Povolení uzavírky komunikace

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Gen. Tesaříka 19, 261 01 Příbram, Odbor silničního hospodářství

Další potřebné doklady, informace apod.:
- vyplněnou žádost
- souhlas obcí dotčených uzavírkou a objížďkou
- souhlas dopravce, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy
Před vydáním rozhodnutí o uzavírce musí být stanoveno dopravní značení. Tento úkon provádí taktéž Odbor silničního hospodářství. Záležitost je projednávána zpravidla při řízení o uzavírce.

Základní informace:
Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele.
Fyzicky do podatelny Městského úřadu Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram nebo do kanceláře Odbor silničního hospodářství, Gen.R.Tesaříka 19, 2.poschodí
Písemně na adresu: Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství, Tyršova 108, 261 01 Příbram. Písemná žádost adresovaná Odboru silničního hospodářství je zaevidována a po kontrole její úplnosti a projednání je vydáno rozhodnutí, které je buď zasláno poštou žadateli nebo je možno dohodnout osobní převzetí.

Lhůta pro vyřízení:
Lhůta pro vyřízení je 30 dní, při zvlášť složitých případech 60 dní.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem.

Další účastníci řízení:
• vlastník komunikace, která má být uzavřena
• vlastník komunikace, po které má být vedena objížďka
• obec, ne jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka
• obec, na jejímž zastavěném území má být vedena objížďka

Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat v kanceláři Odboru silničního hospodářství Městského úřadu Příbram nebo je ke stažení zde:

 

Právní předpis podle kterého se postupuje:
• zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Správní (případně jiný) poplatek:
Správní poplatek se nevyměřuje.

Opravné prostředky:
Odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje cestou Odboru silničního hospodářství MěÚ Příbram, odvolání je nutné podat do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí.

Související:
• zákon č. 500/2004 Sb., o správním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Poznámky:
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
• pokuta až do výše 500 000,- Kč u fyzické osoby
• pokuta až do výše 500 000,- Kč u právnické osoby

Za správnost návodu odpovídá:
Eva PalivcováPočet zobrazení: 6981 | Aktualizováno: 29. 09. 2013