Povolení k vypouštění odpadních vod

0 0 0

s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek do kanalizace

 

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, Odbor životního prostředí

Základní informace:

K vypouštění odpadních vod do kanalizace, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek (§ 39 odst. 3 zákona o vodách) je třeba povolení vodoprávního úřadu.

Lhůta pro vyřízení:

V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:

Vlastník nebo uživatel nemovitosti, kde k vypouštění dochází.

Další účastníci řízení:

  • provozovatel kanalizace,
  • obec,
  • správce povodí (může-li rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů v povodí),
  • popř. další.

Formulář, kde je k dispozici:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na Odboru životního prostředí a na internetových stránkách města.

ke stažení zde:

 

Právní předpis podle kterého se postupuje:

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
  • vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Postup podle správního řádu:

Povolení je vydáváno ve správním řízení.

Náležitosti žádosti:

Viz formulář žádosti.

Správní (případně jiný) poplatek:

Není stanoven.

Opravné prostředky:

Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

Za správnost návodu odpovídá: Ing. Miloš DubovskýPočet zobrazení: 5458 | Aktualizováno: 01. 11. 2018