Povolení uzavírky komunikace

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Gen. Tesaříka 19, 261 01 Příbram, Samostatné oddělení silničního hospodářství

Další potřebné doklady, informace apod.:
- vyplněnou žádost
- souhlas obcí dotčených uzavírkou a objížďkou
- souhlas dopravce, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy
Před vydáním rozhodnutí o uzavírce musí být stanoveno dopravní značení. Tento úkon provádí taktéž Samostatné oddělení silničního hospodářství. Záležitost je projednávána zpravidla při řízení o uzavírce.

Základní informace:
Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele.
Fyzicky do podatelny Městského úřadu Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram nebo do kanceláře Samostatného oddělení silničního hospodářství, Gen.R.Tesaříka 19, 2.poschodí
Písemně na adresu: Městský úřad Příbram, Samostatné oddělení silničního hospodářství, Tyršova 108, 261 01 Příbram. Písemná žádost adresovaná Samostatnému oddělení silničního hospodářství je zaevidována a po kontrole její úplnosti a projednání je vydáno rozhodnutí, které je buď zasláno poštou žadateli nebo je možno dohodnout osobní převzetí.

Lhůta pro vyřízení:
Lhůta pro vyřízení je 30 dní, při zvlášť složitých případech 60 dní.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem.

Další účastníci řízení:
• vlastník komunikace, která má být uzavřena
• vlastník komunikace, po které má být vedena objížďka
• obec, ne jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka
• obec, na jejímž zastavěném území má být vedena objížďka

Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat v kanceláři Samostatného oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Příbram nebo je ke stažení zde:

 

Právní předpis podle kterého se postupuje:
• zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Správní (případně jiný) poplatek:
Správní poplatek se nevyměřuje.

Opravné prostředky:
Odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje cestou Samostatného oddělení silničního hospodářství MěÚ Příbram, odvolání je nutné podat do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí.

Související:
• zákon č. 500/2004 Sb., o správním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Poznámky:
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
• pokuta až do výše 500 000,- Kč u fyzické osoby
• pokuta až do výše 500 000,- Kč u právnické osoby

Za správnost návodu odpovídá:
Eva PalivcováPočet zobrazení: 4080 | Aktualizováno: 29. 09. 2013