Přidělení čísla – popisného, evidenčního

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení evidence obyvatel, Gen. R. Tesaříka č.p. 19, 261 01, 1. patro,  telefon 318 402 584.

•  v případě nově vzniklé budovy vyzývá k přidělení příslušný stavební úřad,
• v ostatních případech žádá vlastník objektu.

Další potřebné doklady, informace apod.:
•  kolaudační rozhodnutí, souhlas s užíváním stavby, potvrzení o existenci stavby, rozdělení stavby... (vydává
Stavební úřad Příbram při MěÚ Příbram),
•  geometrické zaměření stavby (u novostaveb) nebo snímek z pozemkové mapy,
•  výpis z katastru nemovitostí (doklad o vlastnictví) – nevztahuje se na novostavby.

Základní informace:
Vlastník nemovitosti je povinen na vlastní náklady označit budovu čísly určenými obcí.

Postup:
Žádost je třeba doručit osobně na příslušné oddělení MěÚ Příbram.

Postup se nevztahuje na:
Vedlejší budovy, které jsou součástí jednoho celku se číslem neoznačují (drobné stavby, výrobní haly uvnitř jednoho podniku, garáže při domech).

Lhůta pro vyřízení:
Nejpozději do 30 dnů.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Stavební úřad nebo vlastník nemovitosti.

Formulář je k dispozici:
Na MěÚ Příbram, Odbor občanských agend – oddělení evidence obyvatel.

Právní předpis podle kterého se postupuje:
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, vyhláška MV č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel v platném znění.

Náležitosti žádosti:
Z žádosti musí být patrné, kdo žádá, o jakou nemovitost se jedná a na jakém pozemku.

Správní (případně jiný) poplatek:
Žádný.

Kde získáte další informace:
•  tel. 318 402 584,
•  Katastrální úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování při Městském úřadu Příbram.

Za správnost návodu odpovídá:
Morová RenataPočet zobrazení: 6855 | Aktualizováno: 22. 01. 2019