Povolení nakládání s vodami

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, Odbor životního prostředí

Základní informace:

Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami je třeba
a) jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi
1. k jejich odběru,
2. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci,
3. k využívání jejich energetického potenciálu,
4. k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže,
popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání,
5. k jinému nakládání s nimi,
b) jde-li o podzemní vody
1. k jejich odběru,
2. k jejich akumulaci,
3. k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny,
4. k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou,
5. k jinému nakládání s nimi,
c) k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,
d) k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie.

Postup se nevztahuje na:

Povolení k nakládání s vodami není třeba

 • k čerpacím pokusům při provádění hydrogeologického průzkumu nebo při průzkumu vydatnosti zdrojů podzemních vod, pokud mají
  trvat méně než 14 dnů a odběr vody v této době nepřekročí 1 l/s,
 • k odběrům povrchových a podzemních vod pro zjišťování a hodnocení stavu těchto vod,
 • k jednorázovému odběru povrchových nebo podzemních vod v případech záchranných prací při mimořádných událostech, požárech a jiných živelních pohromách,
 • k nakládání s povrchovými vodami při cvičení a zásahu HZS ČR a jednotek požární ochrany, Policie ČR nebo ozbrojených sil ČR; toto nakládání musí být při cvičení předem projednáno s vodoprávním úřadem (MěÚ OŽP).

Lhůta pro vyřízení:

Do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:

Ten kdo hodlá s vodami nakládat.

Další účastníci řízení:

 • obec,
 • správce vodního toku (dotýká-li se řízení vodního toku),
 • správce povodí (může-li rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů v povodí),
 • a další.

Formulář, kde je k dispozici:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na Odboru životního prostředí a na internetových stránkách města.

ke stažení zde:

 

Právní předpis podle kterého se postupuje:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
 • vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Postup podle správního řádu:

Povolení je vydáváno ve správním řízení.

Náležitosti žádosti:

Viz příslušný formulář.

Správní (případně jiný) poplatek:

Není stanoven.

Opravné prostředky:

Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

Za správnost návodu odpovídá: Ing. Miloš DubovskýPočet zobrazení: 7258 | Aktualizováno: 01. 11. 2018