Povolení

k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek do kanalizace

 

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, odbor životního prostředí

Základní informace:
K vypouštění odpadních vod do kanalizace, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek (§ 39 odst. 3 zákona o vodách) je třeba povolení vodoprávního úřadu.

Lhůta pro vyřízení:
V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Vlastník nebo uživatel nemovitosti, kde k vypouštění dochází.

Další účastníci řízení:
- provozovatel kanalizace,
- obec,
- správce povodí (může-li rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů v povodí),
- popř. další.

Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí a na internetových stránkách města.

ke stažení zde:

 

Právní předpis podle kterého se postupuje:
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
- vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Postup podle správního řádu :
povolení je vydáváno ve správním řízení.

Náležitosti žádosti:
Viz. formulář žádosti.

Správní (případně jiný) poplatek:
Není stanoven.

Opravné prostředky:
Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

Za správnost návodu odpovídá:
Ing. Miloš DubovskýPočet zobrazení: 3717 | Aktualizováno: 01. 11. 2018