Povolení k umístění herního prostoru

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
MěÚ Příbram, Gen. R. Tesaříka 19 (naproti Sokolovně), 1. patro, č. dveří 206

Další potřebné doklady, informace apod.:
Platný průkaz totožnosti osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby.
Každý, kdo jedná za právnickou osobu, musí své oprávnění prokázat (např.  výpisem z obchodního rejstříku).
V případě zastupování na základě plné moci je nutno doložit písemnou plnou moc.

 

Základní informace:
Povolení k umístění herního prostoru k provozování binga, technických her a živých her, vydává městský úřad, v jehož územním obvodu se nachází předmětný herní prostor (§ 97-104 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách). V žádosti musí žadatel uvést druh, adresu a provozní dobu herního prostoru, druh hazardní hry, která má být v daném herním prostoru provozována, typ, výrobní číslo a počet herních pozic koncového zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra provozována, a přiložit k ní:

a) základní povolení k provozování hazardní hry;

b) doklad o složení kauce;

c) osvědčení o provozuschopnosti pro každé technické zařízení, jehož prostřednictvím je hazardní hra provozována;

d) doklad o právním důvodu užívání prostor, v nichž má být hazardní hra provozována;

e) schéma kamerového systému.

Přílohy nesmí být v době podání žádosti starší 3 měsíců. Přílohy se přikládají v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Osoba oprávněná jednat jménem společnosti ( např. statutární orgán, zaměstnanec pověřený statutárním orgánem, prokurista, osoba zmocněná na základě plné moci).

Formulář

ke stažení zde: Obecně závazná vyhláška č. 8-2019 ze dne 09.09.2019, o regulaci provozování hazardních her

Formulář a metodický pokyn žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru je dostupný ke stažení na internetových stránkách Ministerstva financí.

 Právní předpis, podle kterého se postupuje:
Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů

 

Správní (případně jiný) poplatek:

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:
Položka 21
Příjetí žádosti o:
c) povolení k umístění herního prostoru        Kč     4 000
d) změnu povolení k umístění herního
   prostoru, týká-li se tato změna hazardní
   hry, k níž je povolení vydáno, nebo
   podmínek jejího provozování                     Kč       2 500


Kde získáte další informace:
www.pribram.eu; www.mfcr.cz;

Za správnost návodu odpovídá:
Alena KolingerováPočet zobrazení: 4868 | Aktualizováno: 04. 10. 2019