

Za správnost návodu odpovídá:
Ing. Miloš DubovskýPočet zobrazení: 3701 | Aktualizováno: 27. 01. 2017