Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Povolení nakládání s vodami

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, odbor životního prostředí

Základní informace:
Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami je třeba
a) jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi
1. k jejich odběru,
2. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci,
3. k využívání jejich energetického potenciálu,
4. k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže,
popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání,
5. k jinému nakládání s nimi,
b) jde-li o podzemní vody
1. k jejich odběru,
2. k jejich akumulaci,
3. k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny,
4. k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou,
5. k jinému nakládání s nimi,
c) k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,
d) k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie.

Postup se nevztahuje na:
Povolení k nakládání s vodami není třeba
a) k čerpacím pokusům při provádění hydrogeologického průzkumu nebo při průzkumu vydatnosti zdrojů podzemních vod, pokud mají
trvat méně než 14 dnů a odběr vody v této době nepřekročí 1 l/s,
b) k odběrům povrchových a podzemních vod pro zjišťování a hodnocení stavu těchto vod,
c) k jednorázovému odběru povrchových nebo podzemních vod v případech záchranných prací při mimořádných událostech,
požárech a jiných živelních pohromách,
d) k nakládání s povrchovými vodami při cvičení a zásahu HZS ČR a jednotek požární
ochrany, Policie ČR nebo ozbrojených sil ČR; toto nakládání musí být při cvičení předem
projednáno s vodoprávním úřadem (MěÚ OŽP).

Lhůta pro vyřízení:
Do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Ten kdo hodlá s vodami nakládat.

Další účastníci řízení:
- obec,
- správce vodního toku (dotýká-li se řízení vodního toku),
- správce povodí (může-li rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů v povodí),
- a další.

Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí a na internetových stránkách města.

ke stažení zde:

 

Právní předpis podle kterého se postupuje:
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
- vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Postup podle správního řádu :
Povolení je vydáváno ve správním řízení.

Náležitosti žádosti:
Viz. příslušný formulář.

Správní (případně jiný) poplatek:
Není stanoven.

Opravné prostředky:
Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

Za správnost návodu odpovídá:
Ing. Miloš DubovskýPočet zobrazení: 4779 | Aktualizováno: 01. 11. 2018