Přidělení čísla – popisného, evidenčního

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení evidence obyvatel.

Další potřebné doklady, informace apod.

  • kolaudační rozhodnutí, souhlas s užíváním stavby, potvrzení o existenci stavby, rozdělení stavby atd. (vydává MěÚ Příbram, 
    Odbor stavební úřad a územní plánování),
  • geometrické zaměření stavby (u novostaveb) nebo snímek z pozemkové mapy.

Základní informace

Vlastník nemovitosti je povinen na vlastní náklady označit budovu čísly určenými obcí.

  • v případě nově vzniklé budovy vyzývá k přidělení příslušný stavební úřad,
  • v ostatních případech žádá vlastník objektu.

Postup

Žádost je třeba doručit osobně na MěÚ Příbram.

Postup se nevztahuje na

Vedlejší budovy, které jsou součástí jednoho celku se číslem neoznačují (drobné stavby, výrobní haly uvnitř jednoho podniku, garáže při domech).

Lhůta pro vyřízení

Nejpozději do 30 dnů.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.

Stavební úřad nebo vlastník nemovitosti.

Formulář je k dispozici:

K dispozici na MěÚ Příbram, Oddělení evidence obyvatel.

Právní předpis podle kterého se postupuje

  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
  • vyhláška MV č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel.

Správní (případně jiný) poplatek

Žádný.

Kde získáte další informace:

  • Katastrální úřad Příbram,
  • MěÚ Příbram, Odbor stavební úřad a územní plánování.

Za správnost návodu odpovídá:

Renata MorováPočet zobrazení: 9374 | Aktualizováno: 22. 01. 2019