Povolení ke zřízení a provozování reklamních zařízení v silničním ochranném pásmu

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Gen. Tesaříka 19, 261 01 Příbram, Samostatné oddělení silničního hospodářství

Další potřebné doklady, informace apod.:
Vydáním povolení není dotčena povinnost získat další povolení např. od stavebního úřadu.

Základní informace:
Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele.
Fyzicky do podatelny Městského úřadu Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram nebo do kanceláře Samostatného oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Příbram, Gen.R.Tesaříka 19, 2. poschodí
Písemně na adresu: Městský úřad Příbram, Samostatné oddělení silničního hospodářství, Tyršova 108, 261 01 Příbram. Písemná žádost adresovaná Samostatnému oddělení silničního hospodářství je zaevidována a po kontrole její úplnosti a projednání je vydáno rozhodnutí, které je buď zasláno poštou žadateli nebo je možno  dohodnout osobní převzetí.

Lhůta pro vyřízení:
Lhůta pro vyřízení je 30 dní, při zvlášť složitých případech 60 dní

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem

Další účastníci řízení:
Dopravní inspektorát - Policie ČR KŘ, vlastník nemovitosti, na které má být reklamní zařízení zřizováno a provozováno.

Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat v kanceláři Samostatného oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Příbram nebo je ke stažení zde:

 

Právní předpis podle kterého se postupuje:
• zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Správní (případně jiný) poplatek:
Za povolení se nevyměřuje správní poplatek

Opravné prostředky:
odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje cestou Samostatného oddělení silničního hospodářství MěÚ Příbram, odvolání je nutné podat do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí

Související:
• zákon č. 500/2004 Sb., o správním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Poznámky:
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
Pokuta až do výše 300 000,- Kč jak u fyzické osoby, tak u právnické osoby.

Za správnost návodu odpovídá:
Eva PalivcováPočet zobrazení: 3332 | Aktualizováno: 29. 09. 2013