Povolení k připojení komunikace nebo sousední nemovitosti ke komunikaci, povolení k úpravě existujícího připojení nebo k jeho zrušení

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Gen. Tesaříka 19, 261 01 Příbram, Odbor silničního hospodářství

Další potřebné doklady, informace apod.:
Vyplněnou žádost se souhlasem Dopravního inspektorátu Policie ČR KŘ. Pro vybudování připojení, jeho úpravu nebo zrušení je třeba získat buď stavební povolení od obecného stavebního úřadu nebo v případě menšího rozsahu prací tyto ohlásit.

Základní informace:
Jedná se o agendu týkající se připojování pozemních komunikací navzájem nebo připojování na ně sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů. Písemná žádost adresovaná Odboru silničního hospodářství je zaevidována a po kontrole její úplnosti a projednání je vydáno rozhodnutí, které je buď zasláno poštou žadateli nebo je možno dohodnout osobní převzetí.

Postup:
Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele.
Fyzicky do podatelny Městského úřadu Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram nebo do kanceláře Odboru silničního hospodářství Městského úřadu Příbram, Gen.R. Tesaříka 19, 2. poschodí
Písemně na adresu: Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství, Tyršova 108, 261 01 Příbram

Lhůta pro vyřízení:
Lhůta pro vyřízení je 30 dní, při zvlášť složitých případech 60 dní.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem

Další účastníci řízení:
Dopravní inspektorát Policie ČR KŘ Příbram, vlastník komunikace

Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat v kanceláři Odboru silničního hospodářství Městského úřadu Příbram nebo ke stažení zde:

 

Právní předpis podle kterého se postupuje:
• zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Správní (případně jiný) poplatek:
Za povolení k připojení činí správní poplatek 500,- Kč
Za povolení k úpravě nebo zrušení existujícího připojení se správní poplatek nevyměřuje.
Správní poplatek je nutné uhradit před vydáním rozhodnutí a to buď hotově na pokladně MěÚ Příbram nebo po dohodě převodem z účtu na účet nebo poštovní poukázkou.

Opravné prostředky:
Odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje cestou Odboru silničního hospodářství MěÚ Příbram, odvolání je nutné podat do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí

Související:
• zákon č. 500/2004 Sb., o správním řádu, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Poznámky:
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
• pokuta až do výše 300.000,- Kč u fyzické osoby
• pokuta až do výše 300.000,- Kč u právnické osoby

Za správnost návodu odpovídá:
Eva PalivcováPočet zobrazení: 7136 | Aktualizováno: 29. 09. 2013